R.Gazete No: 30789

R.G. Tarihi: 30.5.2019

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA DERECELENDİRME FAALİYETİ VE

DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

(SERİ: VIII, NO: 51)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VIII, NO: 78) 1

MADDE 1 –12/7/2007tarihli ve 26580 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 51)'nin10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarına sırasıyla aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"ç) (c) bendinin yabancı uyruklu gerçek kişiler için uygulanmasında, uluslararası kabul görmüş ve Kurulca tanınan ve duyurulan bir kuruluştan Kurulun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde ileri düzey lisansa tekabül eden sertifika alınması veya kredi derecelendirme ya da kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi alanlarında yurt dışında faaliyet gösteren ve merkezinin bulunduğu ülkenin ilgili otoritesi tarafından tanınmış veya yetkilendirilmiş olan derecelendirme kuruluşlarında en az beş yıl çalışıldığının belgelendirilmesi halinde lisans şartı sağlanmış sayılır.Bu şekilde görevlendirilen yabancı uyruklu derecelendirme uzmanı sayısı, toplam derecelendirme uzmanı sayısının yüzde ellisini aşamaz."

"ç) (c) bendinin derecelendirme komitesinde yer alacak yabancı uyruklu gerçek kişiler için uygulanmasında, uluslararası kabul görmüş ve Kurulca tanınan ve duyurulan bir kuruluştan Kurulun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde ileri düzey lisansa tekabül eden sertifika alınması veya kredi derecelendirme ya da kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi alanlarında yurt dışında faaliyet gösteren ve merkezinin bulunduğu ülkenin ilgili otoritesi tarafından tanınmış veya yetkilendirilmiş olan derecelendirme kuruluşlarında en az sekiz yıl çalışıldığının belgelendirilmesi halinde lisans şartı sağlanmış sayılır.Bu şekilde görevlendirilen yabancı uyruklu derecelendirme komitesi üyesi sayısı, toplam komite üye sayısının üçte birini aşamaz."

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

----------o----------

            

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    IV/2499F.236 (Sermaye Piyasası Mevzuatı) No.lu belgededir.

  2. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    IV/2499F.236 (Sermaye Piyasası Mevzuatı) No.lu belgededir.