Karar No. 2017/10939                                                                                                                                                                           R.Gazete No: 30439
Karar Tarihi: 30.10.2018                                                                                                                                                                        R.G. Tarihi: 2.6.2018

 

     Ekli "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 2/10/2017 tarihli ve 15575024 sayılı yazısı üzerine, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı ve 38 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


Binali YILDIRIM
Başbakan

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1


 

     MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
     "(5) Eğitim kampüsü için bir müdür norm kadrosu verilir. Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumları için ayrıca müdür norm kadrosu verilmez."

     MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
     "(2) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmez."

     MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
     "f) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumuna,"

     MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
     "a) Her derece ve türdeki özel eğitim kurumlarına (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim kurullarından öğrenci sayısı fazla olana verilmek üzere), toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,
     b) İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve anaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,"
     "(3) Özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğer eğitim kurumlarında ise öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması hâlinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir."

     MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
     "(7) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumunun müdür yardımcısı norm kadrosu, bu Yönetmelikte eğitim kurumlarının tür ve derecelerine göre öngörülen kriterler esas alınarak birbirinden bağımsız olarak belirlenir. Eğitim kampüsü içerisinde birden fazla özel eğitim kurumunun yer alması halinde bu özel eğitim kurumlarının öğrenci sayıları birlikte değerlendirilerek müdür yardımcısı norm kadrosu öğrenci sayısı en fazla olan özel eğitim kurumuna verilir.
     (8) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrosu, bu Yönetmelikte öğretmenler için öngörülen kriterler dikkate alınarak belirlenir."

     MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                              ----------o----------

 

 

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5218E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.