R.Gazete No: 30886

R.G. Tarihi: 12.9.2019

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8538

Karar Tarihi: 06/09/2019

 

Kurul Başkanlığının 05.09.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 03.09.2019 tarih ve 12509071 -114-E.16035 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

-  Ozan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak ve Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası, 18 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 19 uncu maddesi uyarınca elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

-  Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca işbu kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

 

----------o----------