R.Gazete No: 30858

R.G. Tarihi: 10.8.2019

Ticaret Bakanlığından:

 

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT

DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/20)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/27)1

 

MADDE 1 - 30/12/2018 tarihli ve 30641 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)’nin Ek-1/C’sinde yer alan tablodaki "1901.90.99.90.19" GTİP numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

"

1902.19.10.00.11

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarnalar

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

"

 

MADDE 2 - Aynı Tebliğin Ek-1/C’sinde yer alan tablodaki "1905.90.80.00.19" GTİP numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

"

2104.10.00.00.12

Çorbalar

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

"

 

MADDE 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

   

  V/976F.3892 (İthalat Mevzuatı),

   

  G2/0474F.753 (Gümrük Giriş Tarife Cetveli),

   

  XVI/1593F.326 (Sağlık Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.