Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (Son Sayı)

 

İÇİNDEKİLER (Sayı: 209 - Mayıs 2021)
    
İçindekiler Mayıs/2021
Sunuş Yazısı
Tanıtım Yazısı
 
VERGİ HUKUKU ve MUHASEBE
İlişkili Kişiye Aktarılan Banka Kredisinin ve Ödenecek Faizlerin,Örtülü Sermaye ve Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Sayılmaması İçin, Yasal Şartları Realize Edecek Muhasebe Kayıtları
Ferhat FAHRAN
7263 Sayılı Kanun ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Analizi ve Dikkat EdilmesiGereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK
Finansal Kiralama İşlemlerinde İlk Yıl Finansman Gideri Karmaşası
Murat BİRİNCİ
Yurtdışında Mukim Şirketlerden Alınan Kredilerin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi
Evren KALKAN
Anonim Şirketler, Bankalar ve Diğer Belirlenmiş Kurum ve Kuruluşlara Üçüncü Taraf Oldukları (İmza Koymadıkları) Damga Vergisi Ödenmemiş Kağıtları İşleme Koymaları Halinde Ceza Kesilebilecektir
Güray ÖĞREDİK
Binek Oto İçin Aktifleştirilmesi Gereken Bir Harcama Yapılması veya Seçimlik Hak Sonucu Maliyet Bedeline İlave Olunan Giderler Olması Halinde %30 Gider Kısıtlaması mı, Amortisman  Kısıtlaması mı Olacaktır?
Hülya YAVUZCAN
Katma Değer Vergisi Kanunu’na Göre İsteğe Bağlı Mükellefiyet ve İstisnadan Vazgeçme
Kemal DAVARCI
Şirket Aktifleri Arasında Kayıtlı Gayrimaddi Hakların Yabancı Ülke Yerleşiği Şirkete Satışının Vergi Karşısındaki Durumu
Prof. Dr. Ahmet EROL
İşveren Tarafından Çalışana Fazla Ödenen AGİ’nin Geri Alınma Süreci
İmdat TÜRKAY
Gayrimaddi Haklarda Amortisman Uygulaması
Fırat DEMİR
Tekdüzen Hesap Planı Taslağı’ndaki 547 Numaralı Hesap Hakkında Bir Yaklaşım
Şeh Ömer BEKAR
Vergi Usul Kanunu’na Göre Takdir Komisyonuna Başvuru Müessesesi Hakkında Güncel Bir Bakış
Selçuk Turgay AZAK
TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
M. Vefa TOROSLU
Meslek Birliklerinin Vergilendirilmesinde Yaşanan Bazı Sorunlar
Recep AKKÖSE
Bavul Ticareti Kapsamında KDV İstisnası ve İadesi ile  Özellikli Hususlar
Dr. Eyyup İNCE
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshinin KDV Karşısındaki Durumu
Kadir ÇEKİRDEKOĞLU
Varlık Barışından Yararlanan Mükellef İncelenebilir mi?
Abdullah ARMAĞAN
Mükelleflerin Vergi İncelemeleri Sırasındaki Hak ve Ödevleri
Fırat İNSEL
7316 Sayılı Torba Yasa ile Yapılan Vergisel Düzenlemeler
Dr. Numan Emre ERGİN
 
İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK
Emekli Olmak İçin İşten Ayrılmak Şart mı?
Cemil UZUN
Kod-29 Sorunu ve SGK İşten Çıkış Kodlarında Meydana Gelen Değişiklikler
Gökhan İNCE
İbra Sözleşmelerinde Yeni Dönem
Hamit TİRYAKİ
Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmada Serbest Zaman
Erol GÜNER
Kısa Çalışma Sonlandı, Ücretsiz İzne Devam
Raşit ULUBEY
Avukat ve Noterlerin Sigortalılığı Nasıl Sağlanır?
Sevgi ÜVEDİ
 
TİCARET HUKUKU
Limited Şirket Müdürleri Hakkında İbra Kararı Alırken Dikkat Edilecek Hususlar*
Dr. Soner ALTAŞ
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Hakkında Tebliğin Getirdiği Yenilikler
Mustafa YAVUZ
Tüketicinin Korunması Bağlamında Türkiye’de Reklamlara İlişkin Yasal Düzenlemelere Yönelik Genel Bir Çerçeve
Hazal OĞUZ
 
DIŞ TİCARET ve GÜMRÜK
“Kolay İhracat Noktaları Projesi” Uygulamaya Alındı
Savaş ÖZDOĞAN
Dahilde İşleme Rejim İhlallerinde İtiraz – Uzlaşma Karmaşası
Hakan UÇAK
 
DİĞER
Organize Sanayi Bölgelerince Bağış Yapılması
Emrah YILDIRIM, Hüseyin GÖKÇE
 
UZMANLARLA SORULAR ve CEVAPLAR
SÖYLEŞİ
Yargı Kararları, Kurul Kararları ve Özelgeler
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler