Seçilmiş Dergi Makaleleri

Adet: 19

Mart 2019

Gelir Vergisi Beyan Dönemi İçindeyken, 7162 Sayılı Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu'na Eklenen Geçici 89. Madde ile İşçilere Getirilen Vergi İadesi Ne Anlama Gelmektedir?


30/01/2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmıştır. 7162 sayılı Kanunun 4. maddesi ile 193 sayılı Kanuna geçici 89.madde eklenmiştir. Bu madde ile, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında işten ayrılma karşılığında yapılan ödemelerden kesilen gelir vergisinin iadesine ilişkin düzenle-meler yapılmıştır. Bu makalemizde; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında işten ayrılma karşılığında yapılan ödemelerden kesilen gelir vergisinin iadesine ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin etkileri üzerinde durulacaktır.
MDERGI/8746A.009 (Mart 2019 Sayı 183) GELİR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİ İÇİNDEYKEN, 7162 SAYILI KANUN'LA GELİR VERGİSİ KANUNU'NA EKLENEN GEÇİCİ 89. MADDE İLE İŞÇİLERE GETİRİLEN VERGİ İADESİ NE ANLAM ...
Mart 2019

Hafta Tatilinde ve Resmi Tatilde Çalışıldığında Ücret


İşçinin tatil günlerinde dinlendirilmesi asıldır. Ancak bazen işçi hafta tatilinde, resmi tatillerde de çalıştırılmaktadır. Kanunumuzda resmi tatillerdeki çalışmanın karşılığı düzenlenmişken, hafta tatilindeki çalışmanın ücreti nasıl hesaplanacağı hüküm altına alınmamıştır. Kural olarak hafta tatillerindeki çalışmaların karşılığı fazla çalışma, resmi tatil çalışmalarının karşılığı bir günlük ücret olarak ödenmelidir.
MDERGI/8746A.023 (Mart 2019 Sayı 183) HAFTA TATİLİNDE VE RESMİ TATİLDE ÇALIŞILDIĞINDA ÜCRET Hamit TİRYAKİ Em. İş Başmüfettişi, Avukat Özet İşçinin tatil günlerinde dinlendi ...
Şubat 2019

İnternette Reklam Hizmeti Verenlere/Aracılık Edenlere Yapılan Ödemelerde Stopaj


2018 yılının son ayında yapılan düzenlemeyle, internet ortamında verilen reklam hizmetleri Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında vergi kesintisi (stopaj) kapsamına alınmıştır. 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, internet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15 oranında kesinti yapılacaktır. Buna göre, kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak ve vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla internet ortamında verilen reklam hizmetleri 1.1.2019 tarihinden itibaren vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Yapılan düzenlemeye göre, mükellef olup olmadığına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara gerçekleştirilecek internet reklamı bedeli ödemelerinden %15 gelir vergisi stopajı yapılacak. Karar ile ayrıca tam mükellef kurumlara ödemelerden yapılacak kurumlar vergisi stopajı oranı ise %0 olarak belirlenmiştir.
MDERGI/8747A.005 (Şubat 2019 Sayı 182) İNTERNETTE REKLAM HİZMETİ VERENLERE/ARACILIK EDENLERE YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ* İmdat TÜRKAY Gelir İdaresi Grup Başkanı Özet 2018 ...
Şubat 2019

İşe İade Davalarında Harç ve Masraflar


İşe iade davaları son dönemlerde farkına varılan ve işverenleri ciddi biçimde kaygılandıran, işçilere ise ekstra menfaat temin eden davalardır. İşe iade davaları ve hükmün uygulanması son derece kritik hususları içeriyor olsa da bazen çalışanlar bu davaları kendileri açmak, takip etmek isteyebilmektedirler. İşe iade davalarındaki harç ve masraflar makalemizde anlatılmaya çalışılacaktır.
MDERGI/8747A.021 (Şubat 2019 Sayı 182) İŞE İADE DAVALARINDA HARÇ VE MASRAFLAR Hamit TİRYAKİ Em. İş Başmüfettişi, Avukat Özet İşe iade davaları son dönemlerde farkına varılan ve ...
Ocak 2019

Yeniden Değerleme Oranından Etkilenen Mali Uygulamalar ve Personel Yemek Haddinde Meydana Gelen Derin Aşınma


Enflasyonun varlığı muhtelif mevzuattaki parasal değerlerin aşınmaya uğrayarak güncelliğini kaybetmesine yol açmaktadır. Bazı had ve tutarların bu aşınmaya karşı güncellenmesi amacıyla her yıl yeniden değerleme oranına göre revize edilmesi yönündeki hükümler ilgili mevzuata dağılmış haldedir. BDO DENET'in 2018/121 sayılı Vergi Sirkülerinden yararlanılarak hazırlanan bu çalışmamızda, hangi mali uygulamanın veya parasal haddin yeniden değerleme oranına göre otomatik olarak revizyona tabi olacağı listelenmiştir. Bu listedeki GVK'nun mükerrer 123/2. maddesi uyarınca yeniden değerleme oranına göre artırılan tutardaki %5'i aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hükmü bu kapsamdaki revizyonlarda aşınma yaratmaktadır. Kanun koyucu bu aşınmalara karşı tedbir olarak kararnamelerle güncelleme imkanı getirmiş olmasına rağmen bu güncellemeler ihmale uğrayabilmektedir. Örnek olarak, PERSONEL YEMEK HADDİ, 12 YILDAN BERİ KARARNAME İLE GÜNCELLENMEMİŞ VE KÜSURAT ARTMALARDAN DOLAYI %40 ORANINDA AŞINMAYA UĞRAMIŞTIR. Bu nedenle personel yemek haddinin Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılı için en az 26,60 TL olarak güncellenmesi gerekmektedir (2006 yılındaki yemek haddinin güncel parasal değere göre seviyesi 26,60 TL iken, yeniden değerleme oranıyla güncellenmiş 2019 haddi 19 TL'dir.)
MDERGI/8748A.004 (Ocak 2019 Sayı 181) YENİDEN DEĞERLEME ORANINDAN ETKİLENEN MALİ UYGULAMALAR VE PERSONEL YEMEK HADDİNDE MEYDANA GELEN DERİN AŞINMA Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir Ö ...
Ocak 2019

İstanbulkart Dolum Fişlerinin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılması


Serbest meslek kazancı faaliyetiyle uğraşanların kendileri veya personeli tarafından şehir içinde yapmış oldukları seyahatlerden dolayı kullanılan İstanbulkart ve bu karta ait dolum fişlerinin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak yazılıp yazılamayacağı ve dolum bedeli içinde olan KDV'nin iç yüzde yöntemiyle hesaplanarak indirim konusu yapılıp yapıla­mayacağı konusunda kaleme alınan makalemiz yürürlükteki mevzuat ve konuyla ilgili yayım­lanmış bir özelgeyi konu edinmiştir.
MDERGI/8748A.015 (Ocak 2019 Sayı 181) İSTANBULKART DOLUM FİŞLERİNİN SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI Mustafa ŞEN Milli Güvenlik Uzmanı Özet Serbest meslek ...
Aralık 2018

Elektronik Tebligat Uygulaması ve Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarının Hukuki Durumu


Elektronik ortamda tebligata ilişkin hükümler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 107/A maddesinde düzenlenmiş olup, konu hakkındaki usul ve esaslar ise 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirlenmiştir. Anılan Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanun'un mükerrer 355. maddesindeki cezai müeyyidenin uygulanacağı öngörülmüştür. Ancak kanunla belirlenmiş bir yetkiye dayanmadan, tebliğe dayalı olarak suç ve ceza ihdas edilmesi Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından "Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi"ne aykırı bulunmuştur. Daha sonra 7103 Sayılı Kanun'un 13. maddesiyle VUK'un mükerrer 355. maddesinde değişiklik yapılmış ve mevcut cezai müeyyidenin dayanağı yasal hale gelmiştir. Bu yazıda Elektronik Tebligat uygulaması ile bu uygulama kapsamında belirlenen yükümlülüklere uymayanlar için VUK'un mükerrer 355. maddesine göre kesilen özel usulsüzlük cezalarının hukuki durumu hakkında açıklamalara yer verilmektedir.
MDERGI/8749A.007 (Aralık 2018 Sayı 180) ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI VE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ HUKUKİ DURUMU Ramazan TOPOĞLU VDK Şube Müdürü Özet Elektronik ortamda tebl ...
Kasım 2018

Ödeme Kaydedici Cihaz Zorunluluğu Var mı?Soru: Parkecilik ve döşemecilik işi ile iştigal ediyoruz; aynı zamanda da inşaat sonrası te­mizliği hizmeti sunuyoruz. Ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğumuz var mıdır? Cevap: 10 ...
Kasım 2018

8.9.1999’dan Sonra Sigortalı Olanlar Yaş Dışındaki Şartları Tamamlayarak İşten Ayrıldıkları Takdirde Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilirler mi?Soru: 8.9.1999’dan Sonra Sigortalı Olanlar Yaş Dışındaki Şartları Tamamlayarak İşten Ayrıldıkları Takdirde Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilirler mi? Cevap: Kıdem tazminatına hangi halle ...
Kasım 2018

İhbarname Eki Raporların Tebliğ Edilmesinin Dava Açma Hakkının İhlali Bakımından Değerlendirilmesi-


Vergi inceleme raporlarının ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi nedeniyle yargı yerlerince yargılama faaliyeti kapsamında yapılan tebliğin savunma hakkının sağlanması veya tebliğ eksikliğinin giderilmesi olarak görüldüğü fakat, vergi inceleme raporu veya benzeri rapor ve belgelerin ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin ihbarnameyi hükümsüz kılmamakla birlikte, tebliğ işleminin tamamlanmamış sayılması nedeniyle uzlaşma gibi kanuni başvuru yolları açısından, başvuru süresini işletmeyeceği hakkında bilgi ve görüş paylaşılmıştır.
MDERGI/8750A.008 (Kasım 2018 Sayı 179) İHBARNAME EKİ RAPORLARIN TEBLİĞ EDİLMEMESİNİN DAVA AÇMA HAKKININ İHLALİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bünyamin ÇİTİL Sakarya Vergi Mahkemesi Başkanı ...
Kasım 2018

Üç Yıl İçinde İşyerlerinde İş Kazası Olayı Yaşanmayan İşverenlere Teşvik Uygulaması


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda işverenlere yönelik yapılan düzenlemelerle zaman zaman teşvik uygulaması getirilerek işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim yükümlülüğü azaltılmaya çalışılmaktadır.
MDERGI/8750A.033 ÜÇ YIL İÇİNDE İŞYERLERİNDE İŞ KAZASI OLAYI YAŞANMAYAN İŞVERENLERE TEŞVİK UYGULAMASI Sevgi ÜVEDİ SGK, Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı Şb.Md. Ö ...
Ekim 2018

Mükellef Olmayanlardan Kullanılmış Motorlu Taşıt Alımında Gider Pusulası Düzenlenmesi Gerekip Gerekmediği


Hazine ve Maliye Bakanlığı muhtelif tarihlerde vermiş olduğu özelgelerde vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden, mükelleflerce yapılan kullanılmış motorlu taşıt alımında gider pusulası düzenlenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Danıştay ise mükellef olmayanlardan yapılan ikinci el araç alımlarında gider pusulasına gerek bulunmadığı görüşündedir. Bu nedenle söz konusu alımlarda gider pusulası düzenlenmediği gerekçesiyle kesilen özel usulsüzlük cezalarına karşı açılacak davaların mükellef lehine sonuçlanması ihtimali yüksektir.
MDERGI/8751A.012 (Ekim 2018 Sayı 178) MÜKELLEF OLMAYANLARDAN KULLANILMIŞ MOTORLU TAŞIT ALIMINDA GİDER PUSULASI DÜZENLENMESİ GEREKİP GEREKMEDİĞİ Miktat KESKİN Yeminli Mali Müşavir Özet H ...
Ekim 2018

Tam Mükellef Sermaye Şirketimizi Tasfiye Etmeksizin Devretmek Istiyoruz. Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Açısından Nelere Dikkat Etmeliyiz?Soru: Tam Mükellef Sermaye Şirketimizi Tasfiye Etmeksizin Devretmek Istiyoruz. Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Açısından Nelere Dikkat Etmeliyiz? Cevap: Tam mükellef bir sermaye şirketinin t ...
Ekim 2018

Aynı Ay Içinde Birden Fazla Işyerinde Çalışılabilir mi?Soru: Aynı Ay Içinde Birden Fazla İşyerinde Çalışılabilir mi? Cevap: Birden fazla işyerinde sigortalı olarak çalışmayı engelleyen kanuni bir düzenleme yoktur. 5510 sayılı Kanun'a gör ...
Ekim 2018

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmada Serbest Zaman Uygulaması


Fazla çalışma genel olarak haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışma ise, haftalık çalışma süresi 45 saatin altında belirlenmiş olan işçilerin normal çalışma sürelerini aşan ve haftalık 45 saate kadar olan çalışma süreleridir. Fazla çalışma yapan işçiye normal ücretinin 1,5 katı, fazla sürelerle çalışma yapan işçiye normal ücretinin 1,25 katı ücret ödenebileceği gibi, işçi isterse fazla çalışma süresinin 1,5 katı ve fazla sürelerle çalışma süresinin 1,25 katı kadar bir süreyi serbest zaman olarak kullanabilir.
MDERGI/8751A.029 (Ekim 2018 Sayı 178) FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMADA SERBEST ZAMAN UYGULAMASI Faruk YÜKSEL SGK Başmüfettişi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Özet Fa ...
Eylül 2018

KDV Düzeltme Beyannamelerinde Damga Vergisi Sorunu


488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda (DVK) kanuna ekli 1 sayılı tablodaki kâğıtların damga vergisine tabi olduğu hususu belirtilmiştir. Kanun'a ekli 1 sayılı tablonun IV/2-b bölümünde ise vergi beyannamelerinin damga vergisine tabi olduğu ifade edilmiştir. Diğer taraftan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na (KDVK) dayanarak çıkarılan 60 no.lu KDV Sirkülerinin 7.3 bölümünde düzeltme beyannamelerine ilişkin açıklama getirilmiş olup, söz konusu sirkülerde; düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine kadar, bu düzeltme neticesinde aradaki vergilendirme dönemlerinde ödenecek bir vergi çıkmaması halinde, her bir dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmesine gerek bulunmadığı ifade edilmiştir. İşbu makalemizde söz konusu KDV sirkülerinde açıklanan aradaki dönemlerde düzeltme beyannamesi verilmemesi durumunda ortaya çıkan aksaklıklar ve buna ilişkin çözüm yolları hususu irdelenmiştir.
MDERGI/8752A.015 (Eylül 2018 Sayı 177) KDV DÜZELTME BEYANNAMELERİNDE DAMGA VERGİSİ SORUNU1 Yunus DEMİRKOL Vergi Müfettiş Yardımcısı Özet 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda (DVK) ...
Eylül 2018

Maden İşyerlerinde İşin Acil Olarak Durdurulması Uygulamasında Son Durum


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ikincil mevzuatı ile getirilen iş sağlığı ve güvenliği kurallarının esaslı olarak ihlal edilmesi halinde işyerlerinde işin durdurulmasına karar verilebilir. İş müfettişleri tarafında yapılan tespitler sonucunda böyle bir karar alınabilir ve alınan karar mülki idare amirleri tarafından uygulanır. Gecikme halinde ağır risklerin bulunduğu durumlarda işyerinde acil durdurma kararı uygulanabilir. Yeraltı maden işyerlerinde de çalışır durumda birden fazla enerji kaynağının bulunmaması, çalışır durumda ve birbirini ikame edebilecek birden fazla havalandırma grubunun bulunmaması hallerinde işyerinde acil durdurma kararı alınır.
MDERGI/8752A.023 (Eylül 2018 Sayı 177) MADEN İŞYERLERİNDE İŞİN ACİL OLARAK DURDURULMASI UYGULAMASINDA SON DURUM Faruk YÜKSEL SGK Başmüfettişi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ...
Eylül 2018

Vergi Mahkemelerinden Alınan İlâmların İcrası İçin Doğrudan İcra Dairesine Başvurulabilir mi?Soru: Vergi Mahkemelerinden alınan ilâmların icrası için doğrudan icra dairesine başvurulabilir mi? Cevap: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarın ...
Eylül 2018

İşçiler Kaçıncı Hizmet Süresinden Sonra 20 Günlük Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanırlar?Soru: İşçiler Kaçıncı Hizmet Süresinden Sonra 20 Günlük Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanırlar? Cevap: İş Kanunu’na göre, iş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde ...