Danıştay Kararları 4 (Amme-Damga-Harç-Mali Müş.)

DANIŞTAY KARARLARI (5 CİLT)
(Seri D.K.)
 
.Yasaların uygulanmasında Yüksek Mahkemelerin vermiş oldukları kararlar uygulayıcılar açısından yol gösterici olmakta ve önemli bir kaynak oluşturmaktadır.
.Vergi yasalarının uygulanmasında mali idare ile mükellefler arasında farklı ve yanlış uygulamalar nedeniyle ihtilaflar yaşanmaktadır.
.Mali idarenin, yasaların uygulanmasına ilişkin olarak yayımladığı tebliğ, genelge ve özelgeler, mükellefleri büyük ölçüde yönlendirmekle beraber, zaman zaman bu açıklamalar yeterli olmamakta bazen yanlış yorumlarda yapılabilmektedir.
Bunun sonucu olarak idare ile mükellef arasında uyuşmazlıkların meydana gelmesi kaçınılmaz olmaktadır.
.Vergi yasalarının uygulanmasında idare ile mükellefler arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlendiği binlerce karar, aynı sorunlarla karşılaşması muhtemel herkez için örnek-emsal teşkil ettiğinden bu kararlar uygulayıcılara yol göstermektedir.
.Beş geniş ciltten oluşan DANIŞTAY KARARLARI isimli yayınımızda, Danıştayın ilgili dairelerinin, önemli kararlarına yer verilmiştir. Tam metin halende verilmiş olan kararların seçiminde, idare ile mükellef arasında genellikle uyuşmazlık konusu olan önemli olayların çözümü ile ilgili olmasına dikkat edilmiş bulunmaktadır. Kararların tarihleri çoğunlukla yeni olmakla beraber, vergi mevzuatı serilerimizde yer alan ve halen geçerliliğini yitirmemiş olan eski tarihli önemli kararlara da yer verilmiş bulunmaktadır.
.Ciltlerde yer alan yaklaşık 1200 dolayındaki kararlar, mevzuat bazında gruplandırılmak suretiyle tasnif edilmiş olup, her grubun başında grupta bulunan kararlara ilişkin kısa bilgiler (Daire No., Karar No., Kısa özet, ilgili madde ve sayfa No. gibi) içeren listeler yer almaktadır. Ayrıca aranılan kararlara kolay erişimi sağlayacak yasa maddelerine ilişkin kararların sayfa numaralarını gösteren nümerik catveller de her grubun başında bulunmaktadır.
.Değişen yapraklar (Föyvolan) sisteminde hazırlanmış olan yayınımızın, ileride gerek yasa gerekse içtihatlardaki olası değişikliklerde, ciltlerdeki kararlar değiştirilmek suretiyle yayının güncelliğini ve canlılığını koruması amaçlanmıştır.