R.Gazete No: 30453(Mük.)

R.G. Tarihi: 19.6.2018

 

 

Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "teknik şartname dahil" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK002.M/Ç numaralı Çerçeve Anlaşma İhalesi ile Yapılacak Mal Alımları İçin İhale İlan Formu, KİK002.H/Ç numaralı Çerçeve Anlaşma İhalesi ile Yapılacak Hizmet Alımları İçin İhale İlan Formu ve KİK002.Y/Ç numaralı Çerçeve Anlaşma İhalesi ile Yapılacak Yapım İşleri İçin İhale İlan Formu standart formlarının 7.2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddelerin (4) numaralı dipnotları yürürlükten kaldırılmıştır.

"7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur."

 

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK014.0/Ç numaralı Çerçeve Anlaşma İçin İhale Komisyonu Kararı standart formunda yer alan "İhale usulü :" ibareli satırdan sonra gelmek üzere "Yaklaşık maliyet :" ve "Sınır değer :" ibareli satırlar, "Toplam teklif sayısı :" ibareli satırdan sonra gelmek üzere "Varsa aşırı düşük teklif sayısı :" ibareli satır eklenmiştir.

 

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK014.1/Ç numaralı Münferit Sözleşme İçin İhale Komisyonu Kararı standart formunda yer alan "İhale usulü :" ibareli satırdan sonra gelmek üzere "Yaklaşık maliyet :" ibareli satır eklenmiştir.

 

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'e ekteki KİK022.1/Ç numaralı Kesin Kefalet Senedi ve KİK022.2/Ç numaralı Avans Kefalet Senedi standart formları eklenmiştir.

 

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2'de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinde yer alan "(teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç)" ibaresi ile bu maddenin (3) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 11 (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 3 ve 4 üncü maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır."

 

MADDE 8 Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 9 Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4195E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    XII/2886E.295 (İhale Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.