R.Gazete No: 30435

                                                  R.G. Tarihi: 29.5.2018

     Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 499) 1

     MADDE 1 – 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)'nin geçici 1 inci maddesinde yer alan "30/6/2018" ibaresi "30/9/2018" olarak değiştirilmiştir.

     MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "(1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31/10/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir."

     MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    VU⁄0213F.370 (Vergi Usul Mevzuatı) No.lu belgededir.

    ^