R.Gazete No: 30445

R.G. Tarihi: 8.6.2018

 

 

 

     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/17)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/27) 1

 

     MADDE 127/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)'in 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (kk) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"kk) 2018 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz."

 

     MADDE 2Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

     MADDE 3Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;
     
    I/0933F.952 (Teşvik Mevzuatı) No.lu belgededir.