Seçilmiş Dergi Makaleleri

Adet: 19

Temmuz 2019

Kira Geliri Hazır Beyan Sisteminde Bir Hata


Gelir Vergisi Kanunu 74. maddesi kira gelirlerini beyan edecek mükelleflere beyanları sırasında gider olarak gerçek gider ya da götürü gider usulünden birini seçme hakkını vermiştir. Gerçek gider usulunu seçen mükellefler aynı madde de 11 bent olarak belirtilen giderleri ve yine aynı maddede belirtilen şekilde gelirlerinden düşebileceklerdir. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazır beyan sistemi kapsamında oluşturduğu beyanname düzenleme programında gerçek gider usulunü seçen mükelleflerin bir sonraki yıla devreden zararı hatalı olarak gösterilmektedir. Bu makalemizde bu konu incelenenecektir.
MDERGI/8742A.011 (Temmuz 2019 Sayı 187) KİRA GELİRİ HAZIR BEYAN SİSTEMİNDE BİR HATA Mustafa AKIL YMM Özet Gelir Vergisi Kanunu 74. maddesi kira gelirlerini beyan edecek mükellefl ...
Temmuz 2019

Günlük Ücrette ve Maktu Aylık Ücrette Fazla Çalışma Ücreti Doğru mu Hesaplanıyor?


Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar genel anlamda ücret olarak tanımlanmaktadır. Asgari ücretten aşağı olmamak üzere, ücreti belirleme konusunda işveren ve işçiye serbesti tanınmış bulunmaktadır. Asgari ücretle çalışan işçi günlük ücretli mi, yoksa aylık ücretli midir? Bu durum sıklıkla karıştırılmaktadır. Esas itibariyle asgari ücretle çalışan işçi günlük ücretle çalışmaktadır. Türk Dil Kurumu'nda maktu kelimesinin karşılığının; kesin olarak değeri biçilmiş, ölçü ile satılmayan, götürü olduğu görülmektedir. 4857 sayılı Kanunda belirtilen nedenlerle ve yine Kanunda belirtilen koşullar çerçevesinde haftalık 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar, fazla çalışma olarak adlandırılmaktadır.
MDERGI/8742A.021 (Temmuz 2019 Sayı 187) GÜNLÜK ÜCRETTE VE MAKTU AYLIK ÜCRETTE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DOĞRU MU HESAPLANIYOR? Raşit ULUBEY ÇSGB E. İş Başmüfettişi Özet Bir kimseye bi ...
Haziran 2019

KDV Kanunu'nda Haksız İadeye Neden Olan Hususlar ve Çözüm Önerileri


Bilindiği üzere katma değer vergisi ülkemizde hem vergisel boyutu hem de ekonomik hayata sıkı sıkıya entegre oluşu açısından oldukça önemli bir konum arz etmektedir. Öyle ki 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda ilgili yıl vergi gelirleri içerisindeki payının (185.597.512.000 TL 1 / 564.746.658.000 TL=) %33 dolaylarında olacağı öngörülmektedir. Ayrıca katma değer vergisinin gerek tevkifat/beyan ve tahsil edilme sıklığı, gerek de neredeyse tüm mal teslimi ve hizmet ifalarında karşılaşılan bir vergi türü olduğu düşünüldüğünde KDV'nin vergi mevzuatımızdaki yeri daha net anlaşılmaktadır. Böylesine büyük önemi haiz bir vergi türünün kuşkusuz iade mekanizması da aynı derecede önem taşımaktadır. Zira katma değer vergisi iadelerinin 2017 yılında yapılması öngörülen toplam vergi iadeleri içerisindeki payı (44.809.636.000 TL 2 / 53.661.464.000 TL=) %84'e tekabül etmektedir. Bu düşünceden hareketle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun uygulamasında sıklıkla karşılaştığımız haksız iadeye neden olabilecek hususlara çalışmamızda yer vermek istedik. Söz konusu hususların katma değer vergisi reformu çalışmalarında göz önünde bulundurulması önemli tutarda haksız iadenin önüne geçebilecektir.
MDERGI/8743A.012 (Haziran 2019 Sayı 186) KDV KANUNU'NDA HAKSIZ İADEYE NEDEN OLAN HUSUSLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mehmet CİVAKLI Vergi Müfettişi Özet Bilindiği üzere katma değer vergisi ü ...
Haziran 2019

7166 Sayılı Kanun Konusu Teşvik Dahil, 2019 Yılında Geçerli Olan Güncel İstihdam Teşvikleri


Ülkemizde işsizlik rakamlarının ciddi boyutlarda olmasından dolayı, istihdamı artırmaya yönelik olarak sürekli olarak düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerin her birinin uygulanma süresi farklılıklar gösterebilmektedir. 2019 yılında geçerli olan istihdam teşvikleri konusundaki son iki düzenlemeden biri 21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla geçen yıl yapılmış olan yasal düzenlemeyken, diğeri 21.02.2019 tarihli ve 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8. maddesiyle yapılmış olan yasal düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır.
MDERGI/8743A.024 (Haziran 2019 Sayı 186) 7166 SAYILI KANUN KONUSU TEŞVİK DAHİL, 2019 YILINDA GEÇERLİ OLAN GÜNCEL İSTİHDAM TEŞVİKLERİ Raşit ULUBEY ÇSGB E. İş Başmüfettişi Özet Ülkem ...
Mayıs 2019

Vergi Kayıp ve Kaçağını İhbar Edenlere Ödenen İhbar İkramiyesi


Kayıt dışı ekonominin var olduğu ekonomilerde, vergi kayıp ve kaçağını azaltmak için vergide otokontrol sağlayan sistemlerden biri olan ihbar müessesesi çok önemli bir fonksiyona sahiptir. Vatandaşlar tarafından vergi kayıp ve kaçağını ihbar edenlere ödenen ihbar ikramiyesi, 1931 tarihinde yürürlüğe giren ve 88 yıldır uygulanmakta olan 26.12.1931 tarih ve 1905 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmektedir. 1905 sayılı Kanun ile vergi kayıp ve kaçağını bir ölçüde de olsa önleyebilmek ve vergi kaçağına sebebiyet verenleri ihbar müessesesi ile ortaya çıkarabilmek için ihbarı sabit görülenlerin ödüllendirilmesi sağlanmaktadır. Gerekli şartları taşıyan ve somut bilgi ve belgelerle desteklenen ihbar dilekçeleri incelemeye sevk edilmekte ve düzenlenen rapor sonucunda, ihbarcının katkısı dikkate alınarak tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezası tutarı üzerinden %10 oranında ihbar ikramiyesi ödenmektedir.
MDERGI/8744A.004 (Mayıs 2019 Sayı 185) VERGİ KAYIP VE KAÇAĞINI İHBAR EDENLERE ÖDENEN İHBAR İKRAMİYESİ * İmdat TÜRKAY Gelir İdaresi Grup Başkanı Özet Kayıt dışı ekonominin var old ...
Mayıs 2019

Mevcut Kıdem Tazminatı Uygulamasının Genel Esasları


Ülkemizde kıdem tazminatı fonu kurulması konusu Hükümet tarafından sık sık gündeme getirilmektedir. Kıdem tazminatı fonu kurulmasının daha önce gündeme getirilmelerinden fonun kurulması konusunda sonuca ulaşılamamış olup, 08-14 Nisan 2019 tarihlerini kapsayan haftada kıdem tazminatı konusu Hükümetçe yine gündeme getirilmiş bulunmaktadır.
MDERGI/8744A.021 (Mayıs 2019 Sayı 185) MEVCUT KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASININ GENEL ESASLARI Raşit ULUBEY ÇSGB E. İş Başmüfettişi Özet Ülkemizde kıdem tazminat ...
Nisan 2019

2018 Hesap Döneminde Kurumların İştirak Ettikleri Kurumların Tasfiye Olması Nedeniyle Geri Alamadıkları Sermaye Payları Gider veya Zarar Olarak Dikkate Alınabilir mi?


Kurumların safi kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapabileceği giderler GVK'nın 40. ve KVK'nın 8. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddelerde belirtilmeyen giderlerin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir. Ayrıca KVK'nın 9. maddesinde kurumların geçmiş yıl faaliyetleri sonucunda oluşan zararlarını beş yıllık dönem zarfında kâr ettikleri hesap döneminde kurum kazancının tespitinde mahsup etme imkânı getiren bir düzenleme yer almaktadır. Buna ilişkin şartlar ilgili madde hükmünde yer almaktadır. Uygulamada kurumların bir başka kurumun sermayesine iştirak etmesi ve iştirak edilen kurumun tasfiyeye girmek suretiyle tasfiyesinin zararla sonuçlanması durumunda iştirak edilen şirkete tahsis edilmiş olan sermaye payının geri alınamaması neticesinde geri alınamayan sermaye payının kurum kazancının tespitinde gider veya zarar olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddütler bulunmaktadır. Bu makalemiz bu konuya açıklık getirmek amacıyla kaleme alınmıştır.
MDERGI/8745A.003 (Nisan 2019 Sayı 184) 2018 HESAP DÖNEMİNDE KURUMLARIN İŞTİRAK ETTİKLERİ KURUMLARIN TASFİYE OLMASI NEDENİYLE GERİ ALAMADIKLARI SERMAYE PAYLARI GİDER VEYA ZARAR OLARAK DİKKATE AL ...
Nisan 2019

2019 Yılı Asgari Ücret Desteğinin Detayları


Asgari ücrette 2016, 2017 yıllarında geçmiş yıllara oranla çok daha yüksek artış yapılması nedeniyle işveren maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabet avantajı sağlanarak istihdamın artırılması amacıyla 2016 ve 2017 yıllarında işverenlere asgari ücret desteği sağlanmıştı. 2018 yılı için de eylül ayına kadar (9 ay) için asgari ücret desteği devam etmesine karar verilmişti. İşverenlerin rekabet gücünün arttırılması, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve asgari ücretli çalışanların yoğun olduğu küçük ve ortak ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla asgari ücret desteği uygulamasına 2019 yılında da devam edilecektir.
MDERGI/8745A.024 (Nisan 2019 Sayı 184) 2019 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN DETAYLARI Yusuf GÜNDÜZ SGK Müfettişi Özet Asgari ücrette 2016, 2017 yıllarında geçmiş yıllara oranla ...
Mart 2019

Gelir Vergisi Beyan Dönemi İçindeyken, 7162 Sayılı Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu'na Eklenen Geçici 89. Madde ile İşçilere Getirilen Vergi İadesi Ne Anlama Gelmektedir?


30/01/2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmıştır. 7162 sayılı Kanunun 4. maddesi ile 193 sayılı Kanuna geçici 89.madde eklenmiştir. Bu madde ile, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında işten ayrılma karşılığında yapılan ödemelerden kesilen gelir vergisinin iadesine ilişkin düzenle-meler yapılmıştır. Bu makalemizde; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında işten ayrılma karşılığında yapılan ödemelerden kesilen gelir vergisinin iadesine ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin etkileri üzerinde durulacaktır.
MDERGI/8746A.009 (Mart 2019 Sayı 183) GELİR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİ İÇİNDEYKEN, 7162 SAYILI KANUN'LA GELİR VERGİSİ KANUNU'NA EKLENEN GEÇİCİ 89. MADDE İLE İŞÇİLERE GETİRİLEN VERGİ İADESİ NE ANLAM ...
Mart 2019

Hafta Tatilinde ve Resmi Tatilde Çalışıldığında Ücret


İşçinin tatil günlerinde dinlendirilmesi asıldır. Ancak bazen işçi hafta tatilinde, resmi tatillerde de çalıştırılmaktadır. Kanunumuzda resmi tatillerdeki çalışmanın karşılığı düzenlenmişken, hafta tatilindeki çalışmanın ücreti nasıl hesaplanacağı hüküm altına alınmamıştır. Kural olarak hafta tatillerindeki çalışmaların karşılığı fazla çalışma, resmi tatil çalışmalarının karşılığı bir günlük ücret olarak ödenmelidir.
MDERGI/8746A.023 (Mart 2019 Sayı 183) HAFTA TATİLİNDE VE RESMİ TATİLDE ÇALIŞILDIĞINDA ÜCRET Hamit TİRYAKİ Em. İş Başmüfettişi, Avukat Özet İşçinin tatil günlerinde dinlendi ...
Şubat 2019

İnternette Reklam Hizmeti Verenlere/Aracılık Edenlere Yapılan Ödemelerde Stopaj


2018 yılının son ayında yapılan düzenlemeyle, internet ortamında verilen reklam hizmetleri Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında vergi kesintisi (stopaj) kapsamına alınmıştır. 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, internet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15 oranında kesinti yapılacaktır. Buna göre, kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak ve vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla internet ortamında verilen reklam hizmetleri 1.1.2019 tarihinden itibaren vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Yapılan düzenlemeye göre, mükellef olup olmadığına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara gerçekleştirilecek internet reklamı bedeli ödemelerinden %15 gelir vergisi stopajı yapılacak. Karar ile ayrıca tam mükellef kurumlara ödemelerden yapılacak kurumlar vergisi stopajı oranı ise %0 olarak belirlenmiştir.
MDERGI/8747A.005 (Şubat 2019 Sayı 182) İNTERNETTE REKLAM HİZMETİ VERENLERE/ARACILIK EDENLERE YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ* İmdat TÜRKAY Gelir İdaresi Grup Başkanı Özet 2018 ...
Şubat 2019

İşe İade Davalarında Harç ve Masraflar


İşe iade davaları son dönemlerde farkına varılan ve işverenleri ciddi biçimde kaygılandıran, işçilere ise ekstra menfaat temin eden davalardır. İşe iade davaları ve hükmün uygulanması son derece kritik hususları içeriyor olsa da bazen çalışanlar bu davaları kendileri açmak, takip etmek isteyebilmektedirler. İşe iade davalarındaki harç ve masraflar makalemizde anlatılmaya çalışılacaktır.
MDERGI/8747A.021 (Şubat 2019 Sayı 182) İŞE İADE DAVALARINDA HARÇ VE MASRAFLAR Hamit TİRYAKİ Em. İş Başmüfettişi, Avukat Özet İşe iade davaları son dönemlerde farkına varılan ve ...
Ocak 2019

Yeniden Değerleme Oranından Etkilenen Mali Uygulamalar ve Personel Yemek Haddinde Meydana Gelen Derin Aşınma


Enflasyonun varlığı muhtelif mevzuattaki parasal değerlerin aşınmaya uğrayarak güncelliğini kaybetmesine yol açmaktadır. Bazı had ve tutarların bu aşınmaya karşı güncellenmesi amacıyla her yıl yeniden değerleme oranına göre revize edilmesi yönündeki hükümler ilgili mevzuata dağılmış haldedir. BDO DENET'in 2018/121 sayılı Vergi Sirkülerinden yararlanılarak hazırlanan bu çalışmamızda, hangi mali uygulamanın veya parasal haddin yeniden değerleme oranına göre otomatik olarak revizyona tabi olacağı listelenmiştir. Bu listedeki GVK'nun mükerrer 123/2. maddesi uyarınca yeniden değerleme oranına göre artırılan tutardaki %5'i aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hükmü bu kapsamdaki revizyonlarda aşınma yaratmaktadır. Kanun koyucu bu aşınmalara karşı tedbir olarak kararnamelerle güncelleme imkanı getirmiş olmasına rağmen bu güncellemeler ihmale uğrayabilmektedir. Örnek olarak, PERSONEL YEMEK HADDİ, 12 YILDAN BERİ KARARNAME İLE GÜNCELLENMEMİŞ VE KÜSURAT ARTMALARDAN DOLAYI %40 ORANINDA AŞINMAYA UĞRAMIŞTIR. Bu nedenle personel yemek haddinin Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılı için en az 26,60 TL olarak güncellenmesi gerekmektedir (2006 yılındaki yemek haddinin güncel parasal değere göre seviyesi 26,60 TL iken, yeniden değerleme oranıyla güncellenmiş 2019 haddi 19 TL'dir.)
MDERGI/8748A.004 (Ocak 2019 Sayı 181) YENİDEN DEĞERLEME ORANINDAN ETKİLENEN MALİ UYGULAMALAR VE PERSONEL YEMEK HADDİNDE MEYDANA GELEN DERİN AŞINMA Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir Ö ...
Ocak 2019

İstanbulkart Dolum Fişlerinin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılması


Serbest meslek kazancı faaliyetiyle uğraşanların kendileri veya personeli tarafından şehir içinde yapmış oldukları seyahatlerden dolayı kullanılan İstanbulkart ve bu karta ait dolum fişlerinin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak yazılıp yazılamayacağı ve dolum bedeli içinde olan KDV'nin iç yüzde yöntemiyle hesaplanarak indirim konusu yapılıp yapıla­mayacağı konusunda kaleme alınan makalemiz yürürlükteki mevzuat ve konuyla ilgili yayım­lanmış bir özelgeyi konu edinmiştir.
MDERGI/8748A.015 (Ocak 2019 Sayı 181) İSTANBULKART DOLUM FİŞLERİNİN SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI Mustafa ŞEN Milli Güvenlik Uzmanı Özet Serbest meslek ...
Aralık 2018

Elektronik Tebligat Uygulaması ve Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarının Hukuki Durumu


Elektronik ortamda tebligata ilişkin hükümler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 107/A maddesinde düzenlenmiş olup, konu hakkındaki usul ve esaslar ise 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirlenmiştir. Anılan Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanun'un mükerrer 355. maddesindeki cezai müeyyidenin uygulanacağı öngörülmüştür. Ancak kanunla belirlenmiş bir yetkiye dayanmadan, tebliğe dayalı olarak suç ve ceza ihdas edilmesi Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından "Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi"ne aykırı bulunmuştur. Daha sonra 7103 Sayılı Kanun'un 13. maddesiyle VUK'un mükerrer 355. maddesinde değişiklik yapılmış ve mevcut cezai müeyyidenin dayanağı yasal hale gelmiştir. Bu yazıda Elektronik Tebligat uygulaması ile bu uygulama kapsamında belirlenen yükümlülüklere uymayanlar için VUK'un mükerrer 355. maddesine göre kesilen özel usulsüzlük cezalarının hukuki durumu hakkında açıklamalara yer verilmektedir.
MDERGI/8749A.007 (Aralık 2018 Sayı 180) ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI VE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ HUKUKİ DURUMU Ramazan TOPOĞLU VDK Şube Müdürü Özet Elektronik ortamda tebl ...
Kasım 2018

Ödeme Kaydedici Cihaz Zorunluluğu Var mı?Soru: Parkecilik ve döşemecilik işi ile iştigal ediyoruz; aynı zamanda da inşaat sonrası te­mizliği hizmeti sunuyoruz. Ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğumuz var mıdır? Cevap: 10 ...
Kasım 2018

8.9.1999’dan Sonra Sigortalı Olanlar Yaş Dışındaki Şartları Tamamlayarak İşten Ayrıldıkları Takdirde Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilirler mi?Soru: 8.9.1999’dan Sonra Sigortalı Olanlar Yaş Dışındaki Şartları Tamamlayarak İşten Ayrıldıkları Takdirde Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilirler mi? Cevap: Kıdem tazminatına hangi halle ...
Kasım 2018

İhbarname Eki Raporların Tebliğ Edilmesinin Dava Açma Hakkının İhlali Bakımından Değerlendirilmesi-


Vergi inceleme raporlarının ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi nedeniyle yargı yerlerince yargılama faaliyeti kapsamında yapılan tebliğin savunma hakkının sağlanması veya tebliğ eksikliğinin giderilmesi olarak görüldüğü fakat, vergi inceleme raporu veya benzeri rapor ve belgelerin ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin ihbarnameyi hükümsüz kılmamakla birlikte, tebliğ işleminin tamamlanmamış sayılması nedeniyle uzlaşma gibi kanuni başvuru yolları açısından, başvuru süresini işletmeyeceği hakkında bilgi ve görüş paylaşılmıştır.
MDERGI/8750A.008 (Kasım 2018 Sayı 179) İHBARNAME EKİ RAPORLARIN TEBLİĞ EDİLMEMESİNİN DAVA AÇMA HAKKININ İHLALİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bünyamin ÇİTİL Sakarya Vergi Mahkemesi Başkanı ...
Kasım 2018

Üç Yıl İçinde İşyerlerinde İş Kazası Olayı Yaşanmayan İşverenlere Teşvik Uygulaması


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda işverenlere yönelik yapılan düzenlemelerle zaman zaman teşvik uygulaması getirilerek işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim yükümlülüğü azaltılmaya çalışılmaktadır.
MDERGI/8750A.033 ÜÇ YIL İÇİNDE İŞYERLERİNDE İŞ KAZASI OLAYI YAŞANMAYAN İŞVERENLERE TEŞVİK UYGULAMASI Sevgi ÜVEDİ SGK, Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı Şb.Md. Ö ...