R.Gazete No: 30471 (Mük.)

R.G. Tarihi: 7.7.2018

 

Ekonomi Bakanlığından:

 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN

KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 13/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Makam tazminatı

MADDE 23/A –(1) Genel sekreter ve yardımcılarına, genel sekreterliğin bulunduğu coğrafi bölge ve şehir gözetilmek suretiyle devlet memurları için uygulanan cari memur maaş katsayısının 26.500 gösterge rakamı ile çarpılmasıyla elde edilecek tutardan fazla olmamak kaydıyla aylık makam tazminatı ödenir. Makam tazminatına ilişkin usul ve esaslar TİM tarafından belirlenir."

 

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 3Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1.