R.Gazete No: 30549

R.G. Tarihi: 28.9.2018

 

Ticaret Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2018/8) 1

MADDE 1 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 33 üncü ve 34 üncü sıra olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"33-  Pirinç (GTİP: 1006)

34-  Çavdar - Diğerleri (GTİP:1002.90.00.00.00)"

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    X/0261F.009 (İhracat Mevzuatı) No.lu belgededir.