R.Gazete No: 30670

R.G. Tarihi: 29.1.2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA BEDELLERİ İLE SERTİFİKA

BEDELLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURUMLARA

ÖDENECEK BÖLÜMÜ HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NUMARASI: 2019/2)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 2019 yılında yürütülecek yetkilendirme ve sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller ekteki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 –(1) 18/3/2018 tarihli ve 30364 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2018/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 4 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

EK-1

 

Alınacak Bedeller

 

 

2018 Yılında Uygulanan Bedeller

Artış Oranı

2019 Yılında Uygulanacak Bedeller

Yetki Belgesi Bedeli

(Üniversiteler ve Meslek Odaları)

(Yetki Belgesi Alacaklar İçin)

16.000 TL

 

% 23,68

19.790 TL

Yetki Belgesi Bedeli

(Üniversiteler ve Meslek Odaları)

(Yetki Belgesini Yenileyenler İçin)

7.000 TL

 

% 23,71

8.660 TL

Yetki Belgesi Bedeli

(Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri)

(Yetki Belgesi Alacaklar İçin)

16.000 TL

 

% 23,68

19.790 TL

Yetki Belgesi Bedeli

(Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri)

(Yetki Belgesini Yenileyenler İçin)

7.000 TL

 

% 23,71

8.660 TL

Enerji Yöneticisi Sertifikası Bedeli

 

50 TL

% 20

60 TL

Enerji yöneticisi sertifikası için Şirketlerin yetki belgesi aldıkları kurum veya kuruluşa ödeyecekleri bedel

%10 (5 TL)

% 20

%10 (6 TL)

 

----------o----------