R.Gazete No: 30910

R.G. Tarihi: 6.10.2019

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

TÜP VE TÜP DEMETLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN

USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2018/7)'İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/13)

 

MADDE 1 –2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2018/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

----------o----------