R.Gazete No: 30825 (Mük.)

R.G. Tarihi: 8.7.2019

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA

ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  1

 

MADDE 1 –2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,"

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Müracaat ıslak imzayla dilekçe verilmek suretiyle veya elektronik ortamdan elektronik imzayla yapılabilir."

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür."

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci ve 3 üncü maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

"Ek-1

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ONAY BAŞVURUSUNDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1 - Takviye edici gıdanın ticari markası ve ismi,

2 - Yüzde bileşen listesi,

3 - Spesifikasyon belgesi,

4 - Tavsiye edilen günlük alım dozu,

5 - Takviye edici gıdanın üretildiği işletmede HACCP ve/veya GMP uygulandığına dair taahhütname,

6 - Fason üretimlerde fason sözleşmesi,

7 - Bitki listesinde pozitif olan ve takviye edici gıdada kullanımına izin verilen botaniğin adı, latince adı ve kullanılan kısmı,

8 - İşletmenin kendi alan adı ve URL adres/adresleri, (varsa)

9 - Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen taahhütname."

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  XXX/4977E.01 (T.C. Külliyatı),

   

  V/2976E.488 (İthalat Mevzuatı),

   

  XXI/0560E.523 (Gıda Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.