R.Gazete No: 30642 (3.Mük.)

R.G. Tarihi: 31.12.2018

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 22)

 

MADDE 1 –26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün yedinci paragrafındaki "2018 yılı için 11.400 TL" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 2019 yılı için 14.100 TL" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 –Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------