R.Gazete No: 30847

R.G. Tarihi: 30.7.2019

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ve" ibaresi "ile" olarak, "standartları" ibaresi "ve ilgili diğer ETSI DVB standartlarında" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "olanlardan yüksek çözünürlüklü yayın tekniği (HD) için K-TV HD, standart çözünürlüklü yayın tekniği (SD) için K-TV SD" ibaresi "olanlara standart çözünürlüklü yayın tekniği (SD) için K-TV SD, yüksek çözünürlüklü yayın tekniği (HD) için K-TV HD, 4K ultra yüksek çözünürlüklü yayın tekniği (4K) için K-TV 4K ve 8K ultra yüksek çözünürlüklü yayın tekniği (8K) için K-TV8K" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Bir kablo yayın lisansına sahip olan kuruluşun, yayınını farklı bir yayın tekniği ile de iletmek istemesi halinde, Üst Kuruldan ayrıca bir yayın lisansı alması ve farklı yayın teknikleri ile yaptığı yayınlarının eşzamanlı olması zorunludur. Üst Kurulca her bir yayın tekniğine ilişkin olarak verilen lisansların her biri için bu madde çerçevesinde lisans ücreti alınır."

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"K-TV SD ve/veya K-TV HD Yayın Lisanslarına Sahip Olan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte K-TV SD ve K-TV HD yayın lisanslarının her ikisine de sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan, lisans sürelerinin bitimine kadar ek bir ücret talep edilmez.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte K-TV SD veya K-TV HD yayın lisanslarından herhangi birisine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, yine bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Üst Kurula gerekli bilgi ve belgelerle birlikte başvurmaları halinde, mevcut yayın lisansının kalan süresi ile sınırlı olmak kaydıyla ve herhangi bir lisans ücreti alınmaksızın K-TV SD veya K-TV HD yayın lisansı verilir. Bu süre içerisinde gerekli bilgi ve belgelerini tamamlayarak başvurularını sonuçlandırmayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların mevcut yayın teknikleri dışındaki diğer yayın tekniklerine ilişkin lisans talepleri bu Yönetmeliğin diğer hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Bu madde hükümleri çerçevesinde K-TV SD ve K-TV HD yayın lisanslarına sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, söz konusu yayın lisanslarından herhangi birine ilişkin yayınına son vererek diğer yayın tekniği ile yayına devam etmesi halinde, herhangi bir lisans ücreti iadesi yapılmaz."

 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4522E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    FM/5846E.228  (Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.