R.Gazete No: 30840

R.G. Tarihi: 23.7.2019

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ

VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –5/7/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 417 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 497 ncimaddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

 

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (i), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,"

"i) Bakan Yardımcısı: Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısını,"

"k) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü: Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki bileşenlere yönelik genel koordinasyonu sağlamakla sorumlu Avrupa Birliği Başkanını,

l) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi: Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin işleyişi ile Ulusal Fonun başkanı olarak Türkiye'de Avrupa Birliği fonlarının mali yönetiminden ve bu çerçevede yapılan işlemlerin mevzuata ve usulüne uygunluğundan bütünüyle sorumlu Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısını,"

 

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Komite, teklif edilen asil ve yedek üyeleri kapsayacak şekilde Ek-1'de yer alan Bakan Yardımcısının onayı ile oluşturulur."

"(4) Komitenin başkanı Bakan Yardımcısıdır. Komitenin başkan yardımcısı Komite üyeleri içerisinden doğrudan Bakan Yardımcısı onayı ile belirlenir. Komite Başkanı Kurumda bir görev alamaz."

 

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (i) bendi ile beşinci fıkrasının (f), (ı) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Komitede aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yer alır:

a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.

b) Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü.

c) Bakanlık.

ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü.

d) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü.

e) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü.

f) İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü.

g) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü.

ğ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.

h) Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü.

ı) Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Bütçe Genel Müdürlüğü.

i) Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü."

"i) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği."

"f) Orman Genel Müdürlüğü,"

"ı) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,"

"j) Bakanlık Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,"

 

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7 – (1) Komitenin sekretarya hizmetleri 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 497 ncimaddesinin birinci fıkrası uyarınca IPARD Programı Yönetim Otoritesi tarafından yürütülür."

 

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) IPARD Programları için programın devam eden ve ara değerlendirme raporlarını inceler."

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 8 –Bu Yönetmelik 1/10/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 9 –Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

"EK-1

Komite Üyeleri(Ad,Soyad, Unvan ve Temsilcisi Olduğu Kurum-Kuruluş)

Karar:

İzleme Komitesinin, Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin yukarıda belirtilen isimlerden* oluşturulması Bakan Yardımcılığı Makamınca kararlaştırılmıştır.

Bakan Yardımcısı

*Bilgilendirme:

• Üye değişikliği

Komitede üye değişikliği veya Komiteye aday gösteren kurumdaki üyelerin mevcut durumlarında değişiklik olması halinde, ilgili üye Komiteyi bilgilendirmekle yükümlüdür.

Üye değişiklikleri veya istihdamına ilişkin bilgilendirmeyi takiben, üyelikten çıkarılma ve yeni bir üye atanması için gerekli işlemler Başkan tarafından gerçekleştirilir."


 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4782E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.