R.Gazete No: 30443(Mük.)

                                                   R.G. Tarihi: 6.6.2018

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

NAKİT AKIŞ TABLOLARINA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 7) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 4'ÜN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 124)

     MADDE 1 –18/1/2005 tarihli ve 25704 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 yürürlükten kaldırılmıştır.  

     MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

----------o----------