R.Gazete No: 30864

R.G. Tarihi: 20.8.2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

(SAYI: 2019/15)

 

MADDE 1 –25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in Dördüncü Bölümünün başlığı "Zorunlu Karşılıklarda Farklılaşma", 10 uncu maddesinin başlığı "Kaldıraç oranına göre farklılaşma" olarak değiştirilmiş, aynı Tebliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Kredi büyümesine göre farklılaşma

MADDE 10/A – (1) Bankaların tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak, dövize endeksli krediler ile bankalara kullandırılan krediler hariç Türk lirası cinsi standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak yıllık büyüme oranı yüzde 10,00 ile yüzde 20,00 arasında olan bankaların Türk lirası zorunlu karşılık oranları 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanır.

(2) Kredi büyüme oranı bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kredi büyüme oranları arasında olan bankalara, hesaplama dönemini izleyen ilk zorunlu karşılık tesis döneminden başlamak üzere altı zorunlu karşılık tesis dönemi boyunca birinci fıkrada belirlenen zorunlu karşılık oranları uygulanır. Altı zorunlu karşılık tesis dönemi içerisinde birinci fıkrada belirtilen zorunlu karşılık oranlarının değişmesi durumunda kalan tesis dönemlerinde belirlenen yeni oranlar uygulanır.

(3) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun izni ile faaliyete başlayan bankalara, faaliyete başlama tarihinden itibaren iki yıl süresince bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

(4) Bankalar dövize endeksli krediler ile bankalara kullandırılan krediler hariç Türk lirası cinsi standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yıllık büyüme oranını, hesaplama dönemine ait zorunlu karşılık yükümlülük bildirim cetvelinin gönderim süresi bitimine kadar Merkez Bankasına bildirir."

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 9/8/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    BM/4389F.756 (Bankacılık Mevzuatı) No.lu belgededir.