Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

Sosyal Güvenlik konusundaki en zengin mevzuatı, basılı yayınımız olan  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde takip edebilirsiniz.

 

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti aşağıdaki serilerden oluşur:

 

  1. İş Hukuku Mevzuatı

  2. Sosyal Sigorta Mevzuatı

  3. Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı

  4. Yüksek Mahkemeler Mevzuatı

 

Ekonomik set kendi içinde bir bütün olduğundan seti oluşturan ciltlerin ayrı ayrı satışları yapılmamaktadır.

 

Bu set beş ciltten oluşmaktadır.

- 1/1 No.lu Birinci Cilt, İş Hukuku Mevzuatı’nı kapsamaktadır. Bu ciltte, İş Kanunu, İş Kanunu’na ek kanunlar, İş Kanunu ile ilgili tüzükler ve yönetmelikler, İş Kanunu ile ilgili çeşitli mevzuat, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, Deniz İş Kanunu ve ilgili mevzuat, Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri, yabancıların Türkiye’de ikamet, seyahat ve çalışmalarına ilişkin mevzuat, İş Mahkemeleri Kanunu, Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri, Kimlik Bildirme Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, kurum ve kuruluşların güvenlikleri ile ilgili kanun, Mesleki Eğitim Kanunu gibi kanunlar ve bu kanunlara ilişkin mevzuat bulunmaktadır.      

- 2/1 No.lu İkinci Cilt, Sosyal Sigorta Mevzuatı’nı kapsamaktadır. Bu ciltte, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu’na ek kanunlar, Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili tüzükler ve yönetmelikler, Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili çeşitli mevzuat, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili mevzuat, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun, Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Hakkında Kanun, İşsizlik Sigortası Kanunu gibi kanunlar ve bunlara ilişkin mevzuat bulunmaktadır.

- 2/2 No.lu Üçüncü Cilt, Sosyal Sigortalar Kurumu genelgeleri ile genel yazılarını kapsamaktadır.

- 3/1 No.lu Dördüncü Cilt, Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi ve Bağ-Kur mevzuatını kapsamaktadır.
Bu ciltte, Sendikalar Kanunu, Sendikalar Kanunu’na ek kanunlar, Sendikalar Kanunu ile ilgili mevzuat, Kamu Sendikaları Kanunu ve ilgili mevzuat, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, bu Kanuna ek kanunlar, bu Kanunla ilgili mevzuat, Bağ-Kur Kanunu, Dernekler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu gibi kanunlar ve bu kanunlara ilişkin mevzuat bulunmaktadır.

- 4/1 No.lu Beşinci Cilt, T.C. Anayasası ve Yüksek Mahkeme Kararlarını kapsamaktadır. Bu ciltte, T.C. Anayasası, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile ilgili Danıştay Kararları ve Yargıtay Kararları bulunmaktadır.


Not: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına alınan Bağ-Kur sigortalıları ile ilgili mevzuat, bu serimiz ile birlikte Sosyal Sigorta Mevzuatı isimli serimizde de takip edilecektir.

SERİLERDE BULUNDUĞU HALDE BASILI EKONOMİK SETTE OLMAYAN MEVZUAT:*

1. Yüksek Mahkeme Kanunları
2. Milletlerarası anlaşmalar
3. Meslek teşekküllerine ait kanunlar
4. Bazı ilgili kanunlar
*Bu farklar elektronik ortamda yoktur.