R.Gazete No: 30455

R.G. Tarihi: 21.6.2018

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ

ODASI ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 112/1/2002 tarihli ve 24638 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "Yetki Belgesi" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav Komisyonu

Madde 8Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK'nın atayacağı Sınav Komisyonu; mühendis belgesine sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi konular Oda Merkezi tarafından yayımlanan genelgeler aracılığıyla sağlanır."

 

MADDE 3Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "2" ibaresi "Bir" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 4Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/2707E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.