R.Gazete No: 30455

R.G. Tarihi: 21.6.2018

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ

ODASI YATIRIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 121/2/2008 tarihli ve 26794 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Yetki belgesi sınav" ibaresi "Sınav" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10 – (1) Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK'nın atayacağı Sınav Komisyonu; mühendis belgesine sahip en az üç kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi konular Oda Merkezi tarafından yayımlanan genelgeler aracılığıyla sağlanır."

 

MADDE 3Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "İki" ibaresi "Bir" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4015E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.