R.Gazete No: 30858

R.G. Tarihi: 10.8.2019

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

SIĞIR ETİ İTHALATINDA SAĞLIK VE TEKNİK ŞARTLARIN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/43)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/38) 1

 

MADDE 1 – 7/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43)'e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"İstisnai uygulama

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi bu Tebliğ kapsamı dışındadır."

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

----------o----------

 

 

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    V/976F.3757 (İthalat Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.

     

    XXI/0560F.741 (Gıda Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.