R.Gazete No: 30453

R.G. Tarihi: 19.6.2018

 

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/22)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 30/11/2017 tarihli ve 30256 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/31) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613.80.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan "ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)" ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

 

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) Kanun: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

d) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

 

Karar

MADDE 4 (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatınındampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren "Bilgilendirme Raporu" Ek'te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile tabloda GTİP'i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye'ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verilmiştir.

 

GTİP Eşya Tanımı Menşe Ülke Firma Unvanı Dampinge Karşı Önlem (CIF %)
9613.80.00.00.11 Ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar) Çin Halk Cumhuriyeti Tüm firmalar 24,55%

 

Uygulama

MADDE 5 (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP'i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil eder.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC'de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC'de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

Yürürlük

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK

2018/22 SAYILI İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMSİNE İLİŞKİN TEBLİĞE AİT BİLGİLENDİRME RAPORU

 

1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİ VE İŞLEMLER

1.1 Soruşturma

(1) Şikâyetçi yerli üretici Ferel Elektronik San. Tic. A.Ş (Ferel) tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 9613.80.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan "ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)"e yönelik 30/11/2017 tarihli ve 30256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2017/31 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.

 

1.2 Yerli üretim dalının temsili

(1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiş olup başvuru sahibi Ferel firması raporun ilgili bölümlerinde yerli üretim dalı olarak anılacaklardır.

 

1.3 Soruşturma ve zarar inceleme dönemleri

(1) Damping belirlemesi için 1/1/2017-30/9/2017 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için 1/1/2015-31/12/2017 arasındaki dönem esas alınmıştır.

 

1.4 İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

(1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün tespit edilebilen ithalatçılarına, ÇHC'de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve ayrıca anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla ÇHC Ankara Büyükelçiliğine soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapılmıştır.

 

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceğine dair bilgiler verilmiştir.

 

(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.

 

(4) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

 

(5) Kendilerine soru formu gönderilen 29 ithalatçı firmanın 10'undan cevap alınmıştır.

 

(6) ÇHC'de yerleşik 32 firmaya soru formu gönderilmiş olup hiçbir firma kendilerine gönderilen soru formuna cevap vermemiştir.

 

(7) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

 

(8) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim raporu 15/5/2018 tarihinde ÇHC'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, işbirliğinde bulunan ithalatçılara ve yerli üretim dalına iletilmiştir.

 

(9) Nihai bildirim sonrasında, ilgili tarafların nihai bildirime ilişkin görüşlerini sözlü olarak da sunmalarına imkân tanımak amacıyla 28/5/2018 tarihinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

 

(10) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu bildirimin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

 

1.5 Yerinde doğrulama incelemesi

(1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Ferel nezdinde yerinde doğrulama incelemesi gerçekleştirilmiştir.

 

2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN VE BENZER ÜRÜN

(1) Soruşturma konusu ürün, 9613.80.00.00.11GTİP altında "Ateşleyiciler" olarak isimlendirilmektedir. Söz konusu ürünler, mutfak tipi gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi parçası olarak kullanılmaktadır.

 

(2) Ateşleyiciler, elektronik veya manuel kumandalı LPG ve doğalgaz ile çalışan tüm ısıtıcı, pişirici (ev ve endüstriyel tip fırınlar, ocaklar vb.) cihazların brülörlerinin/beklerinin çıkışındaki gazı yakmak için kıvılcım üreten elektronik devre ve bobine sahip elektromanyetik bir kıvılcım üreticisidir. Enjeksiyon makinelerinde ateşleme sitemi kutuları ve sekonder bobin sargıları dökülüp plastik kutu içine devre kartı yerleştirilip epoksi döküm yapılarak ürün üretilmektedir.

 

(3) Soruşturma kapsamında ithalatçı soru formuna verilen cevaplarda, Kuzey Amerika pazarında UL, CSA olarak adlandırılan özel sertifikasyonların gerekli görüldüğü bu nedenle yerli üretimin bu onaylara sahip olmaması nedeniyle yerli ürünlerin kullanılamadığı belirtilmiştir. Yerli üretim dalından edinilen bilgilerde, söz konusu sertifikasyonlara sahip olunduğu ifade edilmiştir.

 

(4) Gerek soruşturma esnasında ilgili taraflarca sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesinden gerekse üretici nezdinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama çalışmasındaki tespitler çerçevesinde, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim tarafından imal edilen ürün arasında üretim teknolojisi, teknik özellikleri, kullanım alanları ve tüketici algılaması bakımından farklılık olmadığı görülmüştür. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

 

(5) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel niteliktedir ve bilgilendirme amacını taşımaktadır.

 

3. DAMPİNGE İLİŞKİN BELİRLEMELER

3.1 Genel açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümlerince, ilgili taraflardan birinin, verilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması ya da bu bilgiye ulaşılmasını reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş addedilir. Bu durumda geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.

 

3.2 Normal değer

(1) Yukarıdaki açıklamalar ışığında, ÇHC'de yerleşik bulunan firmaların işbirliğinde bulunmaması üzerine normal değer Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca eldeki mevcut verilere göre Türkiye'de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuştur.

 

3.3 İhraç fiyatı

(1) Soruşturma konusu ülkede mukim ihracatçı firmalardan soru formlarına yönelik herhangi bir cevap alınamadığından, TÜİK verileri esas alınarak 2017 yılı Ocak-Eylül dönemi için soruşturma konusu ürünün ÇHC'den gerçekleşen ortalama CIF ithal birim fiyatlarından beyannameler çerçevesinde hesaplanan navlun ve sigorta giderleri çıkarılarak oluşturulan değer, ihraç fiyatı olarak kabul edilmiştir.

 

3.4 Fiyat karşılaştırması

(1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini için normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır. Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü uyarınca gerekli görülen ayarlamalar yapılmıştır.

 

3.5 Damping marjı

(1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde, işbu Bildirimin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde eldeki mevcut verilere göre hesaplanmış normal değer ve ihraç fiyatının fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılması sonucunda ÇHC'ye yönelik olarak CIF değerin %24,55'i oranında damping marjı hesaplanmıştır.

 

4. ZARARA İLİŞKİN BELİRLEMELER

4.1 Genel açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde,soruşturma konusu ülke menşeli dampingli ithalatın hacminde önemli ölçüde bir artış olup olmadığı ile bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları ile yerli üretim dalı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çerçevede, ÇHC menşeli dampingli olduğu tespit edilen ithalatın ve bu ithalatın fiyatlarının gelişimi, yurtiçi tüketim ve pazar payları, fiyat baskısı ve fiyat kırılması ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir.

 

(2) Söz konusu inceleme, 4 üncü maddede belirtilen zarar inceleme dönemi için yapılmıştır. Soruşturma konusu ürünün Türkiye'ye genel ithalatı ve şikâyet konusu ülkeden yapılan ithalatının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.

 

4.2 Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları

(1) 2015 yılında 354.115 kg olan soruşturma konusu ürünün genel ithalatı, 2016 yılında 350.291 kg olarak gerçekleşmiş, 2017 yılında ise 431.344 kg seviyesine yükselmiştir. 2015-2016 yılları arasında toplam ithalat miktarında %22 oranında bir artış yaşanmıştır.

 

(2) Bahse konu ürünün genel ithalatının değer bazında 2015 yılında 4,6 milyon ABD Doları, 2016 yılında 4,5 milyon ABD Doları, 2017 yılında ise 6,2 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

 

(3) Genel ithalatın birim fiyatları ise 2015 yılında 13,1 ABD Doları/kg, 2016 yılında 12,9 ABD Doları/kg, 2017 yılında ise 14,5 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

 

4.3 Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatının gelişimi ve fiyatları

(1) ÇHC'den soruşturma konusu ürün ithalatı miktar bazında 2015 yılında 197.302 kg, 2016 yılında 211.980 kg ve 2017 yılında ise 300.526 kg olmuştur. Zarar inceleme döneminde ÇHC menşeli ithalat miktar olarak %52 oranında artış göstermiştir. Gerçekleşen ithalatın değeri ise 2015 yılında 2,4 milyon ABD Doları, 2016 yılında 2,3 milyon ABD Doları ve 2017 yılında 3,4 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

(2) ÇHC'den yapılan ithalatın birim fiyatı ise 2015 yılında 12,2 ABD Doları/kg, 2016 yılında 11 ABD Doları/kg ve 2017 yılında 11,03 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

 

(3) ÇHC menşeli ithalat miktarının toplam ithalat içerisindeki payı ise 2015 yılında %55,7, 2016 yılında %60,5 ve 2017 yılında %69,7 seviyesindedir.

 

4.4 Ürünün diğer ülkelerden gerçekleşen ithalatının gelişimi

(1) Soruşturma konusu ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı 2015 yılında 156.813 kg, 2016 yılında 138.311 kg ve 2017 yılında 130.818 kg olarak gerçekleşmiştir. Yine bu dönemde gerçekleşen ithalatın değersel gelişimine bakıldığında 2015 ve 2016 yıllarında 2,2 milyon ABD Doları ve 2017 yılında 2,8 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

 

(2) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatları ise 2015 yılında 14,3 ABD Doları/kg, 2016 yılında 16 ABD Doları/kg, 2017 yılında ise 21,8 ABD Doları/kg düzeyinde gerçekleşmiştir.

 

4.5 Yurtiçi tüketim ve pazar payları

(1) Soruşturma konusu dampingli ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında yerli üreticilerden temin edilen yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarları kg bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin tüketim miktarı elde edilmiştir. Tüketim ve pazar payı hesaplamaları zarar inceleme dönemi için yapılmıştır.

(2) Bu veriler çerçevesinde, Türkiye benzer ürün tüketimi endeks değeri 2015 yılı için 100 olarak alındığında 2016 yılında 101'e ve 2017 yılında 128'e yükselmiştir.

(3) Bu dönemde yerli üretim dalının pazar payı 2015 yılı 100 alındığında 2016 yılında 128 ve 2017 yılında 149 olarak gerçekleşmiştir.

(4) ÇHC'nin pazar payı 2015 yılında 100 alındığında 2016 yılında 106'ya ve 2017 yılında 119'a yükselmiştir.

(5) Diğer ülkeler menşeli ithalatın pazar payı ise yıllar itibariyle azalış göstermiş ve 2015 yılı 100 alındığında 2016 yılında 87, 2017 yılında ise 65 olarak gerçekleşmiştir.

4.6 Dampingli ithalatın yerli üretim dalı iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi

(1) Fiyat kırılması ve baskısı hesaplanırken, ÇHC menşeli başvuru konusu ürün için TÜİK verileri kullanılarak hesaplanan CIF ithal birim fiyatın üzerine, başvuru konusu ülkeye yönelik uygulanan %2,7 gümrük vergisi ve CIF kıymetin %2,5'i tutarındaki diğer ithalat masrafları eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur.

 

4.6.1 Fiyat kırılması

(1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken başvuru konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırıp kırmadığı incelenmiştir. Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi birim satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Fiyat kırılması hesap edilirken, yerli üretim dalının yıllık ortalama yurt içi birim satış fiyatı ile başvuru konusu ürünün Türkiye pazarına ağırlıklı ortalama giriş fiyatı karşılaştırılmıştır.

 

(2) Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda, ÇHC menşeli inceleme konusu ürün ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının, yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını soruşturma döneminde kırmadığı görülmektedir.

 

4.6.2 Fiyat baskısı

(1) Fiyat baskısı yerli üretim dalınınfiyatlarının dampingli olduğu öne sürülen ithalat sebebiyle baskı altında bulunması ve yerli üreticinin fiyatlarını makul kâr elde edecek şekilde belirleyememesi durumunu ifade etmektedir. Bu kapsamda, başvuruya konu ürünün Türkiye pazarına ağırlıklı ortalama giriş fiyatı ile yerli üreticinin en çok üretimini yaptığı tipin maliyetlerine makul bir kâr oranı eklenerek bulunan olması gereken yıllık ortalama yurt içi birim satış fiyatı karşılaştırılmıştır.

 

(2) Buna göre yapılan hesaplamalar sonucunda, inceleme döneminde ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalınınyurt içi satış fiyatları üzerinde soruşturma döneminde %3X oranında baskıya sebep olduğu görülmüştür.

 

4.7 Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde şikâyetçi yerli üreticinin verileri kullanılmıştır. Eğilimlerin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2015 yılı 100 olacak şekilde endekslenmiştir.

 

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe 2015 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2016 yılında 128'e ve 2017 yılında ise 269'a yükselmiştir.

 

(2) Bu dönemde yerli üretim dalının üretim kapasitesi 2015 yılında 100, 2016 yılında 141 ve 2017 yılında 150 olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanım oranları ise 2015 yılında 100, 2016 yılında 91 ve 2017 yılında 179 olarak gerçekleşmiştir.

 

b) Yurtiçi satışlar

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2015 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2016 yılında 129'a, 2017 yılında ise 190'a yükselmiştir.

 

(2) Aynı dönemde yurt içi satış hâsılatı incelendiğinde 2015 yılında 100 olan endeksin 2016 yılında 141'e ve 2017 yılında ise 211'e yükselmiştir.

 

(3) Yurt içi satışların birim fiyatları ise 2015 yılı 100 alındığında, 2016 yılında 109'a, 2017 yılında ise 112'ye yükselmiştir.

 

c) Yurtdışı satışlar

(1) Dönem itibariyle yerli üretim dalının ihracat miktarı ise 2015 yılında 100 iken, 2016 yılında 350 ve 2017 yılında 6.036 olarak gerçekleşmiştir.

 

(2) İhracatın değer bazında endeksi ise 2015 yılı 100 olmak üzere, 2016 yılında 264 ve 2017 yılında 4.529 olarak gerçekleşmiştir.

 

(3) İhracatın birim fiyat endeksi ise 2015 yılı 100 olarak gerçekleşmişken, 2016 ve 2017 yıllarında 75'e gerilemiştir.

 

ç) Maliyetler ve kârlılık

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün üretiminde ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2015 yılında 100 olmak üzere 2016 yılında 58, 2017 yılında ise 42 olarak gerçekleşmiştir.

 

(2) Yerli üretim dalının ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2015 yılı -100 olmak üzere 2016 yılında -37, 2017 yılında ise -14 olarak gerçekleşmiştir. Toplam karlılık endeksi ise 2015 yılında -100 olmak üzere 2016 yılında -38, 2017 yılında ise -17 olarak gerçekleşmiştir.

 

d) Pazar payı

(1) Yerli üretim dalının pazar payı 2015 yılı 100 alındığında, 2016 yılında 128 ve 2017 yılında 149 olarak gerçekleşmiştir. (Tablo 2)

 

e) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının stok verileri incelendiğinde, dönem sonu stok miktarı 2015 yılı 100 olmak üzere 2016 yılında 187'ye, 2017 yılında ise 271'e yükseldiği görülmektedir.

 

(2) Stok çevrim hızları ise 2015 yılı 100 olmak üzere 2016 yılında 71 ve 2017 yılında 107 olarak gerçekleşmiştir.

 

f) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2015 yılı 100 olmak üzere 2016 yılında 149'a, 2017 yılında 201'e yükselmiştir.

 

g) Ücretler

(1) Yerli üretim dalının üretimde çalışan işçilerinin aylık brüt ücret endeksi 2015 yılı 100 olmak üzere 2016 yılında 92'ye ve 2017 yılında ise 83'e gerilemiştir.

 

ğ) Verimlilik

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2015 yılı 100 olmak üzere 2016 yılında 86, 2017 yılında ise 321 olarak gerçekleşmiştir.

 

h) Nakit akışı

(1) Yerli üretim dalının ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2015 yılında -100 alındığında, 2016 yılında -44 ve 2017 yılında -39 olarak gerçekleşmiştir.

 

ı) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü 2015 yılı 100 olmak üzere 2016 yılında 92'ye gerilemiş, 2017 yılında ise 94 olarak gerçekleşmiştir.

 

i) Yatırımların geri dönüş oranı

(1) İncelenen dönemde yerli üretim dalının yatırımların geri dönüş oranı (Kar/Aktifler) endeksi 2015 yılı -100 olmak üzere 2016 yılında -54, 2017 yılında ise -53 olarak gerçekleşmiştir.

 

j) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği

(1) Yerli üretim dalınınbütün faaliyetlerine ilişkin özsermaye endeksi 2015 yılında 100 birim iken, 2016 yılında 109'a yükselmiş 2017 yılında ise 94'e gerilemiştir.

 

(2) Yerli üretim dalınınbu dönemde, yenileme vetevsi yatırımları olmamıştır.

 

k) Tespit edilen damping marjının seviyesi

(1) ÇHC menşeli ithalata yönelik olarak CIF değerin %24,55'i oranında damping marjı hesaplanmıştır.

 

4.8 Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerine bakıldığında 2014 yılında üretime geçmiş olması nedeniyle soruşturma konusu ürünün üretiminde, yurt içi ve yurtdışı satışlarında, verimliliğinde artışlargözlenmektedir.

 

(2) Diğer taraftan, yerli üretim dalının gerek yurtiçi satış birim karlılığı gerekse de toplam satış birim karlılık seviyesi negatif değerlerde seyretmektedir. İncelenen dönemde birim ticari maliyetler %58 oranında azalmasına ve yurt içi birim fiyatlar %12 oranında artmasına rağmen yerli üretim dalının kârlı satış yapabilmesini mümkün kılmamış; yerli üretim dalı ancak zararını düşürebilmiştir. Bu çerçevede, firmanın karlılıkla ilgili tüm ekonomik göstergelerinde zarar inceleme dönemi boyunca negatif bir seyir izlemiştir. Bu itibarla, özellikle nakit akışı ve yatırım hasılat oranının olumsuz olarak seyretmesi yerli üretim dalının karşı karşıya bulunduğu maddi zarar halini ortaya koyabilmek açısından öneme arz etmektedir.

 

(3) Öte yandan, zarar inceleme döneminde yerli üretim dalının stok, istihdam, ürün nakit akışı ve öz sermaye göstergeleri genel itibarıyla olumsuz seyretmiştir.

 

(4) Tüm bu veriler ışığında, yerli üretim dalının maddi zarar haliyle karşı karşıya bulunduğuna kanaat getirilmiştir.

 

5. DAMPİNGLİ İTHALAT İLE ZARAR ARASINDAKİ NEDENSELLİĞE İLİŞKİN BELİRLEMELER

5.1 Dampingli ithalatın etkisi

(1) Soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ve dampingli olduğu tespit edilen ithalatın hacmi zarar inceleme döneminde gerek mutlak olarak gerekse de Türkiye tüketimine oranla nispi olarak önemli ölçüde artış göstermiştir. Buna göre, 2015 yılında 197.302 kg olarak gerçekleşen ve toplam ithalatın içindeki payı %55,7 olan bahse konu ithalat, 2017 yılında 300.526 kg seviyesine yükselerek toplam ithalat içindeki payı %69,7 olmuştur. Bu dönemde toplam ithalatın miktar olarak artış oranı %22 iken ÇHC menşeli ithalatın artış oranı %52 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

(2) Dampingli ithalatın nispi olarak gelişimini gösteren, toplam Türkiye tüketimine oranla pazar paylarına bakıldığında ise dampingli olduğu tespit edilen ithalatın 2015 yılında 100 olarak kabul edilen pazar payının 2016 yılında 106'ya yükseldiği, 2017'te ise 119'a yükseldiği, toplam Türkiye tüketiminin ise sırasıyla 100, 101, 128 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

 

(3) Diğer taraftan, dampingli ithalatın yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatları üzerindeki etkisi incelendiğinde, ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarında kırılma meydana getirmediği fakat önemli oranlarda baskı altında tuttuğu bu nedenle iç piyasada fiyatlarını sınai maliyetlerinin dahi altında belirlemek zorunda kaldığı belirlenmiştir.

 

(4) Bu raporun 22 nci maddesinde yer alan tespitlere göre, yerli üretim dalının soruşturma konusu üründeki üretimi, satış miktarları ve kapasite kullanım oranında artış olduğu görülmüştür. Bu artışların yerli üretim dalının 2014 yılında üretime başlaması ve iç piyasada yer edinmesinin doğal bir sonucu olarak görülmekte fakat karlılık oranlarının negatif değerlerde seyretmeye devam etmesi ve zararına olan satışların diğer ekonomik göstergeleri de olumsuz etkilemesi yerli üretim dalının zarar boyutunu ortaya koymaktadır.

 

(5) Bu çerçevede, soruşturma döneminde dampingli olduğu tespit edilen ithalatın zarar inceleme döneminde hem mutlak hem nispi olarak artışı, bu ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki olumsuz etkisi ve bu dönemde yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde meydana gelen bozulmanın eş zamanlı olarak ortaya çıkması dikkate alınarak ÇHC menşeli dampingli ithalat ile yerli üretim dalının zarar inceleme döneminde oluşan maddi zarar durumu arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

5.2Üçüncü ülkelerden ithalat

(1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat miktar ve değer olarak zarar inceleme dönemi boyunca azalmıştır. Ortalama birim fiyatlar ise sürekli artış göstermiş ve 2017 yılı itibariyle ÇHC menşeli ürünlerin birim fiyatlarının %93 üzerinde seyretmiştir. Bu çerçevede, söz konusu ithalatın dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında tespit edilen illiyet bağını zayıflatacak ya da tümüyle ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.

 

5.3 Yerli üretim dalının ihracat performansı ve verimliliği

(1) Yerli üretim dalının zarar inceleme döneminde ihracatı gerek miktar gerekse de değer olarak artış göstermiştir. Diğer taraftan, yerli üretim dalının yurtiçi satışlarında görülen negatif karlılık yurtdışı satışlarında da mevcuttur. Fakat toplam satışlarına oranı yurtiçi satışlarına göre daha düşük seviyede olduğundan, yerli üretim dalınınihracat performansındaki negatif karlılığının dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında tespit edilen illiyet bağını zayıflatacak ya da tümüyle ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.

 

(2) Diğer taraftan, yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi verimliliğinde önemli oranda artış olduğu görülmesine karşın bu göstergenin de dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında tespit edilen illiyet bağını zayıflatacak ya da tümüyle ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.

 

5.4 Diğer unsurların etkisi

(1) Soruşturma konusu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılamasının aynı olduğu ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı; soruşturmaya konu ülkelerde üretilen benzer ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.

 

(2) Bilinen diğer unsurlar haricinde zarara neden olabilecek herhangi bir unsur ilgili taraflarca gündeme getirilmemiştir.

 

6. SONUÇ

(1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli ateşleyiciler ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tespit edilmiştir.

 

(2) Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul'un kararı ve Ekonomi Bakanı'nın onayı ile tabloda GTİP'i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye'ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verilmiştir.

 

GTİP

Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Firma Unvanı

Dampinge Karşı Önlem (CIF %)

9613.80.00.00.11

Ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)

Çin Halk Cumhuriyeti

Tüm firmalar

% 24,55

 

----------o----------