Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

03 Aralık 2019

Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


3.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Aydınlatma Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30967 R.G. Tarihi: 3.12.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: GENEL AYDINLATMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 MADDE 1 – ...
03 Aralık 2019

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309)


3.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ; şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançlarının 193 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinde düzenlenen Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti yoluyla tespit edilmesine ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.
R.Gazete No: 30967 R.G. Tarihi: 3.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)' ndan : GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 309) BİRİNCİ BÖLÜM A ...
29 Kasım 2019

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


29.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30963 R.G. Tarihi: 29.11.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK ...
29 Kasım 2019

Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2018/73, K: 2019/65 Sayılı Kararı


29.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2018/73, K: 2019/65 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30963 R.G. Tarihi: 29.11.2019 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1 Anayasa Mahkemesi Ba şkanlığından: Esas Sayısı : 2018/73 Karar Sayısı : 2019/65 ...
29 Kasım 2019

Türkiye Cumhuriyeti Adına 30 Ekim 2019 Tarihinde Ankara'da İmzalanan 2018 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anl. İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hk. (Karar Sayısı:1811)R.Gazete No: 30963 R.G. Tarihi: 29.11.2019 Karar Sayısı: 1811 Karar Tarih: 28.11.2019 Türkiye Cumhuriyeti Adına 30 Ekim 2019 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli 2018 Yılı Türkiye İçin ...
29 Kasım 2019

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1810)


29.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30963 R.G. Tarihi: 29.11.2019 Karar Sayısı: 1810 Karar Tarihi: 28.11.2019 Ekli "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişki ...
29 Kasım 2019

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği


29.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje İlerleme Raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30963 R.G. Tarihi: 29.11.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Te ...
28 Kasım 2019

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30962 R.G. Tarihi: 28.11.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
28 Kasım 2019

Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30962 R.G. Tarihi: 28.11.2019 Ticaret Bakanlığından: ESNAF VE SANATKÂRLAR ŞÛRASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 ...
28 Kasım 2019

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8)


28.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30962 R.G. Tarihi: 28.11.2019 Ticaret Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/8) ...