R.Gazete No: 30471 (Mük.)

R.G. Tarihi: 7.7.2018

 

Ekonomi Bakanlığından:

 

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1(1) Bu Tebliğin amacı, Avrupa Birliği menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

 

Dayanak

MADDE 2(1) Bu Tebliğ, 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3(1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY): Tarife kontenjanının Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, firmalara ithalatı gerçekleştirilecek eşyaya dair gümrük beyannamesi tescil numarası sırası esas alınarak tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret siciline veya esnaf ve sanatkâr siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) İthal lisansı: Talep toplama yöntemine göre tahsis edilecek tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere Bakanlıkça düzenlenen elektronik belgeyi,

g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döneminde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili GTİP kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim yılını,

h) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife kontenjanı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, Bakanlıkça ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

ı) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

i) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY'ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, BSGTY'ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

j) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği belirli bir dönemi,

k) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde ham madde olarak kullandığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

l) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

m) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim performansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) firmayı,

ifade eder.

 

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 4(1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1'deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY'ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur. Dağıtımı BSGTY'ye göre yapılacak olanlar için gümrük beyannamesinin tescili esnasında tarife kontenjanından yararlanılacağının beyan edilmesi müracaat hükmündedir.

(2) BSGTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanı tahsisi gümrük beyannamesinin tescili aşamasında ilgili muafiyet kodunun seçilmesi ile yapılır.

(3) TTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlık web sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan "E-imza Uygulamaları" linki altında bulunan "E-imza Uygulamalarına Giriş" bölümünde yer alan "İthalat İşlemleri" kısmında elektronik imza ile yapılır.

(4) TTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanı taleplerine ilişkin elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(5) TTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanı taleplerine ilişkin yapılan başvurularda, üçüncü fıkrada belirtilen "İthalat İşlemleri" sayfasında bulunan "Başvuru İşlemleri" ana başlığı altındaki "Başvuru Girişi" ekranında Belge Türü olarak "TPS-0956-İthal Lisansı (Tarım-Ülke Bazlı)", Tebliğ/Karar olarak da bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2'de yer alan belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(6) Birden fazla tarife kontenjanı için başvuruda bulunacak firmaların her bir tarife kontenjanı için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

(7) TTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanları için Bakanlık e-imza uygulamaları altyapısında yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular Ek-3'te yer alan başvuru formu ile 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde elektronik imzalı olarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden Bakanlığa iletilir.

(8) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Gerekli görülmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge istenebilir.

(9) Ek-1'deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için Ek-2'de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(10) Ek-1'deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin giderilmesi ile ilgili olarak firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz.

(11) TTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(12) TTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2'de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde yapılmayan veya Ek-1'deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında "Tahsisat Yapılacak Firma Türü" sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1'deki tabloda yer alan herhangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz sonuçlandırılır. BSGTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanlarının tamamının tahsis edilmesini müteakiben bir sonraki tarife kontenjanı dönemine kadar kontenjan dâhilinde gümrük beyannamesi tesciline sistem tarafından izin verilmez.

(13) Dağıtımı TTY'ye göre yapılacak tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda, başvuru konusu eşyaya ait en fazla 3 adet 12 haneli GTİP, madde ismi ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir GTİP için başvuru formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod numarası için firma payına düşen miktar talep edilen GTİP'ler arasında dağıtılır.

 

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

MADDE 5(1) Ek-1'deki tabloda "Tahsisat Yöntemi" sütunundaki;

a) "TTY" ibaresi, talep toplama yöntemi,

b) "BSGTY" ibaresi, beyanname sırasına göre tahsis yöntemi

ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

 

Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

MADDE 6(1) Ek-1'de yer alan tabloda "Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar" sütunundaki;

a) "ESK" ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,

b) "TMO" ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

c) "YTTSKB" ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

ç) "TŞF" ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün,

d) "TTKK" ibaresi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin,

ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

 

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar

MADDE 7(1) Ek-1'deki tabloda "Tahsisat Yapılacak Firma Türü" sütunundaki;

a) "Ü" harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

b) "T" harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

c) "İ" harfi, geleneksel ithalatçılara

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

 

Dağıtım kriterleri

MADDE 8(1) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmaz.

(2) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1'deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuruluşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(3) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda herhangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden dağıtılarak tahsis edilir.

(4) Ek-1'deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanının dağıtımı Bakanlıkça yayımlanacak yeni bir Tebliğ ile yapılabilir.

(5) Sanayici vasfı ile tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firmaların ibraz ettikleri, Ek-2'de belirtilen, "Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler"in tam ve eksiksiz olmaması halinde, anılan firmalar tarife kontenjanı tahsisatında sanayici vasfı ile değerlendirilmez. Ancak, ilgili firmanın "Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeler"i tam ve eksiksiz olarak ibraz etmiş olması ve ilgili tarife kontenjanının sanayici vasfı olmayan firmalara da tahsis edilebilecek nitelikte olması halinde, söz konusu firma başvurusu sadece bu kapsamda değerlendirilir.

(6) Ek-1'deki tabloda yer alan ve dağıtımı BSGTY'ye göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, tarife kontenjanı konusu ürüne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınarak, beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılır. Bu şekilde tahsis edilen miktar toplam tarife kontenjanından düşüm yapılarak kontenjanın tamamı tahsis edilir. Tarife kontenjanından faydalanmak üzere talep edilen miktarın mevcut tarife kontenjanı miktarını aşması halinde sistem tarafından firmaya bilgilendirme mesajları verilir.

 

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 9(1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde TTY'ye göre tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firma adına Bakanlıkça elektronik olarak ithal lisansı düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

 

İthal lisansı kullanımı

MADDE 10(1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) TTY'ye göre dağıtılan tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(4) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(5) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında yapılan bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilir.

 

Yaptırım

MADDE 11(1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim Birimlerince tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

 

Diğer mevzuat hükümleri

MADDE 12(1) Bu Tebliğ, tarife kontenjanı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

 

Yetki

MADDE 13(1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14(1) 21/5/2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ çerçevesinde yapılan başvurular

GEÇİCİ MADDE 1(1) 2018 yılında TTY'ye göre dağıtılacak ve başvuru dönemi sona ermiş olan tarife kontenjanları için münhasıran bu Tebliğin 14 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ çerçevesinde yapılan başvurular; BSGTY'ye göre dağıtılacak tarife kontenjanları için ise bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak başvurular dikkate alınır.

 

Yürürlük

MADDE 15(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

 

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

AB001

01.02

(0102.21, 0102.29.29.00.00, 0102.31.00.00.00,

0102.90.20.00.00

0102.39.10.00.00,

[Evcil türler (Yalnızca ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyen ve kesimlik olmayanlar)] ve 0102.90.91.00.00 [Evcil türler (Yalnızca ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyen ve kesimlik olmayanlar)] hariç)

Canlı büyükbaş hayvanlar

 

01.01-31.12

T

TTY

ESK

AB002

0102.29.29.00.00

Diğerleri

01.01-31.12

T

TTY

ESK

0102.39.10.00.00

Evcil türler (Yalnızca ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyen ve kesimlik olmayanlar)

0102.90.91.00.00

Evcil türler (Yalnızca ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyen ve kesimlik olmayanlar)

AB003 (1)

0202.20

Diğer kemikli parçalar

01.01-31.12

T

TTY

ESK

AB004 (2)

0202.20

Diğer kemikli parçalar

01.01-31.12

T

TTY

ESK

AB005

02.10

Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları

01.01-31.12

T

TTY

ESK

AB006

04.04

Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri  içersin içermesin)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB007

0405.10

Tereyağı

01.01-31.12

 

BSGTY

 

0405.20.90.00.00

İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %75'den fazla fakat %80'den az olanlar

0405.90

Diğerleri

AB008

0406.30

Eritme peynirler (rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB009

0406.90

Diğer peynirler

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB010

0406.90 (0406.90.29.00.00, 0406.90.32.00.11, 0406.90.32.00.12, 0406.90.50.00.00, 0406.90.74.00.00, 0406.90.86.00.00,

0406.90.89.00.00 [ Yağsız sütten yapılmış olup, çok ince kıyılmış bitki ilave edilen Glarus otlu peyniri (Schabziger olarak bilinen) dışındakiler], 0406.90.92.00.00 [ Butterkaese dışındakiler] hariç)

Diğer peynirler

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB011

0408.11.80.00.00

Diğerleri

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB012

06.01

Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB013

0602.90 (0602.90.91.00.00 hariç)

Diğerleri

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB014

0603.11.00.00.00

Güller

01.01-31.12

 

BSGTY

 

0603.12.00.00.00

Karanfiller

0603.13.00.00.00

Orkideler

0603.14.00.00.00

Krizantemler

0603.15.00.00.00

Zambaklar (Lilium spp.)

0603.19

Diğerleri

AB015

06.04

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları (çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB016

0701.10.00.00.00

Tohumluk

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB017

0709.51.00.00.00

Agaricus cinsi mantarlar

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB018

0710.22.00.00.00

Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB019

0808.10 (0808.10.80.00.11, 0808.10.80.00.13, 0808.10.80.00.14 hariç)

Elma

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB020

0808.30

Armut

01.01-31.12

 

BSGTY

 

0808.40.00.00.00

Ayva

AB021

0809.30

Şeftali (nektarin dahil)

15.07-31.12

 

BSGTY

 

AB022

0810.90.20.00.11

Demirhindi, mahun elması, "lychees", ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB023

0810.90.20.00.12

Çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB024

0810.70.00.00.00

Persimmon (Trabzon hurması)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

0810.90.75.00.11

Nar

0810.90.75.00.12

Muşmula

0810.90.75.00.13

Kuşburnu

0810.90.75.00.17

Diğerleri

AB025

0811.10

Çilek

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB026

09.02

Çay (aromalandırılmış olsun olmasın)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB027

10.01

Buğday ve mahlut

01.09-31.05

T

TTY

TMO

AB028

1001.11.00.00.00

Tohumluk

01.09-31.05

T

TTY

TMO

1001.19.00.00.00

Diğerleri

AB029

1001.91

Tohumluk

01.09-31.05

T

TTY

TMO

1001.99.00.00.11

Adi buğday

1001.99.00.00.12

Mahlut

1001.99.00.00.13

Kaplıca (kızıl) buğday

AB030

10.02

Çavdar

01.09-31.05

T

TTY

TMO

AB031

1003.90.00.00.12

Maltlık arpa

01.09-31.05

 

BSGTY

 

AB032

1004.00

Yulaf

01.09-31.05

T

TTY

TMO

AB033

1005.90

Diğerleri

01.09-31.05

T

TTY

TMO

AB034

1005.90

Diğerleri

01.12-31.05

T

TTY

TMO

AB035

1006.30

Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın)

01.01-31.12

Ü,T,İ

TTY

TMO

AB036

1104.12.90.00.00

Flokon halindeki taneler

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB037

11.07

Malt (kavrulmuş olsun olmasın)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

 

AB038

1206.00 (1206.00.10.00.00 hariç)

Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın)

 

01.01-31.08

T

TTY

YTTSKB, TTKK

AB039

1207.29.00.00.00

Diğerleri

01.01-31.12

T

TTY

YTTSKB, TTKK

AB040

1207.70.00.00.00

Kavun, Karpuz tohumu

01.01-31.12

 

BSGTY

 

12.09 (1209.10.00.00.00 hariç)

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar

 

AB041

1209.10.00.00.00

Şeker pancarı tohumları

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB042

15.02

Sığır, koyun veya keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç)

01.01-31.12

T

TTY

ESK

AB043

1507.10

Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın)

01.01-31.08

T

TTY

YTTSKB, TTKK

AB044

1507.90

Diğerleri

01.01-31.08

T

TTY

YTTSKB, TTKK

AB045

1512.11

Ham yağlar

01.01-31.08

T

TTY

YTTSKB, TTKK

 

AB046

1514.11

Ham yağlar

01.01-31.08

T

TTY

YTTSKB, TTKK

1514.91

Ham yağlar

AB047

1602.10.00.00.00

Homojenize müstahzarlar

01.01-31.12

T

TTY

ESK

AB048

1701.99

Diğerleri

01.01-31.12

T

TTY

TŞF

AB049

2001.90.50.00.00

Mantarlar

01.01-31.12

 

BSGTY

 

2001.90.97.00.11

Salata pancarı (Beta vulgaris var.candiva)

2001.90.97.00.12

Kırmızı lahana

2001.90.97.00.13

Diğer meyvalar ve sert kabuklu meyvalar

2001.90.97.00.18

Diğer sebzeler ve yenilen diğer bitki parçaları

AB050

2002.90

Diğerleri

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB051

20.03

Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB052

2005.10.00.00.00

Homojenize sebzeler

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB053

2005.40

Bezelye (Pisum sativum)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB054

2007.10

Homojenize müstahzarlar

01.01-31.12

 

BSGTY

 

 

AB055

2007.99.10.00.00

Sınai işlemler için net muhtevası 100 kg.ı geçen hazır ambalajlarda erik püresi ve pastları

01.01-31.12

 

BSGTY

 

2007.99.33.00.00

Çilekden olanlar

2007.99.35.00.00

Ahudududan olanlar

2007.99.39.00.11

Pekmezler

2007.99.39.00.19

Diğerleri [Fındık püresi hariç]

2007.99.50.00.19

Diğerleri [Fındık püresi hariç]

2007.99.97.00.13

Diabetik olanlar [Fındık püresi hariç]

2007.99.97.00.16

Kayısı püresi

2007.99.97.00.17

Erik püresi

2007.99.97.00.18

Diğerleri [Fındık püresi hariç]

 

AB056

2009.11

Dondurulmuş

01.01-31.12

 

BSGTY

 

2009.12.00.00.00

Dondurulmamış, Brix değeri 20'yi geçmeyenler

2009.19

Diğerleri

2009.61

Brix değeri 30'u geçmeyenler

2009.71

Brix değeri 20'yi geçmeyenler

2009.79

Diğerleri

2009.89.89.00.00

Diğerleri

2009.81.59.00.00

Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler

2009.89.96.00.00

Kiraz suyu

2009.90.11.00.00

Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro'yu geçmeyenler

2009.90.19.00.00

Diğerleri

2009.90.21.00.00

Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçmeyenler

2009.90.29.00.00

Diğerleri

2009.90.31.00.00

Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro'yu geçmeyen ve ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler

2009.90.39.00.00

Diğerleri

AB057

2204.10

Köpüklü şaraplar

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB058

2209.00

Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB059

2309.10

Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş)

01.01-31.12

 

BSGTY

 

AB060

2309.90

Diğerleri

01.01-31.12

 

BSGTY

 

 

(1)22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, azami % 30 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük

Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50'si uygulanır.

(2)22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, azami % 43 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük

Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %70'i uygulanır.

 

 

Ek-2

Talep Toplama Yöntemine Göre Dağıtımı Yapılacak Başvurularda İbrazı Gereken Belgeler

 

A-    Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeler:

1-      "İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)" kapsamında yetkilendirilmiş kişi tarafından imzalanmış bir örneği Ek-3'te yer alan "Başvuru Formu" (Bakanlık e-imza uygulamaları altyapısında yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle KEP adresi üzerinden başvurulması halinde Bakanlığa sunulacak noter onaylı imza sirkülerinde belirtilen firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalanmış olması gerekmektedir).

B-    Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:

1-      Tarife kontenjanı talebi yapılan maddeyle ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite raporunun bir sureti.

2-      Bir örneği Ek-4'te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu.

 

Ek-3

TARIM ÜRÜNLERİ İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

(İthalat Genel Müdürlüğü)

2180 Cad. No: 63 06520 Söğütözü /ANKARA

 

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına İthal Lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumuzu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, İthal Lisansını devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Bilgileri ve gereği arz olunur.

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

Firma Yetkilisinin Ünvanı

İmza Kaşe

 

Başvuru No:Başvuru Tarihi:

İTHALATCIYA AİT BİLGİLER

Firma Unvanı: (1)

 

Vergi No:

 

Adres: (2)

 

Telefon:

 

Son İki Yılda Tahakkuk Eden Vergi

 

Firma Türü

Sanayici-Eşyanın Kullanıcısı:

 

Sanayici-Eşyanın Üreticisi:

 

Geleneksel İthalatçısı:

 

Yeni İthalatçı:

 

Tahsisat Öncelikli Kurum/Kuruluş:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER

Ad/Soyad – Unvan:

Vergi No – TC Kimlik No :

Adres:

 

Telefon:

Faks:

E-posta: (3)

İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER(4)

GTİP.1..:/ Eşya Tanımı 1 :

 

GTİP.2..:/ Eşya Tanımı 2 :

 

GTİP.3..:/ Eşya Tanımı 3 :

Grup Kodu:

Kullanım Amacı:

 

Menşei Ülke..:

Sevk Ülke...:

Miktar1...:

Miktar2...:

Miktar3...:

 

CIF Değeri..:

FOB Değeri..:

 

Açıklamalar:

(1) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yer alan unvanı tam olarak yazılacak.

(2) Sadece firmanın Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yer alan resmi tebligat adresi yazılacak.

(3) İş bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtildiği üzere firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmesi gerekmektedir.

(4) Başvurulan Tarife Kontenjanı Kod No'sunda birden fazla GTİP için talepte bulunulacaksa her birinin GTİP ve madde ismi ayrı ayrı belirtilecektir. Ölçü biriminin, tahsis talebinde bulunulan tarife kontenjanının açıldığı ölçü birimi ile aynı birim cinsinden yazılması gerekmektedir.

 

Ek-4

Faaliyet Formu Örneği

Tarih: ..../..../........

 

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

 

Firma Yetkilisi/YetkilileriYMM Adı Soyadı

Adı Soyadı, Unvan Mühür

İmza ve Kaşe(1)İmza ve Kaşe

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler

a)         Firma Unvanı (2)

 

 b) Adres(2) ve Telefon/Faks Numarası

 

c) Üye Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odası/Esnaf ve Sanatkârlar Odası

 

ç) Ticaret ve/veya Sanayi/Esnaf ve

Sanatkâr Sicil No

 

 d) Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/T.C. Kimlik Numarası

 

e) 1.Yıl Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı (3)

 

f) 2.Yıl Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı (4)

 

g) Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No

 

ğ) 1.Yıl Sigortalı İşçi Gün Sayısı (3)

 

h) 2.Yıl Sigortalı İşçi Gün Sayısı (4)

 

2- Firmanın Üretim ve/veya Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler(5)

a) Üretilen Maddenin İsmi

 

aa) Yıllık Üretim Kapasitesi

 

ab) 1. Yıl Üretim Miktarı (3)

 

ac) 2. Yıl Üretim Miktarı (4)

 

b)Üretimde Ham Madde Olarak Kullanılan Maddenin İsmi

 

ba) Tüketim Kapasitesi

 

bb) 1. Yıl Tüketim Miktarı (3)

 

bc) 2. Yıl Tüketim Miktarı (4)

 

 3- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin

a) Adı Soyadı

 

b) Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası

 

c) Adres ve Telefon/Faks Numarası

 

Açıklamalar:

(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

(3) 1. Yıl, başvurunun yapıldığı yıldan 2 yıl önceki yıl (örneğin; 2018 yılında başvuru yapılmışsa "1.Yıl" 2016 yılıdır) anlamındadır.

(4) 2. Yıl: başvurunun yapıldığı yıldan 1 yıl önceki yıl (örneğin; 2018 yılında başvuru yapılmışsa "2.Yıl" 2017 yılıdır) anlamındadır.

(5) Üretim miktarına sadece tarife kontenjanı konusu maddede firmanın gerçekleştirdiği üretim miktarı, tüketim miktarına ise sadece tarife kontenjanına konu madde bir başka malın üretiminde hammadde olarak kullanılıyor ise doğrudan üretimde ham madde olarak kullanılanmiktarı yazılacaktır. Üretim ve tüketim miktarlarının belirlenmesinde bu Tebliğin "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesi hükümlerine uyulması şarttır. Kapasite, üretim ve tüketim miktarlarının ölçü biriminin tahsis talebinde bulunulan tarife kontenjanının açıldığı ölçü birimi ile aynı birim cinsinden yazılması şarttır.

 

----------o----------