R.Gazete No: 30742

R.G. Tarihi: 11.4.2019

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

KREDİ RİSKİNE ESAS TUTARIN İÇSEL DERECELENDİRMEYE DAYALI

YAKLAŞIMLAR İLE HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

MADDE 123/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğin Ek-2'sinin 30 uncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"30. Perakende alacaklar için temerrüt tanımı borçlu yerine işlem bazında uygulanabilir. Bu çerçevede, borçlunun herhangi bir borcunun temerrüde düşmesi, bankaya olan tüm borçlarının temerrüde düştüğü anlamına gelmez."

 

MADDE 2 Aynı Tebliğin Ek-2'sinin 36 ncı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Tahminlere, öngörülemeyen hata payını yansıtan bir ihtiyatlılık marjı eklenir. Yöntemlerin ve verilerin yetersiz olması nedeniyle öngörülemeyen hata payının daha büyük olduğu durumlarda söz konusu ihtiyatlılık marjı daha büyük olur."

 

MADDE 3 Aynı Tebliğin Ek-2'sinin 40 ıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) THK'lar, işlem dereceleri veya havuzlarına göre, her bir işlem derecesi veya havuzu için veri kaynaklarındaki gerçekleşmiş THK'ların basit aritmetik ortalaması esas alınarak tahmin edilir."

 

MADDE 4 Aynı Tebliğin Ek-2'sinin 42 nci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Dönüştürme oranları, işlem dereceleri veya havuzlarına göre, her bir işlem derecesi veya havuzu için veri kaynaklarındaki gerçekleşmiş dönüştürme oranlarının basit aritmetik ortalaması esas alınarak tahmin edilir."

 

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    BM/4389F.764 (Bankacılık Mevzuatı) No.lu belgededir.