R.Gazete No: 30497

R.G. Tarihi: 2.8.2018

 

Cumhurbaşkanlığından:

 

GENELGE

2018/3

 

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan kurul, komisyon ve komitelere, ekli (1) sayılı listede belirtilen mevzuatta verilmiş olan görev ve yetkilerin karşılarında gösterilen kurum ya da makam tarafından kullanılması,

 

Mezkûr kurul, komisyon ve komitelerin görev ve yetkilerine ilişkin olarak diğer mevzuatta yapılan atıflardan; politika belirleme ve istişari nitelikte olanların ilgili Cumhurbaşkanlığı politika kurulunca, icrai nitelikte olanların ise mezkûr listede karşılarında gösterilen ilgili kurum ya da makama yapılmış sayılması,

 

uygun görülmüştür.

 

Ekli (2) sayılı listede belirtilen Başbakanlık Genelgeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

1 Ağustos 2018

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

 

 

EK:

Listeler

 

 

 

 

 

 

----------o----------