Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

27 Aralık 2019

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/6)


27.12.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ, Ek-1'deki listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenler.
R.Gazete No: 30991 (Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Ticaret Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜV ...
27 Aralık 2019

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/4)


27.12.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı listede yer alan ve Sağlık Bakanlığının özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30991 (Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Ticaret Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DEN ...
27 Aralık 2019

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)


27.12.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1'deki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30991 (Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Ticaret Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜ ...
27 Aralık 2019

Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yön.


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELE ...
26 Aralık 2019

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hk. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yap. Dair (Kararname No:55)


26.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 55 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır.
BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI DAİR CUMHURBAŞ ...
26 Aralık 2019

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 54)


26.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de, Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 54 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır.
BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ R.Gazete No: 30990 R.G. Tarihi: 26.12.2019 Kararname Numarası: 54 Tarihi: 25 ...
26 Aralık 2019

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1927)


26.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1927 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli Esaslar ile; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30990 R.G. Tarihi: 26.12.2019 Karar Sayısı : 1927 Karar Tarihi: 25.12.2019 Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması ...
26 Aralık 2019

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


26.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30990 R.G. Tarihi: 26.12.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
26 Aralık 2019

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ


26.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de, Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30990 R.G. Tarihi: 26.12.2019 Adalet Bakanlığından: YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Yabanc ...
26 Aralık 2019

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)


26.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30990 R.G. Tarihi: 26.12.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ...