Seçilmiş Dergi Makaleleri

Adet: 19

Ocak 2019

Yeniden Değerleme Oranından Etkilenen Mali Uygulamalar ve Personel Yemek Haddinde Meydana Gelen Derin Aşınma


Enflasyonun varlığı muhtelif mevzuattaki parasal değerlerin aşınmaya uğrayarak güncelliğini kaybetmesine yol açmaktadır. Bazı had ve tutarların bu aşınmaya karşı güncellenmesi amacıyla her yıl yeniden değerleme oranına göre revize edilmesi yönündeki hükümler ilgili mevzuata dağılmış haldedir. BDO DENET'in 2018/121 sayılı Vergi Sirkülerinden yararlanılarak hazırlanan bu çalışmamızda, hangi mali uygulamanın veya parasal haddin yeniden değerleme oranına göre otomatik olarak revizyona tabi olacağı listelenmiştir. Bu listedeki GVK'nun mükerrer 123/2. maddesi uyarınca yeniden değerleme oranına göre artırılan tutardaki %5'i aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hükmü bu kapsamdaki revizyonlarda aşınma yaratmaktadır. Kanun koyucu bu aşınmalara karşı tedbir olarak kararnamelerle güncelleme imkanı getirmiş olmasına rağmen bu güncellemeler ihmale uğrayabilmektedir. Örnek olarak, PERSONEL YEMEK HADDİ, 12 YILDAN BERİ KARARNAME İLE GÜNCELLENMEMİŞ VE KÜSURAT ARTMALARDAN DOLAYI %40 ORANINDA AŞINMAYA UĞRAMIŞTIR. Bu nedenle personel yemek haddinin Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılı için en az 26,60 TL olarak güncellenmesi gerekmektedir (2006 yılındaki yemek haddinin güncel parasal değere göre seviyesi 26,60 TL iken, yeniden değerleme oranıyla güncellenmiş 2019 haddi 19 TL'dir.)
MDERGI/8748A.004 (Ocak 2019 Sayı 181) YENİDEN DEĞERLEME ORANINDAN ETKİLENEN MALİ UYGULAMALAR VE PERSONEL YEMEK HADDİNDE MEYDANA GELEN DERİN AŞINMA Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir Ö ...
Ocak 2019

İstanbulkart Dolum Fişlerinin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılması


Serbest meslek kazancı faaliyetiyle uğraşanların kendileri veya personeli tarafından şehir içinde yapmış oldukları seyahatlerden dolayı kullanılan İstanbulkart ve bu karta ait dolum fişlerinin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak yazılıp yazılamayacağı ve dolum bedeli içinde olan KDV'nin iç yüzde yöntemiyle hesaplanarak indirim konusu yapılıp yapıla­mayacağı konusunda kaleme alınan makalemiz yürürlükteki mevzuat ve konuyla ilgili yayım­lanmış bir özelgeyi konu edinmiştir.
MDERGI/8748A.015 (Ocak 2019 Sayı 181) İSTANBULKART DOLUM FİŞLERİNİN SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI Mustafa ŞEN Milli Güvenlik Uzmanı Özet Serbest meslek ...
Aralık 2018

Elektronik Tebligat Uygulaması ve Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarının Hukuki Durumu


Elektronik ortamda tebligata ilişkin hükümler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 107/A maddesinde düzenlenmiş olup, konu hakkındaki usul ve esaslar ise 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirlenmiştir. Anılan Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanun'un mükerrer 355. maddesindeki cezai müeyyidenin uygulanacağı öngörülmüştür. Ancak kanunla belirlenmiş bir yetkiye dayanmadan, tebliğe dayalı olarak suç ve ceza ihdas edilmesi Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından "Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi"ne aykırı bulunmuştur. Daha sonra 7103 Sayılı Kanun'un 13. maddesiyle VUK'un mükerrer 355. maddesinde değişiklik yapılmış ve mevcut cezai müeyyidenin dayanağı yasal hale gelmiştir. Bu yazıda Elektronik Tebligat uygulaması ile bu uygulama kapsamında belirlenen yükümlülüklere uymayanlar için VUK'un mükerrer 355. maddesine göre kesilen özel usulsüzlük cezalarının hukuki durumu hakkında açıklamalara yer verilmektedir.
MDERGI/8749A.007 (Aralık 2018 Sayı 180) ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI VE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ HUKUKİ DURUMU Ramazan TOPOĞLU VDK Şube Müdürü Özet Elektronik ortamda tebl ...
Kasım 2018

Ödeme Kaydedici Cihaz Zorunluluğu Var mı?Soru: Parkecilik ve döşemecilik işi ile iştigal ediyoruz; aynı zamanda da inşaat sonrası te­mizliği hizmeti sunuyoruz. Ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğumuz var mıdır? Cevap: 10 ...
Kasım 2018

8.9.1999’dan Sonra Sigortalı Olanlar Yaş Dışındaki Şartları Tamamlayarak İşten Ayrıldıkları Takdirde Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilirler mi?Soru: 8.9.1999’dan Sonra Sigortalı Olanlar Yaş Dışındaki Şartları Tamamlayarak İşten Ayrıldıkları Takdirde Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilirler mi? Cevap: Kıdem tazminatına hangi halle ...
Kasım 2018

İhbarname Eki Raporların Tebliğ Edilmesinin Dava Açma Hakkının İhlali Bakımından Değerlendirilmesi-


Vergi inceleme raporlarının ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi nedeniyle yargı yerlerince yargılama faaliyeti kapsamında yapılan tebliğin savunma hakkının sağlanması veya tebliğ eksikliğinin giderilmesi olarak görüldüğü fakat, vergi inceleme raporu veya benzeri rapor ve belgelerin ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin ihbarnameyi hükümsüz kılmamakla birlikte, tebliğ işleminin tamamlanmamış sayılması nedeniyle uzlaşma gibi kanuni başvuru yolları açısından, başvuru süresini işletmeyeceği hakkında bilgi ve görüş paylaşılmıştır.
MDERGI/8750A.008 (Kasım 2018 Sayı 179) İHBARNAME EKİ RAPORLARIN TEBLİĞ EDİLMEMESİNİN DAVA AÇMA HAKKININ İHLALİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bünyamin ÇİTİL Sakarya Vergi Mahkemesi Başkanı ...
Kasım 2018

Üç Yıl İçinde İşyerlerinde İş Kazası Olayı Yaşanmayan İşverenlere Teşvik Uygulaması


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda işverenlere yönelik yapılan düzenlemelerle zaman zaman teşvik uygulaması getirilerek işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim yükümlülüğü azaltılmaya çalışılmaktadır.
MDERGI/8750A.033 ÜÇ YIL İÇİNDE İŞYERLERİNDE İŞ KAZASI OLAYI YAŞANMAYAN İŞVERENLERE TEŞVİK UYGULAMASI Sevgi ÜVEDİ SGK, Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı Şb.Md. Ö ...
Ekim 2018

Mükellef Olmayanlardan Kullanılmış Motorlu Taşıt Alımında Gider Pusulası Düzenlenmesi Gerekip Gerekmediği


Hazine ve Maliye Bakanlığı muhtelif tarihlerde vermiş olduğu özelgelerde vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden, mükelleflerce yapılan kullanılmış motorlu taşıt alımında gider pusulası düzenlenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Danıştay ise mükellef olmayanlardan yapılan ikinci el araç alımlarında gider pusulasına gerek bulunmadığı görüşündedir. Bu nedenle söz konusu alımlarda gider pusulası düzenlenmediği gerekçesiyle kesilen özel usulsüzlük cezalarına karşı açılacak davaların mükellef lehine sonuçlanması ihtimali yüksektir.
MDERGI/8751A.012 (Ekim 2018 Sayı 178) MÜKELLEF OLMAYANLARDAN KULLANILMIŞ MOTORLU TAŞIT ALIMINDA GİDER PUSULASI DÜZENLENMESİ GEREKİP GEREKMEDİĞİ Miktat KESKİN Yeminli Mali Müşavir Özet H ...
Ekim 2018

Tam Mükellef Sermaye Şirketimizi Tasfiye Etmeksizin Devretmek Istiyoruz. Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Açısından Nelere Dikkat Etmeliyiz?Soru: Tam Mükellef Sermaye Şirketimizi Tasfiye Etmeksizin Devretmek Istiyoruz. Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Açısından Nelere Dikkat Etmeliyiz? Cevap: Tam mükellef bir sermaye şirketinin t ...
Ekim 2018

Aynı Ay Içinde Birden Fazla Işyerinde Çalışılabilir mi?Soru: Aynı Ay Içinde Birden Fazla İşyerinde Çalışılabilir mi? Cevap: Birden fazla işyerinde sigortalı olarak çalışmayı engelleyen kanuni bir düzenleme yoktur. 5510 sayılı Kanun'a gör ...
Ekim 2018

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmada Serbest Zaman Uygulaması


Fazla çalışma genel olarak haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışma ise, haftalık çalışma süresi 45 saatin altında belirlenmiş olan işçilerin normal çalışma sürelerini aşan ve haftalık 45 saate kadar olan çalışma süreleridir. Fazla çalışma yapan işçiye normal ücretinin 1,5 katı, fazla sürelerle çalışma yapan işçiye normal ücretinin 1,25 katı ücret ödenebileceği gibi, işçi isterse fazla çalışma süresinin 1,5 katı ve fazla sürelerle çalışma süresinin 1,25 katı kadar bir süreyi serbest zaman olarak kullanabilir.
MDERGI/8751A.029 (Ekim 2018 Sayı 178) FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMADA SERBEST ZAMAN UYGULAMASI Faruk YÜKSEL SGK Başmüfettişi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Özet Fa ...
Eylül 2018

KDV Düzeltme Beyannamelerinde Damga Vergisi Sorunu


488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda (DVK) kanuna ekli 1 sayılı tablodaki kâğıtların damga vergisine tabi olduğu hususu belirtilmiştir. Kanun'a ekli 1 sayılı tablonun IV/2-b bölümünde ise vergi beyannamelerinin damga vergisine tabi olduğu ifade edilmiştir. Diğer taraftan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na (KDVK) dayanarak çıkarılan 60 no.lu KDV Sirkülerinin 7.3 bölümünde düzeltme beyannamelerine ilişkin açıklama getirilmiş olup, söz konusu sirkülerde; düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine kadar, bu düzeltme neticesinde aradaki vergilendirme dönemlerinde ödenecek bir vergi çıkmaması halinde, her bir dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmesine gerek bulunmadığı ifade edilmiştir. İşbu makalemizde söz konusu KDV sirkülerinde açıklanan aradaki dönemlerde düzeltme beyannamesi verilmemesi durumunda ortaya çıkan aksaklıklar ve buna ilişkin çözüm yolları hususu irdelenmiştir.
MDERGI/8752A.015 (Eylül 2018 Sayı 177) KDV DÜZELTME BEYANNAMELERİNDE DAMGA VERGİSİ SORUNU1 Yunus DEMİRKOL Vergi Müfettiş Yardımcısı Özet 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda (DVK) ...
Eylül 2018

Maden İşyerlerinde İşin Acil Olarak Durdurulması Uygulamasında Son Durum


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ikincil mevzuatı ile getirilen iş sağlığı ve güvenliği kurallarının esaslı olarak ihlal edilmesi halinde işyerlerinde işin durdurulmasına karar verilebilir. İş müfettişleri tarafında yapılan tespitler sonucunda böyle bir karar alınabilir ve alınan karar mülki idare amirleri tarafından uygulanır. Gecikme halinde ağır risklerin bulunduğu durumlarda işyerinde acil durdurma kararı uygulanabilir. Yeraltı maden işyerlerinde de çalışır durumda birden fazla enerji kaynağının bulunmaması, çalışır durumda ve birbirini ikame edebilecek birden fazla havalandırma grubunun bulunmaması hallerinde işyerinde acil durdurma kararı alınır.
MDERGI/8752A.023 (Eylül 2018 Sayı 177) MADEN İŞYERLERİNDE İŞİN ACİL OLARAK DURDURULMASI UYGULAMASINDA SON DURUM Faruk YÜKSEL SGK Başmüfettişi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ...
Eylül 2018

Vergi Mahkemelerinden Alınan İlâmların İcrası İçin Doğrudan İcra Dairesine Başvurulabilir mi?Soru: Vergi Mahkemelerinden alınan ilâmların icrası için doğrudan icra dairesine başvurulabilir mi? Cevap: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarın ...
Eylül 2018

İşçiler Kaçıncı Hizmet Süresinden Sonra 20 Günlük Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanırlar?Soru: İşçiler Kaçıncı Hizmet Süresinden Sonra 20 Günlük Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanırlar? Cevap: İş Kanunu’na göre, iş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde ...
Ağustos 2018

Personal Training Hizmetlerinin Vergilendirilmesi


Gündelik hayatta giderek yaygınlaşan "Personal Training" hizmetlerinin; mesleki bilgi ve ihtisas gerektirmesi nedeniyle bir serbest meslek işi olduğu açık olmakla birlikte Gelir Vergisi Kanunu açısından elde edilen kazancın ne olduğu konusu hizmetin yapılış şekli ve kapsamına göre farklılık gösterebilmekte; dolayısıyla GVK, KDV ve VUK açısından farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Hal böyleyken spor salonlarında ve internet ortamında sunulan ve de kayıt dışılığın yaygın olduğu bu hizmetlerin karşılığında vergilendirme süreci hakkında bilgisi olmayan personal trainerlerin Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu açısından cezai müeyyidelere maruz kalmaması için konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir.
MDERGI/8753A.007 (Ağustos 2018 Sayı 176) PERSONAL TRAINING HİZMETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Mehmet SARI Vergi Müfettiş Yardımcısı Özet Gündelik hayatta giderek yaygınlaşan "Personal Traini ...
Ağustos 2018

Engellilere, 2828 Sayılı Kanun'a Göre Özel Bakım Merkezinde veya Evde Bakım Hizmeti Verilmesinin Esasları


2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun Ek 7. maddesi hükümlerine ve alt mevzuata dayanılarak özel veya resmi bakım merkezinde veya evde olmak üzere engellilere bakım hizmeti verilmektedir. Bakım ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti verilmesi karşılığında bakımın yatılı olması halinde 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde aylık 2.358,80 lira, bakımın yatısız günlük 8 saat olması halinde 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde aylık 1.179,40 lira, günlük 4 saat bakılması durumunda 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde aylık 589,70 lira bakım hizmeti bedeli ödenmektedir. Bakıma ihtiyacı bulunan engellilere, engellinin veya akrabasının ikametgahında bakım hizmeti veren akrabaya/vasiye 2018 yılı (Temmuz-Aralık dönemi) için ayda 1.179,40 lira evde bakım desteği ödenmektedir.
MDERGI/8753A.022 (Ağustos 2018 Sayı 176) ENGELLILERE, 2828 SAYILI KANUN'A GÖRE ÖZEL BAKIM MERKEZINDE VEYA EVDE BAKIM HIZMETI VERILMESININ ESASLARI Raşit ULUBEY İş Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İ ...
Ağustos 2018

Yıllık Ücretli İzin Süresine Rastlayan Hangi Tatil Günleri İzin Süresine İlave Edilir?


İş Kanunu'na göre, iş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçiler yıllık ücretli izne hak kazanmaktadır. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilmektedir.
Soru: Yıllık Ücretli İzin Süresine Rastlayan Hangi Tatil Günleri İzin Süresine İlave Edilir? Cevap: İş Kanunu'na göre, işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde ...
Ağustos 2018

Bir Kısmı Finansal Kiralama Yoluyla Diğer Kısmı Krediyle Alınan Bir İş Makinesinin Amortisman Oranları Nasıl Belirlenir?


213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun şu maddeleri konunun çözümünde faydalı olacaktır: - Kanun'un mükerrer 290. maddesinin 2. fıkrasında kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadî kıymeti kullanma hakkının, mükerrer 298. maddesi ve üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümünde kiralama konusu iktisadî kıymet için belirlenmiş esaslar çerçevesinde yeniden değerlemeye ve amortismana tâbi tutulacağı,
Soru: Dantel ve nakış işiyle iştigal eden şirketimiz, bir kısmını finansal kiralama yoluyla diğer kısmını krediyle olmak üzere brode makinesi satın aldı. Bu makinelerin amortisman oranları nasıl bel ...