R.Gazete No: 30448

R.G. Tarihi: 11.6.2018

 

 

 

 

     İçişleri Bakanlığından:

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI UZMANLIĞI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

     MADDE 1 28/12/2012 tarihli ve 28511 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "a) Bakan: İçişleri Bakanı,"

     "e) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı,"

 

     MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "b) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde alınmış bulunan YDS'den asgari (C) düzeyinde puanın veya dil yeterliği bakımından ÖSYM Başkanlığınca bunlara denkliği kabul edilen ve Uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz edilmesi,"

 

     MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür."

 

     MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

     MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    

    ----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4898E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.