R.Gazete No: 30471 (Mük.)

R.G. Tarihi: 7.7.2018

 

Ekonomi Bakanlığından:

 

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1(1) Bu Tebliğin amacı, İran İslam Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

 

Dayanak

MADDE 2(1) Bu Tebliğ, 29/12/2014 tarihli ve 2014/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3(1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY): Tarife kontenjanının Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, firmalara ithalatı gerçekleştirilecek eşyaya dair gümrük beyannamesi tescil numarası sırası esas alınarak tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret siciline veya esnaf ve sanatkâr siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) İthal lisansı: Talep toplama yöntemine göre tahsis edilecek tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere Bakanlıkça düzenlenen elektronik belgeyi,

g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döneminde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili GTİP kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim yılını,

h) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife kontenjanı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, Bakanlıkça ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

ı) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

i) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY'ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, BSGTY'ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

j) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği belirli bir dönemi,

k) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde ham madde olarak kullandığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

l) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

m) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim performansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) firmayı,

ifade eder.

 

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 4(1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1'deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY'ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur. Dağıtımı BSGTY'ye göre yapılacak olanlar için gümrük beyannamesinin tescili esnasında tarife kontenjanından yararlanılacağının beyan edilmesi müracaat hükmündedir.

(2) BSGTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanı tahsisi gümrük beyannamesinin tescili aşamasında ilgili muafiyet kodunun seçilmesi ile yapılır.

(3) TTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlık web sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan "E-imza Uygulamaları" linki altında bulunan "E-imza Uygulamalarına Giriş" bölümünde yer alan "İthalat İşlemleri" kısmında elektronik imza ile yapılır.

(4) TTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanı taleplerine ilişkin elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(5) TTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanı taleplerine ilişkin yapılan başvurularda, üçüncü fıkrada belirtilen "İthalat İşlemleri" sayfasında bulunan "Başvuru İşlemleri" ana başlığı altındaki "Başvuru Girişi" ekranında Belge Türü olarak "TPS-0956-İthal Lisansı (Tarım-Ülke Bazlı)", Tebliğ/Karar olarak da bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2'de yer alan belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(6) Birden fazla tarife kontenjanı için başvuruda bulunacak firmaların her bir tarife kontenjanı için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

(7) TTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanları için Bakanlık e-imza uygulamaları altyapısında yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular Ek-3'te yer alan başvuru formu ile 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde elektronik imzalı olarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden Bakanlığa iletilir.

(8) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Gerekli görülmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge istenebilir.

(9) Ek-1'deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için Ek-2'de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(10) Ek-1'deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin giderilmesi ile ilgili olarak firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz.

(11) TTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(12) TTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2'de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde yapılmayan veya Ek-1'deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında "Tahsisat Yapılacak Firma Türü" sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1'deki tabloda yer alan herhangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz sonuçlandırılır. BSGTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanlarının tamamının tahsis edilmesini müteakiben bir sonraki tarife kontenjanı dönemine kadar kontenjan dâhilinde gümrük beyannamesi tesciline sistem tarafından izin verilmez.

(13) Dağıtımı TTY'ye göre yapılacak tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda, başvuru konusu eşyaya ait en fazla 3 adet 12 haneli GTİP, madde ismi ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir GTİP için başvuru formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod numarası için firma payına düşen miktar talep edilen GTİP'ler arasında dağıtılır.

 

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

MADDE 5(1) Ek-1'deki tabloda "Tahsisat Yöntemi" sütunundaki;

a) "TTY" ibaresi, talep toplama yöntemi,

b) "BSGTY" ibaresi, beyanname sırasına göre tahsis yöntemi

ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

 

Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

MADDE 6(1) Ek-1'de yer alan tabloda "Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar" sütunundaki;

a) "ESK" ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,

b) "TMO" ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

c) "YTTSKB" ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

ç) "TŞF" ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün,

d) "TTKK" ibaresi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin,

ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

 

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar

MADDE 7(1) Ek-1'deki tabloda "Tahsisat Yapılacak Firma Türü" sütunundaki;

a) "Ü" harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

b) "T" harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

c) "İ" harfi, geleneksel ithalatçılara

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

 

Dağıtım kriterleri

MADDE 8(1) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmaz.

(2) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1'deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuruluşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(3) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda herhangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden dağıtılarak tahsis edilir.

(4) Ek-1'deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanının dağıtımı Bakanlıkça yayımlanacak yeni bir Tebliğ ile yapılabilir.

(5) Sanayici vasfı ile tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firmaların ibraz ettikleri, Ek-2'de belirtilen, "Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler"in tam ve eksiksiz olmaması halinde, anılan firmalar tarife kontenjanı tahsisatında sanayici vasfı ile değerlendirilmez. Ancak, ilgili firmanın "Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeler"i tam ve eksiksiz olarak ibraz etmiş olması ve ilgili tarife kontenjanının sanayici vasfı olmayan firmalara da tahsis edilebilecek nitelikte olması halinde, söz konusu firma başvurusu sadece bu kapsamda değerlendirilir.

(6) Ek-1'deki tabloda yer alan ve dağıtımı BSGTY'ye göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, tarife kontenjanı konusu ürüne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınarak, beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılır. Bu şekilde tahsis edilen miktar toplam tarife kontenjanından düşüm yapılarak kontenjanın tamamı tahsis edilir. Tarife kontenjanından faydalanmak üzere talep edilen miktarın mevcut tarife kontenjanı miktarını aşması halinde sistem tarafından firmaya bilgilendirme mesajları verilir.

 

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 9(1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde TTY'ye göre tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firma adına Bakanlıkça elektronik olarak ithal lisansı düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

 

İthal lisansı kullanımı

MADDE 10(1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) TTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(4) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(5) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında yapılan bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilir.

 

Yaptırım

MADDE 11(1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim Birimlerince tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

 

Diğer mevzuat hükümleri

MADDE 12(1) Bu Tebliğ, tarife kontenjanı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

 

Yetki

MADDE 13(1) Bakanlık; bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14(1) 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ çerçevesinde yapılan başvurular

GEÇİCİ MADDE 1(1) 2018 yılında TTY'ye göre dağıtılacak ve başvuru dönemi sona ermiş olan tarife kontenjanları için münhasıran bu Tebliğin 14 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ çerçevesinde yapılan başvurular; BSGTY'ye göre dağıtılacak tarife kontenjanları için ise bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak başvurular dikkate alınır.

 

Yürürlük

MADDE 15(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek-1

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

 

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

İRAN001

0603.11.00.00.00

Güller

01.01-31.12

 

BSGTY

 

0603.12.00.00.00

Karanfiller

0603.13.00.00.00

Orkideler

0603.14.00.00.00

Krizantemler

0603.19

Diğerleri

0603.90.00.00.00

Diğerleri

İRAN002

0701.90

Diğerleri

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN003

0702.00.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

01.06-30.09

 

BSGTY

 

İRAN004

0703.10

Soğanlar ve şalotlar

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN005

0703.20

Sarımsaklar

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN006

0704.10

Karnabaharlar ve başlı brokoli

01.01-31.12

 

BSGTY

 

0704.90

Diğerleri

İRAN007

0705.11.00.00.00

Baş marul

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN008

0707.00

Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN009

0709.30.00.00.00

Patlıcanlar

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN010

0709.60

Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN011

0709.91.00.00.00

Enginarlar

01.01-31.12

 

BSGTY

 

 

0709.93

Balkabağı, kabak, su kabağı (Cucurbita spp.)

0709.99

Diğerleri

İRAN012

0711.40.00.00.00

Hıyarlar ve kornişonlar

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN013

0711.59.00.00.00

Diğerleri

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN014

0713.20

Nohut (garbanzos)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN015

 

0802.11

Kabuklu

01.01-31.12

 

BSGTY

 

0802.12

Kabuksuz

İRAN016

0802.32.00.00.00

Kabuksuz

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN017

0804.10.00.00.00

Hurma

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN018

0804.20

İncir

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN019

 

0805.40.00.00.00

Greyfurt (pomelolar dahil)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

0805.50

Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805.90

Diğerleri

İRAN020

0806.10

Taze

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN021

 

0807.11.00.00.00

Karpuzlar

15.12-15.04

 

BSGTY

 

0807.19.00.00.00

Diğerleri

İRAN022

0808.10

Elma

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN023

 

0808.30

Armut

01.01-31.12

 

BSGTY

 

0808.40.00.00.00

Ayva

İRAN024

0809.10.00.00.00

Kayısı (zerdali dahil)

15.11-01.05

 

BSGTY

 

İRAN025

 

0809.21.00.00.00

Vişne (Prunus cerasus)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

0809.29.00.00.00

Diğerleri

İRAN026

0810.50.00.00.00

Kivi

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN027

0810.90

Diğerleri

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN028

0813.20.00.00.00

Erik

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN029

0813.30.00.00.00

Elma

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN030

0813.40

Diğer meyveler

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN031

0814.00.00.00.00

Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze,dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içindeveya diğer koruyucu eriyikler içinde geçici olarak konserveedilmiş)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN032

 

0904.11.00.00.00

Ezilmemiş, öğütülmemiş

01.01-31.12

 

BSGTY

 

0908.31.00.00.00

Ezilmemiş ve öğütülmemiş

0908.32.00.00.00

Ezilmiş veya öğütülmüş

0909.21.00.00.00

Ezilmemiş ve öğütülmemiş

0909.22.00.00.00

Ezilmiş veya öğütülmüş

0909.31.00.00.00

Ezilmemiş ve öğütülmemiş

0909.32.00.00.00

Ezilmiş veya öğütülmüş

0910.20

Safran

0910.99

Diğerleri

1211.90.86.00.31

Biberiye

1211.90.86.00.41

Biberiye

 

İRAN033

1209.91

Sebze tohumları

01.01-31.12

 

BSGTY

 

1209.99

Diğerleri

İRAN034

12.11.40.00.00.00

Haşhaş Kellesi

01.01-31.12

 

BSGTY

 

12.11.50.00.00.00

Efedra (Ephedra)

1211.90 (1211.90.86.00.31, 1211.90.86.00.41 hariç)

Diğerleri

İRAN035

2001.10.00.00.00

Hıyarlar ve kornişonlar

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN036

2002.90

Diğerleri

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN037

 

2007.10

Homojenize müstahzarlar

01.01-31.12

 

BSGTY

 

2007.99

Diğerleri

İRAN038

2008.19

Diğerleri (karışımlar dahil)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN039

 

2009.11

Dondurulmuş

01.01-31.12

 

BSGTY

 

2009.12.00.00.00

Dondurulmamış, Brix değeri 20'yi geçmeyenler

2009.19

Diğerleri

İRAN040

2009.49

Diğerleri

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN041

2009.69

Diğerleri

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN042

2009.71

Brix değeri 20'yi geçmeyenler

01.01-31.12

 

BSGTY

 

 

2009.79

Diğerleri

İRAN043

2009.81

Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccosVaccinium vitis-idaea)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

İRAN044

2209.00

Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçenmaddeler

01.01-31.12

 

BSGTY

 

 

 

Ek-2

 

Talep Toplama Yöntemine Göre Dağıtımı Yapılacak Başvurularda İbrazı Gereken Belgeler

 

A-    Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeler:

1-      "İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)" kapsamında yetkilendirilmiş kişi tarafından imzalanmış bir örneği Ek-3'te yer alan "Başvuru Formu" (Bakanlık e-imza uygulamaları altyapısında yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle KEP adresi üzerinden başvurulması halinde Bakanlığa sunulacak noter onaylı imza sirkülerinde belirtilen firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalanmış olması gerekmektedir).

 

 

B-    Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:

 

1-      Tarife kontenjanı talebi yapılan maddeyle ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite raporunun bir sureti.

 

2-      Bir örneği Ek-4'te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu.

 

 

Ek-3

TARIM ÜRÜNLERİ İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

(İthalat Genel Müdürlüğü)

2180 Cad. No: 63 06520 Söğütözü /ANKARA

 

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına İthal Lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumuzu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, İthal Lisansını devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Bilgileri ve gereği arz olunur.

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

 

Firma Yetkilisinin Ünvanı

İmza Kaşe

 

Başvuru No:Başvuru Tarihi:

İTHALATCIYA AİT BİLGİLER

Firma Unvanı: (1)

 

Vergi No:

 

Adres: (2)

 

Telefon:

 

Son İki Yılda Tahakkuk Eden Vergi

 

Firma Türü

Sanayici-Eşyanın Kullanıcısı:

 

Sanayici-Eşyanın Üreticisi:

 

Geleneksel İthalatçısı:

 

Yeni İthalatçı:

 

Tahsisat Öncelikli Kurum/Kuruluş:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER

Ad/Soyad – Unvan:

Vergi No – TC Kimlik No :

Adres:

 

Telefon:

Faks:

E-posta: (3)

İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER(4)

GTİP.1..:/ Eşya Tanımı 1 :

 

GTİP.2..:/ Eşya Tanımı 2 :

 

GTİP.3..:/ Eşya Tanımı 3 :

Grup Kodu:

Kullanım Amacı:

 

Menşei Ülke..:

Sevk Ülke...:

Miktar1...:

Miktar2...:

Miktar3...:

 

CIF Değeri..:

FOB Değeri..:

 

 

Açıklamalar:

(1) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yer alan unvanı tam olarak yazılacak.

(2) Sadece firmanın Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yer alan resmi tebligat adresi yazılacak.

(3) İş bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtildiği üzere firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmesi gerekmektedir.

(4) Başvurulan Tarife Kontenjanı Kod No'sunda birden fazla GTİP için talepte bulunulacaksa her birinin GTİP ve madde ismi ayrı ayrı belirtilecektir. Ölçü biriminin, tahsis talebinde bulunulan tarife kontenjanının açıldığı ölçü birimi ile aynı birim cinsinden yazılması gerekmektedir.

 

 

Ek-4

Faaliyet Formu Örneği

Tarih: ..../..../........

 

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

 

Firma Yetkilisi/Yetkilileri  YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı, Unvan Mühür

İmza ve Kaşe(1)İmza ve Kaşe

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler

a)         Firma Unvanı (2)

 

 b) Adres(2) ve Telefon/Faks Numarası

 

c) Üye Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odası/Esnaf ve Sanatkârlar Odası

 

ç) Ticaret ve/veya Sanayi/Esnaf ve

Sanatkâr Sicil No

 

 d) Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/T.C. Kimlik Numarası

 

e) 1.Yıl Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı (3)

 

f) 2.Yıl Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı (4)

 

g) Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No

 

ğ) 1.Yıl Sigortalı İşçi Gün Sayısı (3)

 

h) 2.Yıl Sigortalı İşçi Gün Sayısı (4)

 

2- Firmanın Üretim ve/veya Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler(5)

a) Üretilen Maddenin İsmi

 

aa) Yıllık Üretim Kapasitesi

 

ab) 1. Yıl Üretim Miktarı (3)

 

ac) 2. Yıl Üretim Miktarı (4)

 

b)Üretimde Ham Madde Olarak Kullanılan Maddenin İsmi

 

ba) Tüketim Kapasitesi

 

bb) 1. Yıl Tüketim Miktarı (3)

 

bc) 2. Yıl Tüketim Miktarı (4)

 

 3- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin

a) Adı Soyadı

 

b) Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası

 

c) Adres ve Telefon/Faks Numarası

 

Açıklamalar:

(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

(3) 1. Yıl, başvurunun yapıldığı yıldan 2 yıl önceki yıl (örneğin; 2018 yılında başvuru yapılmışsa "1.Yıl" 2016 yılıdır) anlamındadır.

(4) 2. Yıl: başvurunun yapıldığı yıldan 1 yıl önceki yıl (örneğin; 2018 yılında başvuru yapılmışsa "2.Yıl" 2017 yılıdır) anlamındadır.

(5) Üretim miktarına sadece tarife kontenjanı konusu maddede firmanın gerçekleştirdiği üretim miktarı, tüketim miktarına ise sadece tarife kontenjanına konu madde bir başka malın üretiminde hammadde olarak kullanılıyor ise doğrudan üretimde ham madde olarak kullanılanmiktarı yazılacaktır. Üretim ve tüketim miktarlarının belirlenmesinde bu Tebliğin "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesi hükümlerine uyulması şarttır. Kapasite, üretim ve tüketim miktarlarının ölçü biriminin tahsis talebinde bulunulan tarife kontenjanının açıldığı ölçü birimi ile aynı birim cinsinden yazılması şarttır.

 

----------o----------