R.Gazete No: 30443(Mük.)

                                                   R.G. Tarihi: 6.6.2018

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 48 (ÜST YÖNETİMDEN

SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM HAKKINDA BAĞIMSIZ

DENETİM STANDARDI 260)'İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 78

     MADDE 1 – 9/3/2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 48 (Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 260) yürürlükten kaldırılmıştır.

     MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

----------o----------