R.Gazete No: 30829

R.G. Tarihi: 12.7.2019

Ticaret Bakanlığından:

 

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İHRACATI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/5)'DE

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/6) 1

 

MADDE 1 –18/6/2019tarihli ve 30805 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)'e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 –(1) ‘8517.12.00.00.12', ‘8517.62.00.10.00', ‘8517.62.00.90.00', ‘8526.91.80.00.19', ‘8528.59.00.00.00' ve ‘9032.89.00.00.00' Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında bulunan eşyanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile araç tip onay belgesine birlikte haiz olan ihracatçılar tarafından ihracatı halinde, 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarihdahil) bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz."

 

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

   

  X/0261F.822 (İhracat Mevzuatı),

   

  BL/222F.290 (Bilişim Mevzuatı)

   

  No.lu belgelerdedir.