Bankacılık Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile bu Kanun’a ait gerekçe ve bu Kanunla ilgili yönetmelikler, tebliğler
• 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve ilgili mevzuat
• Özel Finans Kurumları (Katılım Bankaları) ve ilgili mevzuat
• Mevduat ve kredi faiz oranları, mevduat türleri ve vade dilimleri, reeskont ve avans faiz oranları, zorunlu karşılıklar hakkındaki mevzuat, kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin mevzuat
• Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ilgili mevzuat, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar ile bununla ilgili mevzuat, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bu Kanunla ilgili mevzuat
• Serbest bölgelerde ve Türkiye’de kurulmasına ve şube açmasına izin verilen, mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi kaldırılan, devir ve tasfiye edilen bankalar hk. mevzuat
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kanunu ve bu Kanunla ilgili mevzuat
• 5941 sayılı Çek Kanunu ve ilgili mevzuat, banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin mevzuat, bağımsız dış denetlemeye ilişkin mevzuat, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hk. Kanun ve ilgili mevzuat
• 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve Kanunla ilgili mevzuat
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Kararları ve ilgili mevzuat