Seçilmiş Dergi Makaleleri

Adet: 19

Mayıs 2021

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca açık rızanın alınmasında izlenecek yöntem nedir?Cevap: Kanun koyucu Yönetmelik ile açık rıza alınması sırasında uyulması gereken şartları hükme bağlamıştır. Öncelikle açık rıza belirli bir konuya yönelik olarak ilgili işlemden önce alınmalıdır. Ay ...

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı ile COVID-19'la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar-TFRS 16'ya ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler nelerdir?Cevap: ÖLÇÜM: 46 A paragrafında öngörülen kolaylaştırıcı uygulama, sadece kira ödemelerinde COVID 19 salgını sebebi ile tanınan imtiyazlar için ve yalnızca aşağıdaki koşulların tamamı karşılandığında ...
Mayıs 2021

7316 Sayılı Torba Yasa ile Yapılan Vergisel Düzenlemeler


Uzman Yorumu
MDERGI/8720A.022 (MAYIS 2021 Sayı: 209) Uzman Yorumu 7316 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER Dr. Numan Emre ERGİN Avukat, YMM, E. Hesap Uzmanı 22/04/2021 tarih ...
Mayıs 2021

Kod-29 Sorunu ve SGK İşten Çıkış Kodlarında Meydana Gelen Değişiklikler


Çalışmamızda fesih yasağının istisnası olan ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılıklar nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesinin getirdiği sorunlar ve 29 numaralı işten çıkış kodunun (KOD-29) yerine getirilen işten çıkış kodları ve işten ayrılış bildirgesi verildikten sonra işten ayrılış kodunun düzeltilmesi üzerinde durulacaktır.
MDERGI/8720A.024 (MAYIS 2021 Sayı: 209) KOD-29 SORUNU VE SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Gökhan İNCE SGK Müfettişi, Bilirkişi Özet Çalışmamızda fesih ya ...
Nisan 2021

Personelin, evden çalışma koşullarını sağlaması amacıyla işletme tarafından yapılan harcamalar gider yazılabilir mi?Cevap: Birçok işletme pandemi nedeniyle personelinin evden çalışması zorunlu hale geldi. Evde çalışan personel için yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin tamamı ilgili yılın gideri olarak işletme ...
Nisan 2021

7292 sayılı Kanunla 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketlerin kuruluş şartlarına ilişkin getirilen değişiklikler nelerdir?CEVAP: Kanun değişikliğinden önce, Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri Kanun kapsamında “Şirket” olarak tanımlanmaktayken; Ka ...
Nisan 2021

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Hesap Sorununun Aşılması


İndirimli kurumlar vergisi uygulaması vergi kanunlarımızda uygulaması sıklıkla değiştirilen ve bu nedenle bazı karışıklıklara sebebiyet veren bir uygulamadır. Bu karışıklığın en önemli iki sebebi; indirimli oran uygulamasının yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi dönemde uygulanabilmesi ile diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda da uygulama alanı bulmasıdır. Makalemiz, 6322 sayılı Kanun'un 39. maddesiyle KVK'nın 32/A maddesine sonradan eklenen (c) bendinde mevcut hüküm gereği, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde 50'sini (2017 yılında 6770 sayılı Kanun'la yapılan düzenleme ve 2017/9917 sayılı Kararla, 2017 yılında yapılan imalat sanayiine yönelik yatırım harcamaları için %100) geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edeceği kazançlarına da indirimli vergisi uygulanabileceği ve bu noktada oluşabilecek olası kurumlar vergisi iadesinin alınması hususunda yaşanan sorunları belirtmek ve konuya açıklık getirmek amacıyla kaleme alınmıştır.
MDERGI/8721A.006 (NİSAN 2021 Sayı: 208) İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA HESAP SORUNUNUN AŞILMASI Yusuf ÖZER – YMM Dr. Serkan ÖZDEMİR - E. Gelirler Kontrolörü Özet İndirimli kur ...
Nisan 2021

Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Makine Teçhizat İndirimi Kurumlar Vergisi Hesaplamasında Ne Zaman Dikkate Alınabilecektir?


İndirimli kurumlar vergisi hesaplamasında dikkate alınabilecek yatırım tutarının tespitinde "harcama" kavramı büyük öneme sahiptir. Zira fiili harcama yapılmadıkça iktisap edilen sabit kıymetlerin yatırım harcaması olarak görülmesi temelde mümkün değildir. Bununla birlikte uygulamada özellikli hususlar olabilmektedir. Bunlardan birisi finansal kiralama yoluyla edinilen makine teçhizatların her bir finansal kiralama taksit ödemesi itibariyle kısım kısım yatırım harcaması olarak mı görüleceği yoksa sözleşme imzası tarihi itibariyle 260-Haklar Hesabına kaydedilecek tutarın mı yatırım harcaması olarak görüleceğidir.
MDERGI/8721A.011 (NİSAN 2021 Sayı: 208) FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN MAKİNE TEÇHİZAT İNDİRİMİ KURUMLAR VERGİSİ HESAPLAMASINDA NE ZAMAN DİKKATE ALINABİLECEKTİR? Güray ÖĞREDİK SMMM ...
Mart 2021

Ücret/Kira/Menkul Kıymetler/Değer Artış Kazançlarının Yıllık Beyanı


193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir vergisine tabi gelir unsurları ise ticarî kazanç, ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan oluşmaktadır. 2020 yılında gelir vergisine tabi gelir elde eden gerçek kişi tam/dar mükellefler, aksine bir düzenleme olmadığı sürece yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar. Hazır Beyan Sistemi ile gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükellefleri Gelir İdaresi tarafından önceden hazırlanmış olan beyannameyi onaylamak suretiyle verebilirler. Ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratların yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyanname veremezler. Bu dört gelir unsurunda yıllık beyanname verme süreci diğer gelir unsurlarına göre farklı olup belirlenen istisna tutarları ve yıllık beyanname verme sınırlarına göre özellikler taşımaktadır.
MDERGI/8722A.004 (MART 2021 Sayı: 207) ÜCRET/KİRA/MENKUL KIYMETLER/DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ YILLIK BEYANI* İmdat TÜRKAY Gelir İdaresi Grup Başkanı Özet 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu ...
Mart 2021

Çalışanlardan fotoğraf paylaşımı onayı alınması zorunlu mu?Soru: Çalışanlardan fotoğraf paylaşımı onayı alınması zorunlu mu? Cevap: Çalışanların fotoğraflarının izinsiz bir şekilde dijital veya basılı mecralarda paylaşılması Kişisel Verilerin Korunması Ka ...
Mart 2021

Tacirler arasında akdedilen hizmet sözleşmesi ve karma sözleşmelerde "iş günü" kavramı sözleşme hükmüyle belirlenebilir mi?Soru: Tacirler arasında akdedilen hizmet sözleşmesi ve karma sözleşmelerde "iş günü" kavramı sözleşme hükmüyle belirlenebilir mi? Cevap: Gerek tacirler arasında akdedilen "hizmet sö ...
Mart 2021

Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Çalışma, "İrtibatı Kesme Hakkı" ve İş Hukukunu Dijital Çağın Gerekliliklerine Göre Güncelleme İhtiyacı


Covid-19 Pandemisi döneminde uzaktan çalışmanın artışı sonucu yaygınlaşan en önemli sorunlardan birini "mesai" kavramının sınırlarının tanımlanması oluşturur. Uzaktan çalışan işçilerin mesailerinin net olarak belirlenmesini sağlayacak hukuki çerçevenin eksik oluşu, uygulamada işçilerin uzaktan çalışma dönemlerinde sürekli olarak çalışma rejimine tabi tutulmaları gibi sorunlar ortaya çıkarmaya başlamış ve işçilerin üzerindeki psikolojik ve fiziki iş yükünün aşırı artışını doğurmuş, bu sorunlar ise küresel ölçekte yoğun bir şekilde görünür olmuştur. Bu güncel sorunu çözümü amacıyla kıta Avrupası kaynaklı bazı girişimler doktrine "uzaktan çalışan işçinin işverenle irtibatı kesme hakkı"nı sokmuş, yakında dönemde konuyu gündemine alan Avrupa Parlamentosu bu hakkın AB çapında temel bir işçi hakkı olarak tanınması için girişimlerde bulunmuş bulunmaktadır. İrtibatı kesme hakkı, işçinin uzaktan çalıştığı süredeki yükümlülüklerinin ve mesaisinin tam olarak belirlenmesi gerektiğini ifade etmekte ve çalışanların çalışma saatleri dışında telefon görüşmeleri, e-postalar ve diğer dijital iletişimler yoluyla dahi olsa işveren ve işle ilgili görevlerde bulunmaktan kaçınmalarına olanak tanıyan temel bir hakkın tanımlanmasını savunmaktadır. Bu makalede "uzaktan çalışmada işçinin irtibatı kesme hakkı" üzerine tartışmalar ele alınmış ve iş hukukunun Covid-19 Pandemisi ile görülen dijital çağın dönüşümlerine göre güncellenmesi ihtiyacı irdelenmiştir.
MDERGI/8722A.026 (MART 2021 Sayı: 207) COVİD-19 PANDEMİSİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA, "İRTİBATI KESME HAKKI" VE İŞ HUKUKUNU DİJİTAL ÇAĞIN GEREKLİLİKLERİNE GÖRE GÜNCELLEME İHTİYACI Bünyamin ESEN SG ...
Şubat 2021

Tüm Yönleriyle Değerli Konut Vergisi Uygulaması


2019 yılının sonlarından itibaren mevzuata giren ancak uygulanması 2021 yılına ertelenen değerli konut vergisi, yasada yer alan erteleme yetkisi bir kez daha kullanılmadığı takdirde, 2021 yılı itibariyle nihayet uygulanmaya başlıyor. Yeni bir vergi olması nedeniyle yeteri kadar bilgi sahibi olunmayan bu vergi hakkında, 15.01.2021 tarihli Resmi Gazete ile Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu makalemizde, Emlak Vergisi Kanunu ve Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği'nde yer alan açıklamalar ışığında, hangi konut sahiplerini ilgilendirdiği ve dikkat edilmesi gereken hususlar örneklendirilerek, değerli konut vergisinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve kullanıcılara yol gösterici nitelikte olması amaçlanarak detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
MDERGI/8723A.006 (ŞUBAT 2021 Sayı: 206) TÜM YÖNLERİYLE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI Mehmet ALBAYRAK Vergi Müfettişi ...
Şubat 2021

Personel Maliyetlerinde Tasarruf Sağlama Yöntemleri: 2- 2021 Yılı Sgk İstihdam Teşvikleri


Bu çalışmada, Sosyal Güvenlik Kurumunun aktif işgücü politikaları kapsamında istihdamı korumak ve arttırmak amacıyla İşverenler için devam eden, revize edilen ve yeni getirilen teşvik paketleri incelenecektir. Günümüz ülke ekonomisi içinde tüm sektörler için giderlerin minimum seviyeye düşürülmesi, karlılığın arttırılması ve özellikle gelir kaybının yaşandığı sektörlerde, gelirlerde yaşanan düşüşün gider kalemlerinin azaltılması yolu ile dengelenmesi zaruret haline gelmiştir. İşverenlerin aylık olarak yaptığı sigorta işçi prim ödemeleri için mevcut çalışanları ve yeni alacakları personeller için uygun SGK teşviklerinden azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmesi bu noktada büyük önem arz etmektedir.
MDERGI/8723A.023 (ŞUBAT 2021 Sayı: 206) PERSONEL MALİYETLERİNDE TASARRUF SAĞLAMA YÖNTEMLERİ: 2- 2021 YILI SGK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ Dr. Halit BAŞBUĞA İş Hukuku ve ...
Şubat 2021

Değerli Konut Vergisi’nin mükellefi kimdir?


Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir.
SORU : Değerli Konut Vergisi’nin mükellefi kimdir? YANIT : Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken ni ...
Şubat 2021

İş sözleşmelerinde cezai şartın niteliği nedir?


İş sözleşmelerinde kararlaştırılan cezai şartlar hakkında 4857 sayılı İş Kanunu’nda açık bir düzenleme bulunmadığından bu konuda 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri ve iş hukuku genel ilkelerinden yararlanılmaktadır.
SORU : İş sözleşmelerinde cezai şartın niteliği nedir? YANIT : İş sözleşmelerinde kararlaştırılan cezai şartlar hakkında 4857 sayılı İş Kanunu’nda açık bir düzenleme bulunmadığından bu ko ...
Ocak 2021

İşverenin işçiler için Koronavirüs aşısını zorunlu kılma hakkı var mıdır?Soru: İşverenin işçiler için Koronavirüs aşısını zorunlu kılma hakkı var mıdır? Cevap: 13 Ocak 2020’de Yeni Koronavirüs (COVID-19) olarak tanımlanan hastalık 19.12.2020 tarihi itib ...
Ocak 2021

Taşınmaz Kirası mı, İşletme Hakkı Kirası mı?


UZMAN YORUMU
MDERGI/8724A.015 (OCAK 2021 Sayı 205) UZMAN YORUMU TAŞINMAZ KİRASI MI, İŞLETME HAKKI KİRASI MI? Dr. N. Emre ERGİN YMM 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2812 ve 2813 ...
Ocak 2021

Anonim ve Limited Şirket Genel Kurullarının Koronavirüs (Covid-19) Salgını Karşısındaki Durumu


Dünya Sağlık Örgütü’nün 12.03.2020 tarihinde pandemi ilan ettiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) ekonomik hayatı ve hukuku derinden etkilemiştir. Her alanda yeni bir dönem başlatan koronavirüs birçok hukuki kurumun değişmesi ve güncellenmesi gerekliliğini de ortaya koymuştur. Söz konusu gereklilik şirketler hukuku uygulamalarına da yansımıştır. Bu etki kapsamda ülkemizde en çok görülen iki şirket türü olan anonim ve limited şirketlerin genel kurul toplantıları da koronavirüs ekseninde değerlendirilmeye muhtaç olmuştur. Şirketlerin yeni faaliyet dönemlerinin başında önceki dönem finansal tabloların nihai hale getirilmesi, ödenecek vergilerin, kârın/ zararın tespiti ve bunların genel kurullarda görüşülerek onaylanması gündemlerinin üst sıralarında yer alır. Yazımızda, koronavirüs salgınının anonim ve limited şirketlerin genel kurullarına etkisi özellikle 2021 yılı göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilmeye çalışılacaktır. Genel kurullar tüm yönleriyle değil özellikle koronavirüsün etkilediği toplanma şekilleri bağlamında incelenecektir. Derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, birlik ve kooperatiflerin2 genel kurullarına koronavirüs etkisinin başka bir makalenin konusu olabilecek nitelikte bulunması dolayısıyla çalışmamızda değinilmeyecektir.
MDERGI/8724A.021 (OCAK 2021 Sayı 205) ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULLARININ KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa KAYHAN Avukat Özet Dünya Sağlık Örg ...