R.Gazete No: 30443(Mük.)

                                                   R.G. Tarihi: 6.6.2018

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 66 (BAĞIMSIZ

DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA BELİRLENEN

YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 450)'NIN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE DENETİM

STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 79

     MADDE 1 –13/12/2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 66 (Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 450) yürürlükten kaldırılmıştır.

     MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

----------o----------