R.Gazete No: 31089

R.G. Tarihi: 4.4.2020

Karar Sayısı: 2366

Karar Tarihi: 3.4.2020

 

Ekli "Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, 3332 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞ VE

 GÖREVLERİNE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR ESASLAR  1

 

MADDE 1- 28/1/2013 tarihli ve 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esasların 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5- (1) Bankanın ilgili olduğu bakanlık, Cumhurbaşkanı tarafından ilgilendirildiği bakanlıktır."

 

MADDE 2- Aynı Esasların 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18- (1) Genel Müdür, Banka Yönetim Kurulu tarafından atanır ve görevden alınır.

(2) Genel Müdür olarak atanabilmek için Bankacılık Kanununda belirtilen şartlar aranır."

 

MADDE 3- Aynı Esasların 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 20- (1) Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu, Bankanın ilgili olduğu Bakanın başkanlığında; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Ticaret Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ile Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısından oluşur. Banka Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ile Genel Müdürü, Kurulun tabii üyesidir.

(2) Kurulda yer alacak bakan/başkan yardımcıları, bağlı oldukları Bakan ya da Başkan tarafından belirlenir."

 

MADDE 4- Aynı Esasların 27 nci maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 5- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    X/0261D.318 (İhracat Mevzuatı),

     

    BM/4389D.390 (Bankacılık Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.