Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

06 Temmuz 2019

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik


6.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; içme suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan sular ile ilgili esasları, kalite kriterleri ile suların içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilmesi için belirlenmesi gereken arıtma sınıflarını ve arıtma veriminin tespitine ilişkin hususları belirlemektir.
R.Gazete No: 30823 R.G. Tarihi: 6.7.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN EDİLEN SULARIN KALİTESİ VE ARITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ...
06 Temmuz 2019

Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği


6.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30823 R.G. Tarihi: 6.7.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZM TESİSLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama ...
06 Temmuz 2019

Frengi Savaş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik


6.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bu Yönetmelik ile; 12/4/1983 tarihli ve 18016 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Frengi Savaş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30823 R.G. Tarihi: 6.7.2019 Sağlık Bakanlığından: FRENGİ SAVAŞ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 12/4/1983 tarihli ...
06 Temmuz 2019

Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


6.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bu Yönetmelik ile; 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30823 R.G. Tarihi: 6.7.2019 Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR İLE İLGİLİ BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ...
06 Temmuz 2019

Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


6.7.2019 tarihli Resmi Gazete'te yayımlanan 13.9.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30823 R.G. Tarihi: 6.7.2019 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: SOSYAL YARDIM VERİLERİNİN KAYDEDİLMESİNE VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DE ...
06 Temmuz 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği


6.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve şube müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve başkanlık ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.
R.Gazete No: 30823 R.G. Tarihi: 6.7.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ...
06 Temmuz 2019

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.b)


6.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 30.12.2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30823 R.G. Tarihi: 6.7.2019 Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (II 14.2 )'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
06 Temmuz 2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/21)


6.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; Endonezya Cumhuriyeti'nde yerleşik PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleştirilen 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 Gümrük Tarife Pozisyonları altında kayıtlı "sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)" e yönelik olarak resen bir dampingsoruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30823 R.G. Tarihi: 6.7.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/21) Amaç ve kapsam MADDE 1 ...
06 Temmuz 2019

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.d)


6.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 3.1.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30823 R.G. Tarihi: 6.7.2019 Sermaye Piyasası Kurulundan: GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 52.3 )'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİ ...
06 Temmuz 2019

Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri ile İlgili 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi


6.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri ile İlgili 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30823 R.G. Tarihi: 6.7.2019 Cumhurbaşkanlığından: Konu: Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri GENELGE 2019/12 Bilginin dijital ortamlara ...