R.Gazete No: 30825 (Mük.)

R.G. Tarihi: 8.7.2019

 

Tarım ve Orman Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)'ndan:

 

RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURULARI İÇİN

YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

MADDE 1 –17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 – (1) 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 262 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 796 ncı maddesi ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."

 

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Proje: Ölçüm istasyonunun meteorolojik ölçümler açısından uygunluğu, meteorolojik parametreleri ölçmek için ölçüm istasyonunda kullanılan algılayıcıların yerleşim planı, direğin zemine bağlantısı, statik hesapları ve gergi tellerinin bağlantılarına ilişkin rapor, çizim ve hesaplamaları içeren projeyi,"

 

MADDE 3 –Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Başvurular, firma yetkilisi veya yetkilendirilen firma temsilcileri tarafından e-Devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) yapılır.

b) Firma, MGM tarafından belirlenen başvuru ücretini başvuru aşamasında Döner Sermaye İşletmesi banka hesabına yatırır."

"g) Ölçüm istasyonunun kurulumuna ilişkin inşaat, makine ve meteoroloji mühendisi tarafından hazırlanmış ve onaylanmış proje, başvuru dosyasına eklenir."

 

MADDE 4 –Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-A yürürlükten kaldırılmış ve EK-G ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 –Bu Tebliğ hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK-G

 

ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUMU VE KURULUM RAPORU BAŞVURUSU İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER

 

A) Kurulum Başvurusu

1) İstasyonda kullanılan cihazlara ilişkin belgeler (katalog, broşür, kalibrasyon sertifikası vb.) başvuru aşamasında kuruma teslim edilir.

2) Rüzgar ölçüm istasyonu koordinat ve yükseklik bilgilerinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne bildirildiğine ilişkin belge, başvuru dosyasına eklenir.

3) Başvuruda istenen belgeler, ayrıca elektronik ortamda (CD, DVD vb) kuruma teslim edilir.

 

B) Kurulum Raporu Başvurusu

1) İstasyon Numarası yazılmış (MGM tarafından başvuru sırasında verilecek) olmalıdır.

2) Ölçüm istasyonu işaretlenmiş ( Rüzgar veya Güneş) olmalıdır.

3) İstasyon yer bilgileri yazılmış olmalıdır.

4) UTM Koordinatları yazılmış olmalıdır.

5) İstasyonda bulunan cihaz ve sensörler ile ilgili bilgiler tabloya işlenmiş olmalıdır.

6) İstasyonda kullanılan cihazlara ilişkin belgeler (Katalog, broşür, kalibrasyon belgesi vb.) eklenmiş olmalıdır.

7) Sahaya esas ölçüm izninin aslının veya noter onaylı suretinin fotokopisi eklenmiş olmalıdır.

8) Rüzgar Ölçüm İstasyonu, Maksimum ölçüm yüksekliği, Rakım ve Yer Dilim Orta Boylamı bilgileri işlenmiş olmalıdır.

9) Başvuru yapan kişinin başvuru sahibi firma adına yetkili olduğunu gösteren belge eklenmiş olmalıdır.

10) Rüzgar ölçüm istasyonu koordinat ve yükseklik bilgilerinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne bildirildiğine ilişkin belge eklenmiş olmalıdır.

11) Başvuru sahibi firmanın yetkilisi veya vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.

12) Ölçüm istasyonu kurulum projesi eklenmiş olmalıdır.

----------o----------

 


 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    EM/3154F.417 (Enerji Mevzuatı) No.lu belgededir.