R.Gazete No: 30864

R.G. Tarihi: 20.8.2019

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

 

VERİCİ TESİS VE İŞLETİM ŞİRKETİ İLE MULTİPLEKS İŞLETMECİLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –9/4/2013 tarihli ve 28613 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Verici Tesis ve İşletim Şirketi ileMultipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan "kuran ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "/veya" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kurulan ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "/veya" ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Verici tesis ve işletim şirketi 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve münhasıran Kanunda belirtilen konularda iştigal etmek üzere anonim şirket statüsünde kurulur."

"(7) Verici tesis ve işletim şirketi sermayesinin en az yüzde ellisi kamuya ait olmak zorundadır."

 

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "telefon" ibaresinden sonra gelmek üzere ", elektronik tebligat adresi" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan "tesis eder ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "/veya" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 5 –(1) Karasal ortamdan yayın yapmak üzere lisans almış olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için bu Yönetmelikte öngörülen hak, yükümlülük ve mükellefiyetler 6112 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında yayın yapan kuruluşlar için de geçerlidir."

 

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin Ek-1'inin VTİŞ/1-1 formunda yer alan "Verici Tesis İşletim Şirketi Kuruluşun;" başlıklı tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinin Mİ/1-1 formunda yer alan "Multipleks İşletmeci Kuruluşun;" başlıklı tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

MADDE 10 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 11 –Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4961E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.