R.Gazete No: 30825 (Mük.)

R.G. Tarihi: 8.7.2019

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE

İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/12)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

MADDE 1 –19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,"

 

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(8) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen belgeler ilgili elektronik kayıt sistemlerinden sağlanabilir."

 

MADDE 3 –Aynı Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, dördüncü fıkrada belirtilen belgeler ilgili elektronik kayıt sistemlerinden sağlanabilir."

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür."

 

MADDE 5 –Bu Tebliğin;

a) 1 inci ve 4 üncü maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 –Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür. 

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

   

  XXI/0560F.634 (Gıda Mevzuatı),

   

  G1/1615F.831 (Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği),

   

  V/2976F.347 (İthalat Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.