BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

 DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ  1

R.Gazete No: 30814

R.G. Tarihi: 27.6.2019

 

Kararname Numarası: 41

Karar Tarihi: 26.6.2019

 

MADDE 1- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ek 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Düzenleyici ve denetleyici kurumların sürekli işçi kadroları

EK MADDE 2- (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurum ve kuruluşların temizlik ile koruma ve güvenlik işlerini yürütmek için gerekli sürekli işçi kadrolarının ihdası, iptali ve kullanılmasına dair hususlar Cumhurbaşkanı kararıyla düzenlenir."

 

MADDE 2- 25 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "6 ay içerisinde" ibaresi "31/12/2019 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Kararname;

     

    XXX/0011CK.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.