R.Gazete No: 30814

R.G. Tarihi: 27.6.2019

Karar Sayısı: 1239

Karar Tarihi: 26.6.2019

Ekli "Sulama Alanlannda Arazi Düzenlenmesine Dair Tanm Reformu Kamrnu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 3083 sayılı Sulama Alanlannda Arazi Düzenlenmesine Dair Kanunun 25 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA

 YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1- 11/6/1985 tarihli ve 85/9588 sayılı Bakanlar Kumlu Karan ile yürürlüğe konulan Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) nci bendinde yer alan "Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını" ibaresi "Tarım ve Orman Bakanlığını" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kuruluna teklif edilir" ibaresi "Cumhurbaşkanına sunulur" şeklinde, "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklide ve dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibareleri "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüklerince" ibaresi "İl Özel İdarelerince" şeklinde ve "Maliye ve Gümrük Bakanlığınca" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde ve "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölümün başlığı "Arazi Değişimi" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kuruluna teklif edilir" ibaresi "Cumhurbaşkanına sunulur" şeklinde ve "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunun" ibaresi "Cumhurbaşkanının" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 60 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "toplulaştırma" ibaresi fıkra metninden çıkarılmıştır.

 

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı" ibaresi "Tarım ve Orman Bakanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 15- Bu Yönetmelik 7/2/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

----------o---------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/1590E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    GM/0743E.010 (Gayrimenkul Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.