Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

13 Ağustos 2020

Türk Gıda Kodeksi Salça ve Benzeri Ürünler Tebliği (No:2020/19)R.Gazete No: 31212 R.G. Tarihi: 13.8.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ SALÇA VE BENZERİ ÜRÜNLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/19) Amaç ...
13 Ağustos 2020

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğR.Gazete No: 31212 R.G. Tarihi: 13.8.2020 Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
12 Ağustos 2020

2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu KararıR.Gazete No: 31211 (Mük.) R.G. Tarihi: 12.8.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: 2020 2021 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 8.7.2020 Karar N ...
11 Ağustos 2020

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


11.8.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31210 R.G. Tarihi: 11.8.2020 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
11 Ağustos 2020

Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği


11.8.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Adalet Bakanlığınca yayımlanacak kitap, dergi, ansiklopedi, bibliyografya, gazete, bülten, broşür ve benzeri basılı yayınlar, basılı olmayan manyetik depolama üniteleri ve Adalet Bakanlığı ile Eğitim Dairesi Başkanlığı resmi internet sitelerinde hizmete sunulan elektronik yayınlar için ödenecek telif, işlenme ve eser inceleme ile Yayın Danışma Kurulu üyeliğine bağlı doğabilecek ücretler, bunlara ilişkin usul ve esaslar ile Yayın Danışma Kurulunun kurulması, çalışma esasları, görev ve yetkilerini düzenlemektir.
R.Gazete No: 31210 R.G. Tarihi: 11.8.2020 Adalet Bakanlığından: ADALET BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ...
08 Ağustos 2020

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.8.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 3/11/2003 tarihli ve 25278 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31207 R.G. Tarihi: 8.8.2020 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI ...
08 Ağustos 2020

Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik


8.8.2020 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31207 R.G. Tarihi: 8.8.2020 Millî Eğitim Bakanlığından: TÜRKİYE ÇOCUK ÇEVRE KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – ...
08 Ağustos 2020

Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik


8.8.2020 tarihli Resmi Gazete'de Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31207 R.G. Tarihi: 8.8.2020 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZM TESİSLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – ...
08 Ağustos 2020

Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik


8.8.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; nükleer tesisler ve nükleer maddeler ile ilgili düzenleyici kontrole tabi faaliyetlerin yürütülmesi sırasında alınması gereken emniyet önlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31207 R.G. Tarihi: 8.8.2020 Nükleer Düzenleme Kurumundan: NÜKLEER TESİSLERİN VE NÜKLEER MADDELERİN EMNİYETİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Ka ...
08 Ağustos 2020

6802 s. Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hk. Kararda Değ.(Karar Sayısı: 2834)


8.8.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31207 R.G. Tarihi: 8.8.2020 Karar Sayısı: 2834 Karar Tarihi: 7.8.2020 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muamelel ...