R.Gazete No: 30459(Mük.)

R.G. Tarihi: 25.6.2018

Karar No. 2018/11983

Karar Tarihi: 20.6.2018

 

Ekli "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ile Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı ve 157 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

 

 

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 1

 

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karaı"ın eki "Yurtdışı Aylıklarına Esas Ülke Grupları" cetvelinin 25 inci grubuna "BREZİLYA" ibaresinden sonra gelmek üzere "BURUNDİ CUMHURİYETİ" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

----------o----------

 

 

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    DMM/0657D.230 (Devlet Memurları Mevzuatı) No.lu belgededir.