Abone Ol

Ödeme Kaydedici Cihaz Zorunluluğu Var mı?

Soru: Parkecilik ve döşemecilik işi ile iştigal ediyoruz; aynı zamanda da inşaat sonrası te­mizliği hizmeti sunuyoruz. Ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğumuz var mıdır? 

 

Mevbank Vergi

 

Cevap:

10.2.1994 gün ve 21845 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 49 Seri No.lu Genel Tebliğ ile ödeme kaydedici cihaz kullanımı zorunluluğundan muaf tutulan bazı faaliyet alanları belirlenmiştir. Bu Tebliğ’de geçen ve ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğundan muaf olanlar gruplardan biri ağaç işleri ile uğraşanlardır. Parkecilik ve döşemecilik işleri de bu Teb­liğ’de belirtilen “Ağaç işleri” grubu kapsamına girmektedir. Bu sebeple ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu yoktur.

Fakat “inşaat sonrası temizlik” faaliyeti ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğundan muaf olan faaliyet alanları arasında yer almamaktadır. Muafiyet durumu münhasıran ve sa­dece söz konusu hizmetlerle uğraşanlara ilişkin olup, bu hizmetler dışında kalan diğer mal ve hizmetlerin ticareti faaliyeti ile de iştigal olunması halinde, fatura vermek mecburiyetinde olunmayan mal satışları ve hizmet ifalarının tamamını kapsayacak şekilde ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti bulunacaktır. Dolayısıyla, bir firma ödeme kaydedici cihaz kul­lanma zorunluluğu olan ve olmayan faaliyetleri bir arada gerçekleştiriyorsa, bu firma fatura vermek mecburiyetinde olmadığı mal satışları ve hizmet ifalarının tamamını kapsayacak şe­kilde ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyetindedir.