Karar No. 2018/11727                                  R.Gazete No: 30444(Mük.)

Karar Tarihi: 30.4.2018                           R.G. Tarihi: 7.6.2018

  

                  Ekli "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 19/4/2018 tarihli ve 1375 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Binali YILDIRIM

       Başbakan

 

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

     MADDE 1- 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

     "27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında görevlendirilen personelin görevlendirildiği yerlerde çalıştığı süreler, 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen ikinci bölgenin (F) alt bölgesi için belirlenen süre esas alınmak suretiyle ikinci bölge hizmet süresinden sayılır."

 

     MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

 

     MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakam yürütür.

 

----------o-----------

 

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/1862E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.