R.Gazete No: 30468

R.G. Tarihi: 4.7.2018

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA

HASTALIKTAN ARİ ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE

DAMIZLIK ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/29)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yumurta/yavru üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı, bu Tebliğde belirtilen hastalıklardan ari alabalık kuluçkahanelerine yapılacak damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili hususları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden faydalanamaz.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Biyogüvenlik: Hastalık etkenlerinin yaşam alanlarına girişini ve yayılmasını engellemeye yönelik önlemleri,

ç) Damızlık alabalık: Cinsi olgunluğa ulaşmış, döl veren dişi ve erkek alabalığı,

d) Hastalıktan ari alabalık kuluçkahanesi: Bu Tebliğde belirtilen hastalıklar açısından, belirli periyotlarla yapılan muayene ve analiz sonucu negatif olan ve biyogüvenlik önlemlerini almış alabalık kuluçkahanesini,

e) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

f) Kapalı devre sistem: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisi kullanılarak, dışkı, yem artıkları ve karbondioksitin uzaklaştırılması, suyun fiziksel ve kimyasal olarak yeniden kullanım için uygunlaştırılması, oksijenlendirilmesi, ozon ve/veya UV ile muamele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden faydalanmayı arttıran, daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü su ürünleri yetiştiricilik sistemini,

g) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta, sperm ve yavru materyal elde etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı yumurta/yavru balık üretim işletmelerini,

ğ) Markalama: Desteklemeye esas damızlık balığın bireysel olarak yaş, ağırlık, döl verimi, hastalık gibi tüm bilgilerinin takip edilmesini sağlayan ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği tarafından yapılan etiketleme işlemi,

h) Nekropsi odası: Balığın ölüm veya hastalık nedenini bulmak için kesim, muayene ve incelemenin yapıldığı bölümü,

ı) Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı sistemi,

i) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta/yavru materyaller elde etmek için kurulan işletmelere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

j) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,

k) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici merkez birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri,

ifade eder.

 

Hastalıktan ari damızlık alabalık desteğinden faydalanacak işletmelerde aranan şartlar

MADDE 5 – (1) Damızlık alabalık desteği, aşağıdaki şartların tamamını taşıyan, alabalık yumurta/yavrusu üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerinde;

a) Su ürünleri kuluçkahane belgesi olan, damızlık alabalıktan yumurta elde eden ve Ek-1'de yer alan Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemleri ile belirlenen şartları taşıyan,

b) Viral-bakteriyel hastalık etkeni patojenlerin bulaşmasını engelleyecek özellikte (Ozon sistemleri/UV, mekanik filtrasyon) kuluçkahaneye giren ve çıkan suyun arıtılmasını sağlayacak sistemler kurarak suyun ilk kullanıcısı olan veya kapalı devre sistem ile üretim yapan,

c) Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) virüslerinin tespit edilmediğine dair Ulusal Referans Laboratuvarından alınan sağlık raporu ve devamında yapılan izleme sonucunda bu hastalıkları taşımadığı tespit edilen,

ç) Damızlık alabalıkları markalanmış kuluçkahanelere destekleme yapılır.

(2) Bir damızlık alabalık yumurta vermeye başladığı yıldan itibaren en fazla üç yıl boyunca desteklemeden faydalandırılır.

(3) Hastalıktan ari kuluçkahanelerde alabalık anaçları  için adet başına  destekleme ödemesi yapılır.  Hastalıktan ari kuluçkahanenin  desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, 5.000 adet damızlık anaç ile  sınırlı olup, 2.500 adet'e (2.500 adet dahil) kadar olan kısmına birim fiyatın tamamı, 2501-5000 adet (5000 adet dahil) olan kısmı için birim fiyatın % 50'si dikkate alınır.

(4) Destekleme, işletmenin su ürünleri kuluçkahane belgesindeki proje kapasitesini (adet/yıl) aşmayacak şekilde, mevcut durumdaki üretim kapasitesine göre yapılır.

(5) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler, en geç 1/12/2018 tarihine kadar, kuluçkahane işletmesinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat etmek ve 6 ncı maddede istenen belgeleri teslim etmek zorundadır.

(6) Destekleme kapsamına alınmış olan markalı damızlık alabalıkların üç yıl boyunca başka bir işletmeye satışı yapılamaz.

 

Müracaat için gerekli belgeler

MADDE 6 – (1) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler aşağıdaki belgeler ile kuluçkahanenin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Ek-2' de yer alan Hastalıktan Ari Damızlık Alabalık Desteği Müracaat dilekçesi, 

b) Bakanlıkça verilen geçerli su ürünleri kuluçkahane belge fotokopisi,

c) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi, (üretici birliği veya kooperatif bulunmayan yerlerde bu belge istenmez.)

ç) İşletmeye temin edilen damızlık balıkların menşei belgesi, dezenfeksiyon belgesi ve bu balıkların klinik olarak sağlıklı olduğuna dair il müdürlüğünden alınan veteriner sağlık raporu,

d) Ek-1'de yer alan  alabalık kuluçkahanelerinde alınacak biyogüvenlik önlemlerinde belirlenen şartların yerine getirildiğine dair işletmenin teknik sorumlu müdürü tarafından onaylı belge,

e) Üreticinin alabalık kuluçkahanelerinde alınacak biyogüvenlik önlemleri (Ek-1) ile belirlenen şartları sağlayacağına ve bu Tebliğde belirtilen hastalıklar açısından izlemeye alınarak en az 3 yıl boyunca hastalıktan ari alabalık kuluçkahanesi olarak üretimine devam edeceğine dair noter onaylı taahhütname (Ek-6).

 

İl müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler

MADDE 7 – (1) İl Müdürlüğünce, 6 ncı maddede istenen belgeler kontrol edilerek müracaat tarihinden itibaren beş gün içerisinde kuluçkahanede inceleme yapılır. Ek-1' de yer alan Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemleri ile belirlenen şartların yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir. İşletmede eksiklik tespit edilmesi halinde, desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticiler 10/12/2018 tarihine kadar eksikliklerini tamamlamak zorundadır.

(2) Müracaatı uygun bulunan işletmelerden, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, il müdürlüğünce damızlık balıklardan ovaryum sıvısı ve/veya sperma örnekleri alınarak, Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) analizinin yapılması için Ulusal Referans Laboratuvarına gönderilir.

(3) Ek-3' te yer alan damızlık alabalık tespit tutanağı il müdürlüğü tarafından tutularak, damızlık alabalıklar marka numaraları ile Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kaydedilir.

(4) 2 nci maddede belirtilen hastalıklara dair analiz sonucu negatif olan örneklere ait müracaatlar, il müdürlüğünce işletmenin izlemeye alınması için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilir ve ayrıca Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne de bilgi verilir.

(5) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, izleme sonucunda 2 nci maddede belirtilen hastalıkların bulunmadığı tespit edilerek il müdürlüklerine bildirilen kuluçkahaneler desteklemeden faydalandırılır. Bu kapsamda;

a) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün bildirim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde, İl Müdürlüğü tarafından, SKS'ye girilen bilgiler esas alınarak Ek-4'te yer alan Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-1 oluşturulur. İcmal-1 listesinin onaylanmasını takip eden beş mesai günü, il müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

b) Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-1'lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il müdürlüğüne yapılır. İtirazlar askı süresi içinde değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) İl müdürlüğünce düzenlenen Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-1'ler askıdan indirilmesini müteakip onaylanır ve takip eden beş iş günü içinde Ek-5'te yer alan Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-3 düzenlenip onaylanarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 8 – (1) Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri kooperatif üyelerinden, hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak ödenen desteğin % 2'si oranında birim kooperatif veya il/ilçe birliklerine, kesinti yapılan bu bedelin içerisinden de % 20'si oranında üst kooperatif veya merkez birliğine Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında kesinti yapılır.

 

Ödemelerin aktarılması

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere yapılacak ödemeler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde tanımlanan merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla 8 inci maddede belirtilen oranlarda Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar doğrudan üreticiye ödenir. Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranmayan yetiştiricilere ise kesinti yapılmadan ödeme yapılır.

 

Yetki ve denetim

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il müdürlüğü yetkilidir.

(2) İl müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili her türlü denetimi yapmaya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden faydalanılır.

 

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, bu Tebliğ gereği kendilerine ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki kontrollerinden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Desteklemeden faydalanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu ilgilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden faydalanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan ilgililer hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükmüne göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere faydalandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından faydalandırılmazlar.

(4) Kuluçkahanede yapılan kontrollerde, bu Tebliğde belirtilen koşullara uyulmadığının ve/veya bu Tebliğde adı geçen hastalıklardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda, bu Tebliğde yer alan koşullar yeniden sağlanıncaya kadar kuluçkahane destekleme programından faydalandırılmaz.

 

Sorumluluk

MADDE 12 – (1) Desteklemeden faydalanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

 

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 13 – (1) 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra ve temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2019 yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

 

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE ALINACAK BİOGÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 

Alabalık kuluçkahane işletmelerinin hijyenik ve sağlıklı şartlarda kurulumlarını ve balık hastalıklarının yayılmasını engellemek, kaliteli yumurta ve yavru üretimlerini sağlamak ve ülkemizde yetiştirilen alabalıkların uluslararası standartlarda tüketime sunulma kalitesini artırmak amacıyla alınacak biyogüvenlik önlemlerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

1-İşletme Bölümleri

Biogüvenlik önlemlerini alacak olan alabalık kuluçkahane işletmelerinde aşağıdaki bölümler bulunmalı, her bir bölüm birbirinden bağımsız olmalı ve bölümler arası personel ve alet-ekipman hareketi kontrollü olmalıdır.

(a) İnkübasyon bölümü

(b) Larva- yavru tankları/havuzları,

(c) Damızlık havuzları,

(ç) Karantina havuzları,

(d) Yem deposu,

(e) Nekropsi odası,

(f) Ekipman, malzeme temizleme, dezenfeksiyon ünitesi,

(g) Malzeme odası ve depo,

(ğ) Aşı, ilaç, dezenfektan maddelerin muhafaza edildiği ünite,

(h) Jeneratör,

(ı) İdari bölüm ve büro,

(i) Personel odası/odaları,

(j) Yemekhane,

(k) Çalışan personelin giyinme odası.

 

2-Altyapı ve Biyogüvenlik Önlemleri

(a) Kuluçkahane binasının girişinde, nakil araçlarının tekerleklerinin dezenfeksiyonunu sağlayabilecek dezenfektan havuzu, araçların üst dezenfeksiyonu için yağmurlama dezenfeksiyon ünitesi ile alet, ekipman, malzeme temizleme ve dezenfeksiyonunun yapılabileceği ayrı bir ünite bulunmalıdır.

(b) Kuluçkahanede saklanması gereken ekipman, alet ve malzemeler, bulaşmayı engelleyecek şekilde malzeme odası veya depo içinde bulundurulmalıdır.

(c) Yem depoları, hijyenik koşullarda depolamaya uygun olmalı ve yemler ilgili mevzuat çerçevesinde depolanmalıdır.

(ç) İşletmede bölümler arasında personel/denetçi/ziyaretçi geçişlerinde hijyen kuralları uygulanmalıdır.

(d) Çalışan personel sayısına uygun yeterli büyüklükte kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir oda/odalar ve duş ve tuvalet bulunmalıdır. İşletmedeki personel/denetçi/ziyaretçi hijyen kurallarına uygun kıyafetler giymelidir.

(e) Kuluçkahanelerde mevcut olan oda, koridor ve geçiş ünitelerinde zemin su geçirmez, kolay temizlenebilir, su birikintisine izin vermeyecek şekilde tahliye edilebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmalı ve bölümler arasında bulaşmayı engelleyecek önlemler alınmalıdır.

(f) Kuluçkahane duvarları, tavanı kapı ve pencereleri kolay temizlenir dezenfekte edilebilir olmalıdır.

(g) Kuluçkahanede üretilen damızlık /yavru/yumurta nakillerinde dezenfekte edilmiş alet, ekipman ve taşıma araçları kullanılmalıdır.

(ğ) İşletmenin tamamı havuzlar/tanklar her türlü dış etkilerden arındırılabilir, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır.

(h) Çöplerin ve atıkların konulması için su geçirmez, paslanmaz, kolay temizlenir ve dezenfekte edilebilir nitelikte taşınabilecek ekipmanlar kullanılmalıdır.

(ı) Oluşan atık ve artıkların hijyenik şartlara uygun bir şekilde çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden ilgili mevzuat hükümlerine göre izole, bertaraf ve tahliyesi yapılmalıdır.

(i) Sağımı gerçekleştirilen yumurtalara dezenfeksiyon uygulanmalıdır.

(j) Yumurtalar dezenfekte edilmiş tablalara/dolaplara yerleştirilmelidir.

(k) Kuluçka dolapları/tablaları her yeni yumurta girişinden önce dezenfekte edilmelidir.

(l) Kimyasal dezenfeksiyonda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış oksidan ajanlar, aldehidler, bioguanid maddeler, quarterner amonyum bileşiklerini içeren maddeler kullanılmalıdır.

(m) Kuluçkahane Belgesinde belirtilen türlerden farklı balıklar işletmede bulundurulmamalıdır.

(n) Havuzlardaki damızlık stok yoğunluğu en fazla 4 adet/m³ olmalıdır.

 

3-Kayıt

Alabalık kuluçkahane işletmelerinde damızlık balıklar ve damızlık adayları elektronik yöntem ile markalanmalı ve her türlü işlem kayıt altına alınmalı ve bu amaca uygun arşiv dolabı bulundurulmalıdır. Buna göre;

(a) İşletmede bulunan damızlık alabalıkların (erkek ve dişi olarak ayrı ayrı) menşei, türü, miktarı, ağırlıkları, yaşı, ölüm ve hastalık vakaları,

(b) İşletmeye gelen damızlık alabalıkların (erkek ve dişi olarak ayrı ayrı) karantina kayıtları (karantina başlangıç- bitiş tarihleri, karantina süresince günlük gözlem kayıtları, klinik bulgu ölüm bilgileri),

(c) İşletmede çıkmış olan hastalık kayıtları, örnek gönderim yazıları ve düzenlenen raporlar,

(ç) Sağımı yapılan damızlık alabalıkların yaşı ve yumurta verimi,

(d) Kuluçka dolabına/tablalara konulan yumurtaların miktarı, konuluş tarihi,

(e) Yumurtaların gözlenme, çıkış oranları,

(f) İşletmede kullanılan ve yumurta dezenfeksiyonuna ilişkin kayıtlar (dezenfektan, süre, uygulanan yumurta miktarı vb),

(g) İşletmede uygulanan aşılama, ilaçlama programları ve kullanılan aşı, ilaçların isim, seri no ve son kullanma tarihleri,

(ğ) Her sağım partisinde satılıncaya kadar aylık yaşama oranı verileri,

(h) Satışı gerçekleştirilen yumurta veya yavruların miktarı, ağırlığı,

(ı) Satış yapılan işletme bilgileri,

(i) Nakil sırasında, stok yoğunluğu ve görülen ölüm oranı,

(j) İşletmede kullanılan yem özellikleri (çap, protein, yağ) ve miktarları,

(k) İşletmede kullanılan suya ait su sıcaklığı, oksijen, pH ölçümleri,

(l) İşletmeyi ziyaret eden kişileri,

kayıt altına alınmalıdır.


 

 

Ek-2

HASTALIKTAN ARİ DAMIZLIK ALABALIK DESTEĞİ MÜRACAAT DİLEKÇESİ

 

 

Adı Soyadı/Şirket Unvanı

:

T.C. No/Vergi Kimlik No

:

Müracaat Tarihi

:

Tesis (Proje ) Adı

:

Tesis Adresi

:

Telefonu

:

Kuluçkahane Belge No/Onay Tarihi

:

Proje Kapasitesi

:

Mevcut Üretim Kapasitesi

:

 

 

 

 

 

  

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ediyor ve 2018/11460 sayılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereği 2018 yılı Uygulama Esaslarını Belirleyen 2018/…. sayılı Tebliğ kapsamında hastalıktan ari kuluçkahanelerde damızlık alabalık desteğinden yararlanmak istiyorum.

.../..../2018

Adı Soyadı/Şirket Unvanı

İmza/Kaşe


 

 

Ek-3

DAMIZLIK ALABALIK (MARKALI) TESPİT TUTANAĞI

 

İşletmenin Adı

:

İşletmenin Adresi

:

Kuluçkahane Belge No

:

Kuluçkahane Belge Onay Tarihi

:

Mevcut Üretim Kapasitesi (adet/yıl)

:

Müracaat Tarihi

:

Tespit Tarihi

:

Damızlık Alabalık Miktarı (adet)

:

 

Varsa belirtilmesi gereken diğer hususlar:

 ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………………………………..……………….……………………………………………………………………………..…………………….………………………………………………………………………..………………………….…………………………………………………………………..……………………………….…………………………………………………………………………………………………...

Not: Markalanmış damızlık balıkların marka numaraları ve bilgileri yerinde kontrol edilerek, SKS'ye (Su Ürünleri Kayıt Sistemi) kaydedilmek üzere liste halinde işletmeden temin edilerek imza altına alınıp, bu tutanağa eklenir.

 

 

İşletme Sorumlusu

İl Müdürlüğü Görevlisi

İl Müdürlüğü Görevlisi

 

Adı Soyadı

…….

…….

…….

Unvanı

……..

……..

……..

İmza   

…….

…….

…….

 

 

Ek-4

DAMIZLIK ALABALIK DESTEKLERİ İCMAL-1

İLİ:

İLÇESİ:

DÖNEM/YIL:

Kişinin Adı Soyadı/Firma Unvanı

T.C. Kimlik /Vergi No

ÜRÜN

Üretici Birliği veya Kooperatif kesinti payı

Merkez Üretici Birliği kesinti payı

Kesinti Sonrası Toplam Destekleme

 

 

 

Mevcut Proje Kapasitesi (adet/yıl)

Mevcut Damızlık Miktarı (adet)

Desteklenecek Toplam Damızlık Miktarı (adet)

Desteklenecek Tutarı (TL)

Tutar ( TL.)

Tutar ( TL.)

Tutar ( TL.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen:

 

…/…/2018

 

Adı ve Soyadı:

Unvanı:

İmza:

 

Kontrol Eden

 

…/…/2018

 

Adı ve Soyadı:

Unvanı:

İmza:

 

Onaylayan

 

…/…/2018

 

Adı ve Soyadı:

Unvanı:

İmza:

 

 

 

Ek-5

DAMIZLIK ALABALIK  DESTEKLERİ İCMAL-3

 

İLİ :

DÖNEM/YIL:

 

Sıra No

İlçe Adı

Toplam Üretici Sayısı (adet)

Destek Toplamı

Üretici Birliği/ Kooperatif Toplam kesinti payı

Merkez Üretici Birliği Toplam kesinti payı

Kesinti Sonrası Toplam Destekleme

Miktar (adet)

Tutar

(TL)

Tutar

(TL)

Tutar

(TL)

Tutar

(TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen:

 

…/…/2018

 

Adı ve Soyadı:

Unvanı:

İmza:

 

Kontrol Eden

 

…/…/2018

 

Adı ve Soyadı:

Unvanı:

İmza:

 

Onaylayan

 

…/…/2018

 

Adı ve Soyadı:

Unvanı:

İmza:

 

 

Ek-6

TAAHHÜTNAME

 

 

………………. İli, …………… İlçesi, ………………… Mevkiinde bulunan ………………….kuluçkahane belge numaralı ve …………….. kapasiteli alabalık yumurta/yavru üretimini gerçekleştirdiğim işletmemde, "Hastalıktan Ari Kuluçkahanelerde Damızlık Alabalık Desteği"nden yararlanmak üzere, müracaatımdan itibaren en az 3 yıl boyunca 2018/……… sayılı "Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteklemelerine İlişkin Tebliğ" kapsamında "Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemleri" (Ek-1) ile belirlenen şartları sağlayacağımı ve yine bu tebliğde belirtilen hastalıklar açısından izlemeye alınarak hastalıktan ari alabalık kuluçkahanesi olarak üretimime devam edeceğimi taahhüt ediyorum.

 

.../..../2018

Adı Soyadı/Şirket Unvanı

İmza/Kaşe

 

----------o----------