R.Gazete No: 30825 (Mük.)

R.G. Tarihi: 8.7.2019

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

 

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –24/4/2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri, 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri, 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, 70 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile 110 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

 

----------o----------

 

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  XXX/5666E.01 (T.C. Külliyatı),

   

  IX/3143E.266 (İmalat Sanayi Mevzuatı),

   

  FM/5846E.019 (Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı),

   

  TM/6762E.104 (Ticaret Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.