Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

31 Aralık 2019

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının İlişik Beyanla Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1965)R.Gazete No: 30995 (5.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Karar Sayısı: 1965 Karar Tarihi: 31.12.2019 21 Nisan 2017 tarihinde Paris'te imzalanan ekli Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik D ...
31 Aralık 2019

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ


31.12.2019 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)'nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2020 YILINDA UYGULANACAK ...
31 Aralık 2019

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ


31.12.2019 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncımaddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)'nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2020 YILINDA UYGULANACAK ...
31 Aralık 2019

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ


31.12.2019 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)'nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 4646 SAYILI DOĞALGAZ PİYASASI KANUNUNUN (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPI ...
31 Aralık 2019

5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yap. 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ


31.12.2019 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)'nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %22,58 (yirmiikivirgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUND ...
31 Aralık 2019

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/10)


31.12.2019 (5. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30995 (5.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 20 ...
31 Aralık 2019

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2020/1)R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Türk Patent ve Marka Kurumundan: TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNCA 2020 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ...
31 Aralık 2019

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1963)


31.12.2019 (4. Mükerrer) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar'da değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Karar Sayısı : 1963 Karar Tarihi: 31.12.2019 Ekli "İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve ...
31 Aralık 2019

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31.12.2019 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 9/10/2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM ...
31 Aralık 2019

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ


31.12.2019 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 11/1/2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİ ...