Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

22 Mayıs 2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önl. İlişkin Tebliğ (No: 2018/21)R.Gazete No: 30428 R.G. Tarihi: 22.5.2018 ...
22 Mayıs 2018

Atıksu Bertaraf Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. Yön.R.Gazete No: 30428 R.G. Tarihi: 22.5.2018 ...
22 Mayıs 2018

Perakende Ticarette Uyg. İlke ve Kurallar Hk. Yön. Değ.R.Gazete No: 30428 R.G. Tarihi: 22.5.2018 ...
22 Mayıs 2018

Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliğinde DeğişiklikR.Gazete No: 30428 R.G. Tarihi: 22.5.2018 ...
22 Mayıs 2018

Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Yön. Değ.R.Gazete No: 30428 R.G. Tarihi: 22.5.2018 ...
21 Mayıs 2018

İşverenlerce Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Yön. Değ.


21.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmış olan bu Yönetmelik ile 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30427 R.G. Tarihi: 21.5.2018 ...
21 Mayıs 2018

Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslar Teb. Değ.


21.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Tebliğ ile 14/6/2017 tarihli ve 30096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30427 R.G. Tarihi: 21.5.2018 ...
20 Mayıs 2018

İstanbul İmar Yönetmeliği


20.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmış olan bu Yönetmeliğin amacı; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30426 R.G. Tarihi: 20.5.2018 ...
20 Mayıs 2018

Gümrük Genel Teb (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)'nde Değ.


20.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 151 Seri No.lu Tebliğ ile 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30426 R.G. Tarihi: 20.5.2018 G ...
18 Mayıs 2018

K.2018/11750 (Bazı Mall. KDV Oranl. Tesp. ve Hurda Araçl. ÖTV)


18.5.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile 193 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi Kapsamında Esnaf Muafiyetinden Faydalananlara İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemeler Üzerinden Yapılacak Gelir?Vergisi Tevkifatı Oranının Belirlenmesi, Bazı Malların Katma Değer?Vergisi Oranının Yeniden Tespit Edilmesi ve 7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında İlgili Mevzuat Gereğince Kayıt ve Tescili Silinerek, Doğrudan veya İhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilen ya da Bir Daha Kullanılmamak Üzere Hurdaya Çıkartılan Her Bir Cins Araç İçin?Aynı Cins Yeni Bir Aracın İlk İktisabında Tahakkuk Eden Özel Tüketim Vergisinin Terkin Edilecek Kısmının Belirlenmesi Hakkında Karar'da değişiklikler yapılmıştır.
Karar No. 2018/11750 R.Gazete No: 30425 Karar Tarihi: 14.5.2018 R.G. Tarihi: 18.5.2018 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 11/5/2018 tarihli ve 61828 say ...